Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Dolny Śląsk – dotacje na inwestycje MSP – nabór 1.1.A2 lipiec rozpoczęty

dotacje dla firm - start

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. Alokacja środków wynosi równowartość 7 058 823,53 EUR, a maksymalny poziom dotacji, to 50% wydatków kwalifikowalnych. W lipcowym naborze, w porównaniu z lutowym, dokonano zmian w kryteriach oceniania projektów. Wprowadzone zmiany są korzystne w szczególności dla przedsiębiorców z tradycyjnych branż i przedsiębiorców zdecydowanych na niezwłoczne rozpoczęcie realizacji projektów. Lipcowy nabór, to ostatnia szansa na Dolnym Śląsku na środki z kończącej się, unijnej perspektywy 2007-2013. W nowej perspektywie 2014-2020 o dotacje na „proste” i mało innowacyjne projekty będzie trudniej.

Dotacje na inwestycje MSP – nabór 1.1.A2 – województwo dolnośląskie

Na co mogą zostać przeznaczone środki?

Dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na terenie woj. dolnośląskiego, polegające na:

 • nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (nabywane aktywa mogą być używane),
 • specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu,
 • usługach doradczych związanych z realizacją projektu.

Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej (wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub znacząco ulepszonego – w stosunku do dotychczasowej oferty – wyrobu lub usługi), bądź innowacji procesowej (wprowadzenie przez Wnioskodawcę do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych – w stosunku do obecnie istniejących u Wnioskodawcy – metod produkcji) na poziomie przedsiębiorstwa. Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis.

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa z sektora MSP działające na rynku powyżej 2 lat.
 • W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, aby uznać mikroprzedsiębiorstwo za podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie wystarczy aby jeden ze wspólników prowadził działalność gospodarczą powyżej 2 lat.
 • Dla przedsiębiorców, którzy w wyniku realizacji projektu utworzą co najmniej 1 etat.
 • Dla przedsiębiorców, którzy zapewnią 100% środków na finansowanie gwarantujące płynną i terminową realizację projektu.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

630x200-baner-resulto_2

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 7,06 mln euro.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,6 mln zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych – z tego względu maksymalna dotacja, to około 800 tys. zł.
 • Koszty kwalifikowane projektu, to koszty poniesione od 17.07.2014r., do 30.11.2014r. Projekt nie mógł być rozpoczęty w terminie wcześniejszym. Przez rozpoczęcie projektu uznaje się złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcie umowy sprzedaży, leasingu, a także złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania usług doradczych oraz szkoleniowych.
 • Wszystkie wydatki powinny być poniesione z zachowaniem zasady konkurencyjności, tj. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub zgodnie z regułami określonymi w „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD z zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3)”. Proces wyboru dostawców i zakupu zgodnie z powyższymi zasadami, wyjaśniamy w naszym artykule o rozliczaniu projektów.

Sektory/przedsiębiorstwa wykluczone w konkursie 1.1.A2

 • turystyka,
 • rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,
 • rybołówstwo i akwakultura,
 • górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych,
 • wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła,
 • administracja publiczna,
 • produkcja podstawowych produktów rolnych,
 • działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
 • działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: 1/ kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, 2/ kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub całości producentom podstawowym.

W lipcowym naborze, w porównaniu z lutowym, dokonano zmian w kryteriach oceniania projektów. Wprowadzone zmiany są korzystne w szczególności dla przedsiębiorców z tradycyjnych branż i przedsiębiorców zdecydowanych na niezwłoczne rozpoczęcie realizacji projektów.  Analiza zmian w kryteriach oceny wniosków w naszym artykule.

Źródło:dip.dolnyslask.pl.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,