Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – dodatkowe punkty za strategie innowacji – Opracuj strategię innowacji, aby Twój wniosek dotacyjny był wyżej oceniony

Czy strategia innowacji zwiększy szansę na pozyskanie dofinansowania w latach 2015-2020? W perspektywie 2007-2013, dodatkowe punkty można było otrzymać m.in. za posiadanie opinii o innowacyjności. Mimo, że opinie był wydawane wręcz hurtowo, Polska wciąż zajmuje jedną z ostatnich pozycji w rankingu innowacyjności państw UE. Z tego względu na kolejne lata zwiększą się wydatki publiczne na badania i rozwój z obecnych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Czy to pomoże? Przekonamy się za kilka lat. Jednak w nowych naborach w latach 2014-2020, ważnym argumentem, przybliżającym do pozyskania dofinansowania, mogą być strategie innowacji – dodatkowe punkty będą przyznawane za posiadanie strategii innowacji – zarządzania innowacjami.

Definicja strategia innowacji.

Jak zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania?

Strategię wdrożenia innowacji w praktyce gospodarczej należy rozpatrywać jako element szerszego opracowania, którym najczęściej jest strategia rozwoju biznesu. W kontekście opracowywania wniosku dotacyjnego, strategia innowacji stanowi ważny element oceny, szczególnie jeśli porusza istotny temat w aktualnej perspektywie rozwoju.

Nowa perspektywa dotacyjna 2015-2020, ukierunkowana jest na podnoszenie innowacyjności  krajowych MŚP – warto więc zwrócić uwagę na innowacyjne aspekty przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Przykładowy zakres opracowania dotyczącego strategii wdrażania innowacji

  1. Uzasadnienie – należy zawrzeć tu ogólne uzasadnienie dla wdrażania innowacyjnego rozwiązania oraz opis problemu jaki ma zaspokoić innowacja, przyczyny występowania tych problemów skalę ich występowania i konsekwencje ich istnienia.
  2. Cel wprowadzenia innowacji – powinien być zgodny z wymaganiami naborów dotacyjnych, należy dokładnie opisać: docelowy stan po wprowadzeniu innowacji oraz sposób weryfikacji efektów innowacji,
  3. Opis innowacji, w tym produktu finalnego – tutaj powinien pojawić się szczegółowy opis innowacji, który odpowie na następujące pytania: na czym bazuje innowacja, komu ma służyć, jakie warunki należy spełnić aby innowacja w pełni zafunkcjonowała, jakie element jej wprowadzenie obejmie i jakie przyniesie efekty,
  4. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego – należy wskazać w jaki sposób opracowana innowacja będzie testowana, wskazać grupy użytkowników i odbiorców którzy wezmą udział w testowaniu, opis przebiegu testowania wraz z materiałami wykorzystanymi oraz przewidywany sposób monitorowania testów,
  5. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa – trzeba przedstawić efekty zastosowania innowacji jakie mogą zostać uznane za wystarczające uzasadnienie dla jej stosowania na szerszą skalę, należy również zdefiniować: sposób realizacji oceny wyników testowania oraz jak zostanie przeprowadzona niezależna ocena produktu finalnego,
  6. Strategia upowszechniania innowacji – należy przedstawić: plan upowszechnienia innowacji, grupy docelowe działań upowszechniających oraz charakterystykę tych działań,
  7. Strategia włączania do głównego nurtu gospodarczego – należy przedstawić do jakich grup skierowane będą działania włączające, jaki jest cel tych działań oraz plan i charakterystyka wraz ze wskazaniem w jakiej fazie wdrażania projektu działania te będą realizowane,
  8. Kamienie milowe – należy wskazać kluczowe kroki i etapu realizacji projektu jak np. rozpoczęcie czy zakończenie testowania,
  9. Analiza ryzyka – analiza ryzyka powinna pomóc w ocenie zagrożeń, które mogą się pojawić na etapie testowania i upowszechniania innowacji. Sekcja powinna się składać z: rozpoznania potencjalnych zagrożeń, oszacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia, oszacowania wpływu tego ryzyka na realizacją projektu oraz zidentyfikowania najważniejszych zagrożeń wraz ze sposobem ich ograniczenia.

Źródło: pokl.wup.torun.pl/pokl/images/stories/!konkursy/dokumentacja/innowacyjne/zalaczniki_2/9.17_minimalny_wzor_strategii_wdrazania_projektu_innowacyjnego_testujacego_wraz_z_instrukcja.pdf

Czytaj więcej o innowacyjności polskiej gospodarki.

Proces tworzenia strategii innowacji

Proces opracowania strategii wdrażania innowacji jest czasochłonny i dość skomplikowany, dla osób nie zajmującej się tym tematem regularnie.

Warto skontaktować się ze specjalistą, który pomoże w określeniu najważniejszych elementów (również tych na które najbardziej zwracana jest uwaga przy weryfikacji wniosku dotacyjnego). Zapraszamy do kontaktu.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowo, aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,