Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2018 – RPO Dolny Śląsk – czerwiec – Poddziałanie 1.5.1 – Schemat 1.5 B dla MSP – Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw – opis naboru

Dotacje 1.5 B w województwie dolnośląskim

1 czerwca 2018 roku zostanie ogłoszony nowy nabór (pierwszy raz na Dolnym Śląsku w perspektywie unijnej 2014-2020) – 1.5 B „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających między innymi z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa)”. Pula naboru – 55 mln zł.

.

Znajdź odpowiednie dofinansowanie dla siebie.

btn_wyslij_zapytanie

 

 

Konkurs 1.5 B

 

Jest to pierwszy taki nabór na Dolnym Śląsku, jednak podobne nabory były już przeprowadzane w ostatnich latach – m.in.:

 

 • powyżej wspominany 1.5 A (bez konieczności posiadania wyników prac B+R)
  • planowany najwcześniej na 2019 rok
 • nabór (z koniecznością posiadania wyników prac B+R) w ramach PO Inteligentny Rozwój 3.2.1. „Badania na rynek” organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP

 

Konkurs 1.5 B vs konkurs 1.5 A – różnice / podobieństwa

 

Dla firm z Dolnego Śląska, nabór 1.5 B jest alternatywą dla naboru 1.5 A (bardzo popularny w latach 2014-2016, jednak niedostępny w 2018 roku). Nabory są podobne, jednak nie takie same.

 

Jakie są główne różnice / podobieństwa między konkursami 1.5 A i 1.5 B? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

 

Dla kogo dofinansowanie w ramach 1.5 B?

 

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP
  • zarejestrowani lub działających w woj. dolnośląskim
 • zgrupowania i partnerstwa MSP
  • zarejestrowani lub działających w woj. dolnośląskim

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach 1.5 B dla MSP?

 

Głównym celem działania 1.5 B jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP w woj. dolnośląskim. Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

 

Powyższe innowacje muszą być wynikiem wdrożenia wyników prac B+R – kontynuacja poprzednich działań – np.:

 

 • prac B+R przeprowadzonych we własnym zakresie
 • prace B+R przeprowadzonych we współpracy z jednostką naukową / podmiotem oferującym usługi B+R / naukowcem
 • zakup wyników prac B+R.

 

Wyniki prac B+R nie mogą być starsze niż 5 lat (od daty ich zakończenia), a innowacja wprowadzona dzięki nim, musi być na poziomie co najmniej regionalnym.

 

Dodatkowo, bardzo ważne jest, aby wykazać dysponowanie lub możliwość dysponowania prawami własności intelektualnej wyników prac B+R wykorzystywanych w projekcie.

 

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska,
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny
 • prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko
 • prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach środków publicznych – np. dotacje (w latach 2007 – 2018)
 • prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych we współpracy z podmiotem oferującym usługi badawczo – rozwojowe / naukowcem
 • prowadzące do wdrożenia innowacji na poziomie krajowym / międzynarodowym.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania 1.5 B

 

 • Łączna pula środków 1.5 B – 55,2 mln zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: prawdopodobnie 100 – 250 tys. zł – czekamy na informację od organizatora
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: prawdopodobnie 4 – 8 mln zł – czekamy na informację od organizatora
 • Wartość dofinansowania – czekamy na informację od organizatora – prawdopodobnie:
  • mikro i małe – 45%
   •  w tym na koszty związane z pracami rozwojowymi do 60%
  • średnie – 35%
   • w tym na koszty związane z pracami rozwojowymi do 50%

 

Koszty kwalifikowalne 1.5 B

 

Nie ma jeszcze oficjalnej informacji od organizatora, jednak z doświadczeń z poprzednich naborów dot. wdrożenia wyników prac B+R, kosztami kwalifikowalnymi będą m.in.:

 

