Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne Dolny Śląsk 2014-2020

dotacje dla firm - start

Na Dolny Śląsk może trafić nawet 9 mld zł dotacji. Taką sumę założono w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dokument przekazano Komisji Europejskiej i po negocjacjach, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy, zostanie zatwierdzony. Dzięki nowemu programowi wzrośnie między innymi konkurencyjność i innowacyjność dolnośląskich przedsiębiorstw. Dotacje unijne miałyby zostać podzielone na 10 priorytetowych osi.

 

Dotacje unijne w województwie dolnośląskim 2014-2020

•    OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE (około 421 mln euro):
1.    finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej,
2.    wspieranie rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
3.    tworzenie i rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości,
4.    wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej dolnośląskich firm i zwiększenie ich aktywności na rynkach zagranicznych,
5.    finansowanie inwestycji poprawiających konkurencyjność firm, zapewniających ich rozwój oraz tworzących trwałe miejsca pracy.

•    OŚ PRIORYTETOWA 2 – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (około  66 mln euro):
1.    Realizowanie projektów zakładających rozwój elektronicznych usług publicznych np. z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, e-turystyki.

•    OŚ PRIORYTETOWA 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (356 mln euro):
1.    inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii,
2.    przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną budynków w przedsiębiorstwach, budynkach publicznych i  sektorze mieszkaniowym,
3.    budowa infrastruktury do wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych,
4.    zrównoważony transport – np. budowa ścieżek rowerowych w miastach.

•    OŚ PRIORYTETOWA 4 – ŚRODOWISKO I ZASOBY (180 mln euro):
1.    budowa infrastruktury do selektywnego zbierania, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz wdrażania technologii odzysku i recyklingu odpadów,
2.    budowa zbiorczych systemów kanalizacji i punktowych przydomowych oczyszczalni ścieków,
3.    wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
4.    budowa ścieżek rowerowych na terenach atrakcyjnych turystycznie,
5.    budowa systemów i urządzeń małej retencji. Możliwy będzie także zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

•    OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT (377 mln euro):
1.    modernizacja  dworców i torów kolejowych,
2.    zakup taboru kolejowego,
3.    drogi w województwie,

•    OŚ PRIORYTETOWA 6 – INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ (158 mln euro):
1.    tworzenie domów pomocy społecznej czy hospicjów, ale również miejsc opieki nad dziećmi,
2.    budowa i remonty szpitali i sanatoriów. Ma to ułatwić dostęp do lekarzy onkologów, ortopedów, rehabilitantów, psychiatrów i geriatrów,
3.    przystosowanie istniejących budynków na potrzeby działalności społecznej i zdrowotnej oraz odnowa zabytkowych budynków mieszkalnych,

•    OŚ PRIORYTETOWA 7 – INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA (65 mln euro):
1.    tworzenie i wyposażanie przedszkoli,
2.    wyposażenie nowoczesnych laboratoriów techniczno-przyrodniczych w szkołach. Dodatkowo wspierane będą inwestycje poprawiające dostęp szkół dla uczniów niepełnosprawnych,
3.    tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

•    OŚ PRIORYTETOWA 8 – RYNEK PRACY (263 mln euro):
1.    szkolenia dla bezrobotnych umożliwiające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji albo umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy,
2.    doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne skierowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą,
3.    wspieranie inwestycji umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego – wspieranie usług opieki nad dziećmi i  osobami zależnymi,
4.    podniesienie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami firm, wsparcie pracowników zwalnianych,
5.    przekwalifikowanie osób starszych pracujących w trudnych warunkach.

•    OŚ PRIORYTETOWA 9 – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (154 mln euro):
1.    aktywizacja osób niepełnosprawnych,
2.    zwiększenie dostępu i poprawienie jakości usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej),
3.    wspieranie gospodarki społecznej.

•    OŚ PRIORYTETOWA 10 – EDUKACJA (131 mln euro):
1.    zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej – nie tylko tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, ale też wspieranie zajęć rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość, oraz pobudzających ciekawość świata,
2.    zapewnienie równego dostępu do edukacji podstawowej i gimnazjalnej – wspieranie nauki języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych i cyfrowych. Tworzenie centrów dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży, umożliwiających rozwijanie, zainteresowań i uzdolnień czy pokonywanie trudności szkolnych,
3.    dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie oferty dodatkowych zajęć z języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych czy nowych technologii,
4.    podniesienie jakości kształcenia,
5.    wspieranie uczenia się przez całe życie  – skierowanie do dorosłych chcących podnieść swoje umiejętności w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 11.04.2014 o godz. 21:42
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Dotacje unijne Dolny Śląsk 2014-2020

Skomentuj

*