Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2018 na żłobek i klub dziecięcy – Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Dolny Śląsk

Na Dolnym Śląsku w 2018 roku zaplanowano tylko jeden nabór dotyczący miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobki i kluby dziecięce. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Nabór odbywa się w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkurs horyzontalny. Wnioskodawcy będą mieli okazję skorzystać z dofinansowania na inwestycje związane z budową, przebudową, modernizacją placówek. Pula środków: 26,8 mln zł. Termin składania wniosków: od 23.03.2018, do 05.04.2018.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Jak uzyskać dotacje na żłobek lub klub dziecięcy w województwie dolnośląskim?

Dla kogo dofinansowanie? 

 

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców
 • stowarzyszenia i związki zawodowe
 • JST, w tym samorządowe jednostki organizacyjne
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne
 • fundacje, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie

 

Uczestnicy projektu – odbiorcy końcowi

 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają za zadanie aktywizację zawodową uczestników projektu – odbiorców końcowych. Grupą docelową / odbiorcami końcowymi są:

 

 • osoby powracające na rynek pracy sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
 • osoby bierne zawodowo sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Głównym celem naboru jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki:
  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci
   • np. do wymogów budowlanych, sanitarno higienicznych, przeciwpożarowych, organizacja kuchni, stołówki, szatni
   • możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna
  • zakup i montaż wyposażenia
   • np. meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, zabawki
   • możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna
  • zakup pomocy edukacyjnych
   • do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych
   • specjalistycznego sprzętu
   • narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • plac zabaw
   • wyposażenie i montaż placu, jego nawierzchni i ogrodzenia
   • możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna
  • przestrzeń dla dzieci
   • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci
   • możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna
  • koszty działalności bieżącej miejsca opieki nad dziećmi (do 24 miesięcy)
   • koszty wynagrodzenia personelu
   • koszty pobytu dzieci
   • koszty żywienia dzieci
  • szkolenia
   • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego
  • inne niezbędne wydatki

 

 • dostosowanie obecnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  • działania jak wyżej, ale w zakresie bezpośrednio wynikającym z potrzeb konkretnych dzieci i poziomu niedostosowania placówki

 

 • koszty usług bieżących względem konkretnego dziecka i opiekuna (nie dłużej niż 12 miesięcy):
  • wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani/opiekuna sprawującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (w przypadku osób pracujących koszty składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane w stosownych przypadkach przez ZUS zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofinansowaniem w ramach projektu)
  • koszty poniesione na sfinansowanie usługi bieżącej opieki nad dziećmi nie mogą być wykazywane jednocześnie jako koszty utworzenia nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

 

 • (element uzupełniający do powyższych) aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3
  • możliwa m.in. realizacja poradnictwa zawodowego, szkoleń, kursów zawodowych
   • (jeśli dotyczy / zależy od specyfiki) wymagany odpowiedni dokument potwierdzający zdobytą wiedzę / uzyskane kwalifikacje / kompetencje
  • spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej

 

 • koszty pośrednie – obliczane ryczałtem od kosztów bezpośrednich (powyżej) – od 10%, do 25% w zależności od wartości projektu
  • administracyjne związane z obsługą projektu, np.:
   • ochrona, sprzątanie, ubezpieczenie majątkowe, materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, opłaty za energię, wodę, działania informacyjno-promocyjne projektu, utrzymanie powierzchni biurowych, obsługa księgowa, koszty personelu obsługowego, amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby personelu, koszty zarządu, koordynatora, kierownika projektu.

 

Minimalne informacje potrzebne do opisania projektu

 

 • uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki
  • w tym analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych
 • warunki lokalowe
  • wykorzystanie bazy lokalowej, w której będzie realizowana opieka
 • zasady rekrutacji uczestników do projektu
 • opis „trwałości projektu” – 2 lata po zakończeniu realizacji projektu
  • jak będą utrzymywane / finansowane miejsca opieki.

 

Minimalny standard usług i katalog stawek

 

W naborze są określone m.in. stawki kosztów elementów budżetu, których nie należy przekraczać (jeśli przekroczymy, należy to wyjaśnić). W katalogu stawek są określone m.in.:

 

 • łóżeczko – 520,00 zł brutto
 • brodzik – 330,00 zł brutto
 • wynagrodzenie personelu (m.in. pielęgniarka, opiekun, dietetyk) – zg z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (18.11.2014) (Dz.U. 2014 poz. 1786)
 • wynagrodzenie dziennego opiekuna – zg z maks. wysokością wynagrodzenia określoną, w drodze uchwały, przez radę gminy.

 

Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu – można odnieść się do ceny podobnej kategorii. Jeśli w budżecie umieścimy koszt, który nie znajduje się w katalogu, będzie oceniany z perspektywy efektywności i racjonalności kosztowej, w tym relacji nakład – rezultat.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 

 • Pula środków na poddziałanie 8.4.1 – 26,8 mln zł
 • Wysokość dofinansowania – max. 85%
 • Wkład własny – min. 15%
 • Brak określenia wartości minimalnej i maksymalnej dla projektu
 • Projekt może trwać do 24 miesięcy
 • Okres realizacji projektu
  • zaleca, aby realizacja projektu rozpoczynała się nie wcześniej niż w październiku 2018

 

Proces oceny projektów w poddziałaniu 8.4.1

 

Kryteria formalne i merytoryczne dla poddziałania 8.4.1_2018

 

Kto otrzyma dofinansowanie

 

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni obligatoryjne kryteria formalne, dostępu, horyzontalne i merytoryczne
  • otrzyma w ramach kryteriów merytorycznych  min. 60% – 60 pkt na 100 pkt
   • po osiągnięciu powyższego minimum – można otrzymać do 10 pkt. premiujących
  • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie.

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • od 23.03.2018
 • do 05.04.2018.

.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2018 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,