Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2021 – Badania na rynek – wprowadź do oferty nowy produkt lub usługę – POIR Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 PARP

Nowy nabór w ramach POIR – Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” zostanie ogłoszony 09.12.2020 r. . Wnioski będzie można składać od 13.01.2021 do 17.02.2021 r. (pula środków  500 mln zł.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

Czytaj również o 1.1.1 – Szybka ścieżka dla MSP,dużych firm – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

 

Poniżej podajemy warunki poprzedniego naboru który pewnie będzie tylko nieznacznie odbiegał od ogłoszonego niebawem nowego.

Kto może brać udział w konkursie?

 

 • firmy o statusie MSP (mikro, mały lub średni):
  • zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Polski

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1?

 

 • wdrożenie wyników prac B+R (przeprowadzone przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie), które pozwolą na wprowadzenie nowych produktów lub usług
 • dodatkowo, elementem projektu mogą być eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo.
 • projekt dotyczący inwestycji początkowej:
  • założenie nowego zakładu
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • dywersyfikacja produkcji
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty (gdyby zakup nie nastąpił)

 

Zasady finansowania konkursu 3.2.1 – Badania na rynek

 

 • Budżet konkursu:
  • nabór ogólny: 500 mln zł
 • Min. wartość k. kwalifikowalnych:
  • 1 mln zł
 • Maks. wartość k. kwalifikowalnych:
  • 50 mln eur
 • Maks. wartość dotacji
  • 20 mln zł
 • Procentowa wartość dotacji:
  • pomoc regionalna:
  • na prace rozwojowe:
   • mikro i mali 45%
   • średni 35%
  • na usługi doradcze: 50%.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Pomoc jest przyznawana w ramach pomocy regionalnej, na prace rozwojowe oraz na usługi doradcze. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku.

 

 • pomoc regionalna:
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu
  • prawo własności nieruchomości (oprócz lokali mieszkalnych)
  • środki trwałe (inne niż powyżej)
  • nabycie robót i materiałów budowlanych
   • uwaga: maksymalna wartość k. kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, własności nieruchomości, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz robót budowlanych – do 20 % k. kwalifikowalnych projektu (ale nie więcej niż 5 mln zł).
  • WNiP (np. patent, licencja, know-how, czy inna własność intelektualna, jeżeli:
   • będą wykorzystywane tylko przez wnioskodawcę
   • będą amortyzowane
   • okres trwałości/posiadania przez wnioskodawcę – co najmniej 3 lata.
  • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu
   • uwaga: maksymalna wartość k. kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, własności nieruchomości oraz powyższych rat  – do 10 % k. kwalifikowalnych projektu
  • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż powyżej, poniesionych przez do dnia zakończenia realizacji projektu.

 

 • prace rozwojowe:
  • wynagrodzenia
  • badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów (zakupionych lub licencji)
  • koszty operacyjne (np. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych itp. potrzebnych do realizacji).

 

 • usługi doradcze:
  • doradcy zewnętrzni (ale nie o charakterze ciągłym lub okresowym), niezwiązane z bieżącą działalnością, np. księgowe, czy reklamowe.

 

Przykładowa metodyka oceny złożonych projektów w konkursie 3.2.1

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?
  • Czy Wnioskodawca przynajmniej w 1 roku obrotowym (min. 12 m-sc) w okresie 3 lat, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż:
   • dla średnich firm – 1 mln zł
   • dla mikro i małych firm- 600 tys. zł?
  • Czy projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?
  • Czy Wnioskodawca startuje wyłącznie w jednym konkursie (ogólny lub dla średnich miast)?

 

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów (punktowana):
  • Projekt dot. wdrożenia wyników prac B+R? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Projekt jest przygotowany do realizacji (spójność, ryzyko, zasoby, zaangażowanie)? 0-3 pkt (min. 1 pkt)
  • Wydatki są racjonalne i uzasadnione? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają cele projektu? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Zdolność do sfinansowania projektu? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Inwestycja początkowa? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju? 0-1 pkt (brak minimum)
  • Innowacyjność 0-4 pkt (min. 1 pkt)
  • Potencjał rynkowy efektu projektu 0-3 pkt (min. 1 pkt)
  • Członek Krajowego Klastra Kluczowego 0-1 pkt (brak minimum)
  • Wpisywanie się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje? 0-1 pkt (brak minimum)
  • Czy rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia: posiada ochronę patentową lub zostało zgłoszone do ochrony patentowej lub posiada prawo ochronne na wzór użytkowy lub zostało zgłoszone do objęcia prawem ochronnym na wzór użytkowy? 0-2 pkt (brak minimum).

 

Ile należy zdobyć punktów, aby otrzymać dotację?

 

 • należy spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskać minima punktowe w poszczególnych kryteriach punktowanych oraz łącznie min. 12 punktów (na 20 możliwych).

 

W sytuacji, kiedy dwa projekty mają taką samą liczbę punktów, wyżej na licie rankingowej jest projekt lepiej oceniony w kryteriach uznawanych za rozstrzygające:

 

 • I:  Innowacyjność produktu – im większa tym lepiej.
 • II:  Potencjał rynkowy efektu projektu –  im większy tym lepiej.
 • III: Różnica pomiędzy maks. możliwą intensywnością dotacji w części inwestycyjnej, a intensywnością wnioskowaną – im większa tym lepiej.
 • IV: Poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja – im wyższy tym lepiej

.

Termin złożenia wniosku?

 

 • trwający nabór: od grudnia 2020
 • kolejny nabór: od 13 stycznia do 14 lutego 2021 r.

 

 

Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dotację i biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,