 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP
  • środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne itp.) i wartości niematerialne i prawne (np. patent, licencja, know-how, czy inna własność intelektualna)
   • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia
  • również zakup budynków i gruntów oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków (koszt zlimitowany)
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
  • poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu
 • nabycie robót i materiałów budowlanych (koszt zlimitowany)
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej
 • koszty prac rozwojowych (dopracowanie posiadanych wyników prac B+R / dostosowanie do komercjalizacji):
  • wynagrodzenia
  • badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów (zakupionych lub licencji)
  • koszty operacyjne (np. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych itp. potrzebnych do realizacji prac rozwojowych).
 • usługi doradcze: doradcy zewnętrzni
 • koszty zarządzania projektem (pracownik Wnioskodawcy lub zewnętrzny konsultant / firma)

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.5 B dla MSP

 

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji (0-3 pkt)
  • Gotowość do realizacji (0-4 pkt)
  • Opis zagrożeń realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji (0-2 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt), niedyskryminacji (0-1 pkt), zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt)
  • Komplementarność projektu – czy istnieją projekty powiązane? (0-2 pkt)
  • Wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt)
  • Ponadregionalny charakter projektu (0-1 pkt)
  • Partnerstwo (0-5 pkt.).
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjna do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości (0-2 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • czy projekt polega na wdrożeniu do działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R (nie starszych niż 5 lat)?
  • czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji na poziomie co najmniej regionalnym?
  • czy wykazano dysponowanie lub możliwość dysponowania prawami własności intelektualnej wyników prac B+R, które będą wykorzystywane w projekcie?
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • kontynuacja działań (0-6 pkt) – sprawdzenie, czy projekt wdraża wyniki prac B+R:
   • projektu realizowanego/zrealizowanego w wyniku konkursów ogłoszonych w Działaniu 1.2 RPO WD 2014-2020 – 6 pkt.
   • projektu realizowanego/zrealizowanego w wyniku konkursów ogłoszonych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 – 2 pkt.
   • projektu zrealizowanego ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 – 1 pkt.
   • projektu realizowanego/zrealizowanego ze środków publicznych krajowych (programów  finansowanych z budżetu państwa lub budżetu samorządu) – 1 pkt.
   • zakupionych lub zrealizowanych  ze środków własnych  lub innych – 0 pkt.
  • ocena innowacyjności (0-8 pkt):
   • międzynarodowa – 8 pkt.
   • krajowa – 4 pkt.
   • regionalna – 0 pkt.
  • czy projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (0-6 pkt):
   • tak – 6 pkt.
   • nie – 0 pkt.
  • wysokość wkładu własnego (0-3 pkt) – czy wkład własny jest większy od minimalnego wkładu wymaganego przez organizatora:
   • o 10 lub więcej punktów procentowych – 3 pkt.
   • o 5 lubi więcej punktów procentowych – 2 pkt.
   • o 3 lub więcej punktów procentowych – 1 pkt.
   • poniżej 3 punktów procentowych – 0 pkt.
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-1 pkt):
   • tak – 1 pkt.
   • nie – 0 pkt.
  • czy posiadane i wdrażane w ramach projektu wyniki prac B+R zostały osiągnięte we współpracy z jednostką naukową / oferującą usługi B+R / naukowcem? (0-2 pkt):
   • tak – 2 pkt.
   • nie – 0 pkt.

 

Kto otrzyma dofinansowanie w ramach 1.5 B?

 

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 25% punktów w merytorycznych kryteriach ogólnych oraz min. 7 punktów na 26 możliwych w kryteriach merytorycznych specyficznych. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie.

 

Kiedy składać wnioski w ramach 1.5 B?

 

 • od 28.12.2017 r.
 • do: czekamy na informację od organizatora – prawdopodobnie styczeń 2019.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie w ramach 1.5 B?

 

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie w ramach 1.5 B?

 

Aby projekt odniósł sukces w trudnych naborach należy się odpowiednio przygotować. Bez wykazania kontynuacji, przeprowadzonych prac B+R i ich wdrażania, pozyskanie dofinansowania może okazać się niemożliwe (zbyt mała liczba punktów przy ocenie merytorycznej). Czasu jest jeszcze sporo – ponad rok, jednak przygotowania do aplikowania do konkursu 1.5 B należy rozpocząć jak najszybciej.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Dodatkowo, jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji, proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2017 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,