Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – baza konkurencyjności – dodawanie i wyszukiwanie ogłoszeń / zapytań ofertowych w projektach unijnych

Jednym z etapów rozliczenia projektu dotacyjnego jest prawidłowy wybór dostawców / wykonawców – czyli prawidłowe dokonywanie zakupów – np. maszyny wymienionej we wniosku o dofinansowanie. Projekty unijne są specyficzne – mimo, że Beneficjent jest firmą prywatną i nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, nie może zwrócić się do pierwszego, wybranego kontrahenta – wymagane jest przeprowadzenie procedury zakupu zgodnie z wymogami kwalifikowalności wydatków. Wybór odpowiedniej oferty może być problematyczny, a niepoprawne przeprowadzenie tej procedury może skutkować odebraniem (części lub całości) dotacji. W celu ułatwienia przeprowadzenia zakupów w projekcie i zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców powstała Baza Konkurencyjności – na której Beneficjenci ogłaszają swoje zapytania ofertowe, a kontrahenci mogą wyszukiwać interesujące ich zapytania i składać oferty Zamawiającym.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Baza konkurencyjności

 • bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • dotyczy tych wydatków, których wartość netto przekracza 50 tys. zł
 • system (na wzór Biuletynu Zamówień Publicznych) dla podmiotów, które przeprowadzają zakupy w ramach projektów dofinansowywanych ze środków publicznych UE, a które nie podlegają Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • pozwala na dodawanie zapytań ofertowych
 • pozwala na wyszukiwanie interesujących zapytań i składanie ofert Zamawiającemu realizującemu dany projekt
 • realizuje zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków europejskich na lata 2014-2020 – jednym z wymogów kwalifikowalności danego wydatku (wydatek kwalifikuje się do dofinansowania lub się nie kwalifikuje) jest zachowanie zasady konkurencyjności przy zakupach w projektach unijnych.

.

Jak dodać ogłoszenie?

 

 • zarejestruj użytkownika
  • przy rejestracji należy podać nr realizowanego projektu unijnego – jako Zamawiający rejestrować mogą się więc podmioty realizujące projekty, którym przyznano dofinansowanie
 • logowanie
  • tylko zalogowani użytkownicy mogą publikować ogłoszenia
 • dodawanie ogłoszenia
  • należy odszukać w prawym górnym rogu ekranu przycisk „Dodaj ogłoszenie
  • wybrać projekt, którego dotyczy dane zamówienie
  • wypełnić formularz zgodnie z wymogami
  • zapisać ogłoszenie i sprawdzić, czy wprowadzone dane są prawidłowe
  • kliknąć „Publikuj„.

 

Ogłoszenia można przeglądać, po zalogowaniu, w panelu „Moje ogłoszenia” lub „Moje projekty”. Po wyborze wykonawcy / dostawcy – należy edytować opublikowane ogłoszenie i dodać informację o tym, kiedy wybór wykonawcy / dostawcy został rozstrzygnięty, kto złożył ofertę i która z ofert została wybrana (była najkorzystniejsza).

 

Czytaj więcej rozliczenie dotacji – zakupy w projekcie – prawidłowy wybór dostawców i wykonawców

 

Jak wyszukiwać ogłoszenia?

 

Oferenci mogą w łatwy sposób wyszukać interesujące ich ogłoszenia. System posiada proste i intuicyjne filtrowanie – ogłoszenia są podzielone m.in. według:

 

 • rodzajów / kategorii (np. dostawa, usługa, roboty budowlane)
 • podkategorii (np. meble, druk, usługi IT, szkoleniowe, sprzęt IT)
 • kodów CPV
 • miejsca realizacji (województwo, powiat, miasto).

 

Można również wpisywać słowa kluczowe (np. dotyczące beneficjenta, numeru projektu, bądź numeru ogłoszenia). Po kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista ogłoszeń spełniających wybrane kryteria. Po zapoznaniu się z danym ogłoszeniem – jeśli Oferent nie jest wykluczony z przetargu, spełnia postawione w nim warunki udziału i może zaoferować przedmiot zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i określoną specyfikacją techniczną – należy złożyć ofertę Zamawiającemu – osobiście, pocztą lub mailowo (w zależności jak to określił Zamawiający).

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,