Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Dolny Śląsk – dotacje na inwestycje MSP konkurs 1.1.A2 – nowe kryteria oceny

dotacje 2021-2027

 Zmiany, w porównaniu z lutowym naborem 1.1.A2, są wyraźne. Zwiększa się dostępność dotacji dla mało innowacyjnych branż. Najwyżej oceniane będą projekty będące już w realizacji (w chwili składania wniosku dotacyjnego). Przedsiębiorcy ryzykujący zaangażowanie środków własnych w inwestycje (jeszcze bez pewności co do przyznania dotacji), mają większe szanse na uzyskanie dotacji, niż przedsiębiorcy czekający z rozpoczęciem inwestycji na pozytywną decyzję dotacyjną.

Zmiany w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD 2007-2013

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w „Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD 2007-2013″. Zmiana jest związana z ogłoszeniem nowego konkursu w ramach schematu 1.1 A2 – Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa. Przedmiotowy konkurs ma zostać ogłoszony w połowie lipca 2014 roku.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Zatwierdzone zmiany czynią lipcowy nabór znacząco innym od poprzedniego naboru 1.1.A.2 (z lutego 2014).  Nastąpiły zmiany w punktacji kryteriów merytorycznych i sektorowych. Po zmianach maksymalnie można otrzymać 16 punktów (wzrost o 2 pkt) w ocenie kryteriów merytorycznych oraz 21 punktów (spadek o 7 pkt) w ocenie kryteriów sektorowych (razem maksymalnie 37 punktów). Minimum procentowe dla obu obszarów, kwalifikujące do otrzymania dotacji, pozostaje bez zmian – kolejno 25% i 18%.

Kryteria merytoryczne

Aby otrzymać dotację trzeba uzyskać minimum 4 pkt. z 16 pkt. możliwych do otrzymania w kryteriach merytorycznych.

  • Zmieniono kryterium „Doświadczenie Wnioskodawcy”, preferując podmioty dotychczas nie korzystające z dotacji. Jeśli jest to pierwszy projekt przedsiębiorstwa o charakterze inwestycyjnym, realizowany ze wsparciem środków publicznych, można otrzymać dwa punkty przy ocenie wniosku.
  • Zmieniono kryterium „Poziom wnioskowanego dofinansowania” jeszcze mocniej niż dotychczas preferując podmioty, które zadeklarują wolę uzyskania dofinansowania niższego, niż pomoc maksymalnie im dostępna. Jeśli Wnioskodawca zapewni wkład własny na poziomie co najmniej 20 punktów procentowych większy od minimalnego wkładu własnego, może liczyć aż na 4 punkty przy ocenie wniosku.

Kryteria sektorowe

Aby móc ubiegać się o dotację potrzeba uzyskać co najmniej 4 pkt. z 21 pkt. możliwych do otrzymania w kryteriach sektorowych.

Usunięto punktację za innowacyjność procesową i produktową/usługową. To duża zmiana ułatwiająca nisko innowacyjnym przedsiębiorcom wnioskowanie o dotację, czyli np. przedsiębiorcom działającym w tradycyjnych branżach np. takich jak stolarstwo, budownictwo, usługi księgowe itp.

W zamian za kryterium dot. poziomu innowacyjności wprowadzono kryterium Stopień zaawansowania realizacji projektu” (z maksymalną punktacją 4 punkty).  Jest to najważniejsza zmiana w przyszłym naborze. Powyższe oznacza, że projekty będą oceniana pod względem tego, w jakim stopniu zostały zrealizowane do momentu złożenia wniosku w DIP. Projekt będzie można zacząć realizować już od daty ogłoszenia konkursu – czyli, prawdopodobnie, od połowy lipca 2014 (nabór wniosków potrwa 2 miesiące do połowy września). Ocenie punktowej poddane zostaną inwestycje zrealizowane w ciągu wspomnianych 2 miesięcy, tj.  od ogłoszenia, do zamknięcia naboru. Potwierdzeniem zrealizowanych inwestycji będą np. opłacone faktury VAT. Podsumowując, im bardziej zaawansowana będzie realizacja projektu, o dofinansowanie którego ubiega się przedsiębiorca, tym wyższa punktacja wniosku.

Cztery punkty możliwe do uzyskania w tym kryterium, stanowią jednocześnie minimum wymagane do uzyskania w punktacji kryteriów sektorowych. Dodatkowo uzyskanie minimum czterech punktów w ocenie kryteriów merytorycznych (z pomocą specjalistów to praktycznie formalność) może już wystarczyć do uzyskania dotacji.

630x200-baner-resulto_2

Kolejnymi zmianami w kryteriach sektorowych są:

  • Zmniejszenie punktacji w kryterium „Prowadzenie działalności B+R”,
  • Zmniejszenie punktacji w kryterium „Współpraca w zakresie realizowanego projektu”,
  • Zmniejszenie punktacji w kryterium „Współpraca sieciowa”,
  • Zmniejszono wymagania w kryterium „Ilość stworzonych miejsc pracy”. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów, wystarczy zatrudnić 3 osoby w ramach realizacji projektu.

Pełna informacja dot. nowych kryteriów oceny znajduje się w załączonym dokumencie. POBIERZ – Karta oceny – Kryteria oceny merytorycznej oraz kryteria sektorowe po zmianach – 1.1.A2. lipiec 2014

 

Podsumowanie zmian

Zmiany, w porównaniu z lutowym naborem 1.1.A2, są wyraźne. Zwiększa się dostępność dotacji dla mało innowacyjnych branż. Najwyżej oceniane będą projekty będące w realizacji (w chwili składania wniosku dotacyjnego). Przedsiębiorcy ryzykujący zaangażowanie środków własnych w inwestycje (jeszcze bez pewności co do przyznania dotacji), mają większe szanse na uzyskanie dotacji, niż przedsiębiorcy czekający z rozpoczęciem inwestycji na pozytywną decyzję dotacyjną.

Zachęcamy do przygotowywania projektów inwestycyjnych, bowiem w nowej perspektywie dotacyjnej możliwość pozyskanie dotacji na mało innowacyjne projekty będzie bardzo ograniczona, a poziom wsparcia dotacyjnego niższy, niż dostępny w kończącej się perspektywie 2007-2013.

Dodatkowo udostępniamy prezentację ze szkolenia przygotowującego przedsiębiorców do naboru w konkursie 1.1.A2, jakie Resulto przeprowadziło 27 czerwca 2014r POBIERZ.

W razie pytań prosimy o kontakt i zachęcamy do indywidualnych spotkań z ekspertami Resulto – każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia.

 

Czytaj więcej o konkursie 1.1.A2.

Czytaj więcej o rozliczaniu projektu, na przykładzie działania 1.1.A2.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,