Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Dolny Śląsk 2014-2020

dotacje dla firm - start

Na Dolny Śląsk może trafić nawet 9 mld zł dotacji. Taką sumę założono w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dokument przekazano Komisji Europejskiej i po negocjacjach, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy, zostanie zatwierdzony. Dzięki nowemu programowi wzrośnie między innymi konkurencyjność i innowacyjność dolnośląskich przedsiębiorstw. Dotacje unijne miałyby zostać podzielone na 10 priorytetowych osi.

 

Dotacje unijne w województwie dolnośląskim 2014-2020

•    OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE (około 421 mln euro):
1.    finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej,
2.    wspieranie rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
3.    tworzenie i rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości,
4.    wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej dolnośląskich firm i zwiększenie ich aktywności na rynkach zagranicznych,
5.    finansowanie inwestycji poprawiających konkurencyjność firm, zapewniających ich rozwój oraz tworzących trwałe miejsca pracy.

•    OŚ PRIORYTETOWA 2 – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (około  66 mln euro):
1.    Realizowanie projektów zakładających rozwój elektronicznych usług publicznych np. z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, e-turystyki.

•    OŚ PRIORYTETOWA 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (356 mln euro):
1.    inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii,
2.    przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną budynków w przedsiębiorstwach, budynkach publicznych i  sektorze mieszkaniowym,
3.    budowa infrastruktury do wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych,
4.    zrównoważony transport – np. budowa ścieżek rowerowych w miastach.

•    OŚ PRIORYTETOWA 4 – ŚRODOWISKO I ZASOBY (180 mln euro):
1.    budowa infrastruktury do selektywnego zbierania, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz wdrażania technologii odzysku i recyklingu odpadów,
2.    budowa zbiorczych systemów kanalizacji i punktowych przydomowych oczyszczalni ścieków,
3.    wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
4.    budowa ścieżek rowerowych na terenach atrakcyjnych turystycznie,
5.    budowa systemów i urządzeń małej retencji. Możliwy będzie także zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

•    OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT (377 mln euro):
1.    modernizacja  dworców i torów kolejowych,
2.    zakup taboru kolejowego,
3.    drogi w województwie,

•    OŚ PRIORYTETOWA 6 – INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ (158 mln euro):
1.    tworzenie domów pomocy społecznej czy hospicjów, ale również miejsc opieki nad dziećmi,
2.    budowa i remonty szpitali i sanatoriów. Ma to ułatwić dostęp do lekarzy onkologów, ortopedów, rehabilitantów, psychiatrów i geriatrów,
3.    przystosowanie istniejących budynków na potrzeby działalności społecznej i zdrowotnej oraz odnowa zabytkowych budynków mieszkalnych,

•    OŚ PRIORYTETOWA 7 – INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA (65 mln euro):
1.    tworzenie i wyposażanie przedszkoli,
2.    wyposażenie nowoczesnych laboratoriów techniczno-przyrodniczych w szkołach. Dodatkowo wspierane będą inwestycje poprawiające dostęp szkół dla uczniów niepełnosprawnych,
3.    tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

•    OŚ PRIORYTETOWA 8 – RYNEK PRACY (263 mln euro):
1.    szkolenia dla bezrobotnych umożliwiające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji albo umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy,
2.    doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne skierowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą,
3.    wspieranie inwestycji umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego – wspieranie usług opieki nad dziećmi i  osobami zależnymi,
4.    podniesienie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami firm, wsparcie pracowników zwalnianych,
5.    przekwalifikowanie osób starszych pracujących w trudnych warunkach.

•    OŚ PRIORYTETOWA 9 – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (154 mln euro):
1.    aktywizacja osób niepełnosprawnych,
2.    zwiększenie dostępu i poprawienie jakości usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej),
3.    wspieranie gospodarki społecznej.

•    OŚ PRIORYTETOWA 10 – EDUKACJA (131 mln euro):
1.    zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej – nie tylko tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, ale też wspieranie zajęć rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość, oraz pobudzających ciekawość świata,
2.    zapewnienie równego dostępu do edukacji podstawowej i gimnazjalnej – wspieranie nauki języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych i cyfrowych. Tworzenie centrów dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży, umożliwiających rozwijanie, zainteresowań i uzdolnień czy pokonywanie trudności szkolnych,
3.    dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie oferty dodatkowych zajęć z języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych czy nowych technologii,
4.    podniesienie jakości kształcenia,
5.    wspieranie uczenia się przez całe życie  – skierowanie do dorosłych chcących podnieść swoje umiejętności w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,