Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne Dolny Śląsk – dotacje na inwestycje MSP – nabór 1.1.A2 lipiec rozpoczęty

dotacje dla firm - start

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. Alokacja środków wynosi równowartość 7 058 823,53 EUR, a maksymalny poziom dotacji, to 50% wydatków kwalifikowalnych. W lipcowym naborze, w porównaniu z lutowym, dokonano zmian w kryteriach oceniania projektów. Wprowadzone zmiany są korzystne w szczególności dla przedsiębiorców z tradycyjnych branż i przedsiębiorców zdecydowanych na niezwłoczne rozpoczęcie realizacji projektów. Lipcowy nabór, to ostatnia szansa na Dolnym Śląsku na środki z kończącej się, unijnej perspektywy 2007-2013. W nowej perspektywie 2014-2020 o dotacje na „proste” i mało innowacyjne projekty będzie trudniej.

Dotacje na inwestycje MSP – nabór 1.1.A2 – województwo dolnośląskie

Na co mogą zostać przeznaczone środki?

Dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na terenie woj. dolnośląskiego, polegające na:

 • nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (nabywane aktywa mogą być używane),
 • specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu,
 • usługach doradczych związanych z realizacją projektu.

Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej (wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub znacząco ulepszonego – w stosunku do dotychczasowej oferty – wyrobu lub usługi), bądź innowacji procesowej (wprowadzenie przez Wnioskodawcę do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych – w stosunku do obecnie istniejących u Wnioskodawcy – metod produkcji) na poziomie przedsiębiorstwa. Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis.

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa z sektora MSP działające na rynku powyżej 2 lat.
 • W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, aby uznać mikroprzedsiębiorstwo za podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie wystarczy aby jeden ze wspólników prowadził działalność gospodarczą powyżej 2 lat.
 • Dla przedsiębiorców, którzy w wyniku realizacji projektu utworzą co najmniej 1 etat.
 • Dla przedsiębiorców, którzy zapewnią 100% środków na finansowanie gwarantujące płynną i terminową realizację projektu.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

630x200-baner-resulto_2

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 7,06 mln euro.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,6 mln zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych – z tego względu maksymalna dotacja, to około 800 tys. zł.
 • Koszty kwalifikowane projektu, to koszty poniesione od 17.07.2014r., do 30.11.2014r. Projekt nie mógł być rozpoczęty w terminie wcześniejszym. Przez rozpoczęcie projektu uznaje się złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcie umowy sprzedaży, leasingu, a także złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania usług doradczych oraz szkoleniowych.
 • Wszystkie wydatki powinny być poniesione z zachowaniem zasady konkurencyjności, tj. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub zgodnie z regułami określonymi w „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD z zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3)”. Proces wyboru dostawców i zakupu zgodnie z powyższymi zasadami, wyjaśniamy w naszym artykule o rozliczaniu projektów.

Sektory/przedsiębiorstwa wykluczone w konkursie 1.1.A2

 • turystyka,
 • rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,
 • rybołówstwo i akwakultura,
 • górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych,
 • wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła,
 • administracja publiczna,
 • produkcja podstawowych produktów rolnych,
 • działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
 • działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: 1/ kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, 2/ kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub całości producentom podstawowym.

W lipcowym naborze, w porównaniu z lutowym, dokonano zmian w kryteriach oceniania projektów. Wprowadzone zmiany są korzystne w szczególności dla przedsiębiorców z tradycyjnych branż i przedsiębiorców zdecydowanych na niezwłoczne rozpoczęcie realizacji projektów.  Analiza zmian w kryteriach oceny wniosków w naszym artykule.

Źródło:dip.dolnyslask.pl.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 17.07.2014 o godz. 10:38
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Dotacje unijne Dolny Śląsk – dotacje na inwestycje MSP – nabór 1.1.A2 lipiec rozpoczęty

Skomentuj

*