Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2019 – Badania na rynek – wprowadź do oferty nowy produkt lub usługę – POIR Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach POIR – Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”. W odróżnieniu od poprzednich edycji, konkurs podzielono na 3 części – jedna ogólna (taka jak w poprzednich edycjach), druga wyłącznie dla średnich miast (od 20 tys. mieszkańców) a trzecia dedykowana projektom na rzecz dostępności. Łączna pula – 1,50 mld zł. Kiedy składać wnioski? Trwający nabór: od 25.03.2019 do 06.05.2019 r. oraz w kolejnym naborze: od 01.10.2019 do 31.10.2019 r. (pula środków zostanie podana przed samym naborem).

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

Czytaj o 1.1.1 – Szybka ścieżka dla MSP,dużych firm – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

Czytaj o 2.3.2 – Bon na innowacje dla MSP – opracowanie (przez jedn. naukową) produktów/usług/technologii

Czytaj o 3.3.3 – Go to Brand – dotacje na promocję firmy i marki

 

Kto może brać udział w konkursie?

 

 • firmy o statusie MSP (mikro, mały lub średni):
  • zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Polski
  • uwaga – w naborze dla średnich miast mogą brać udział projekty, które będą realizowane w jednym z miast z listy.

 

Lista miat poir badania na rynek 3.2.1 Resulto

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1?

 

 • wdrożenie wyników prac B+R (przeprowadzone przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie), które pozwolą na wprowadzenie nowych produktów lub usług
 • dodatkowo, elementem projektu mogą być eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo.
 • projekt dotyczący inwestycji początkowej:
  • założenie nowego zakładu
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • dywersyfikacja produkcji
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty (gdyby zakup nie nastąpił)

 

Zasady finansowania konkursu 3.2.1 – Badania na rynek

 

 • Budżet konkursu:
  • nabór ogólny: 850 mln zł
  • nabór dla średnich miast: 550 mln zł  z tego dla miast średnich z woj. mazowieckiego 49,50 mln zł
  • nabór dla projektów  na rzecz dostępności  100 mln zł
 • Min. wartość k. kwalifikowalnych:
  • 10 mln zł
   • wyjątek – mikro i małe firmy – 5 mln zł
 • Maks. wartość k. kwalifikowalnych:
  • 50 mln eur
   • uwaga, w tym na prace rozwojowe do 1 mln zł
   • uwaga, w tym na usługi doradcze do 1 mln zł
 • Maks. wartość dotacji
  • 20 mln zł, w tym:
   • na prace rozwojowe 1 mln zł
   • na usługi doradcze 1 mln zł
 • Procentowa wartość dotacji:
  • pomoc regionalna:
  • na prace rozwojowe:
   • mikro i mali 45%
   • średni 35%
  • na usługi doradcze: 50%.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Pomoc jest przyznawana w ramach pomocy regionalnej, na prace rozwojowe oraz na usługi doradcze. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku.

 

 • pomoc regionalna:
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu
  • prawo własności nieruchomości (oprócz lokali mieszkalnych)
  • środki trwałe (inne niż powyżej)
  • nabycie robót i materiałów budowlanych
   • uwaga: maksymalna wartość k. kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, własności nieruchomości, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz robót budowlanych – do 20 % k. kwalifikowalnych projektu (ale nie więcej niż 5 mln zł).
  • WNiP (np. patent, licencja, know-how, czy inna własność intelektualna, jeżeli:
   • będą wykorzystywane tylko przez wnioskodawcę
   • będą amortyzowane
   • okres trwałości/posiadania przez wnioskodawcę – co najmniej 3 lata.
  • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu
   • uwaga: maksymalna wartość k. kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, własności nieruchomości oraz powyższych rat  – do 10 % k. kwalifikowalnych projektu
  • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż powyżej, poniesionych przez do dnia zakończenia realizacji projektu.

 

 • prace rozwojowe:
  • wynagrodzenia
  • badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów (zakupionych lub licencji)
  • koszty operacyjne (np. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych itp. potrzebnych do realizacji).

 

 • usługi doradcze:
  • doradcy zewnętrzni (ale nie o charakterze ciągłym lub okresowym), niezwiązane z bieżącą działalnością, np. księgowe, czy reklamowe.

 

Ocena złożonych projektów w konkursie 3.2.1

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?
  • Czy Wnioskodawca przynajmniej w 1 roku obrotowym (min. 12 m-sc) w okresie 3 lat, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż:
   • dla średnich firm – 1 mln zł
   • dla mikro i małych firm- 600 tys. zł?
  • Czy projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?
  • Czy Wnioskodawca startuje wyłącznie w jednym konkursie (ogólny lub dla średnich miast)?

 

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów (punktowana):
  • Projekt dot. wdrożenia wyników prac B+R? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Projekt jest przygotowany do realizacji (spójność, ryzyko, zasoby, zaangażowanie)? 0-3 pkt (min. 1 pkt)
  • Wydatki są racjonalne i uzasadnione? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają cele projektu? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Zdolność do sfinansowania projektu? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Inwestycja początkowa? 0-1 pkt (min. 1 pkt)
  • Pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju? 0-1 pkt (brak minimum)
  • Innowacyjność 0-4 pkt (min. 1 pkt)
  • Potencjał rynkowy efektu projektu 0-3 pkt (min. 1 pkt)
  • Członek Krajowego Klastra Kluczowego 0-1 pkt (brak minimum)
  • Wpisywanie się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje? 0-1 pkt (brak minimum)
  • Czy rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia: posiada ochronę patentową lub zostało zgłoszone do ochrony patentowej lub posiada prawo ochronne na wzór użytkowy lub zostało zgłoszone do objęcia prawem ochronnym na wzór użytkowy? 0-2 pkt (brak minimum).

 

Ile należy zdobyć punktów, aby otrzymać dotację?

 

 • należy spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskać minima punktowe w poszczególnych kryteriach punktowanych oraz łącznie min. 12 punktów (na 20 możliwych).

 

W sytuacji, kiedy dwa projekty mają taką samą liczbę punktów, wyżej na licie rankingowej jest projekt lepiej oceniony w kryteriach uznawanych za rozstrzygające:

 

 • I:  Innowacyjność produktu – im większa tym lepiej.
 • II:  Potencjał rynkowy efektu projektu –  im większy tym lepiej.
 • III: Różnica pomiędzy maks. możliwą intensywnością dotacji w części inwestycyjnej, a intensywnością wnioskowaną – im większa tym lepiej.
 • IV: Poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja – im wyższy tym lepiej

.

Termin złożenia wniosku?

 

 • trwający nabór: od 25 marca 2019 do 06 maja 2019 r.
 • kolejny nabór: od 01 października 2019 do 31 października  2019 r.

 

Ocena wniosków będzie odbywała się etapami1 etap, to 1 miesiąc:

 

 

Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dotację i biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 7.09.2017 o godz. 15:11
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*