Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Dolny Śląsk – dotacje na inwestycje MSP konkurs 1.1.A2

Ostatnia szansa na Dolnym Śląsku – środki z kończącej się, unijnej perspektywy 2007-2013. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) planuje ogłosić, w połowie lipca, konkurs dla sektora MSP w ramach schematu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. Czyli konkurs taki sam, którego nabór zakończył się 11 lutego 2014 roku. Dla przypomnienia, nabór ten trwał kilkadziesiąt sekund. Zespół Resulto był szybki i zmieścił się w czasie.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z konkursu 1.1.A2 na Dolnym Śląsku?

Dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na terenie woj. dolnośląskiego, polegające na:

  • nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu,
  • usługach doradczych związanych z realizacją projektu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Dla kogo?

  • Przedsiębiorstwa z sektora MSP działające na rynku powyżej 2 lat.
  • W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, aby uznać mikroprzedsiębiorstwo za podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie wystarczy aby jeden ze wspólników prowadził działalność gospodarczą powyżej 2 lat.

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 6 mln euro.
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,6 mln zł.
  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych.
  • Koszty kwalifikowane projektu, to koszty poniesione najwcześniej od dnia ogłoszenia konkursu do 30.11.2014. Nie można rozpoczynać projektu w terminie wcześniejszym, a przez rozpoczęcie projektu uznaje się złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Ogłoszenie naboru na w/w warunkach będzie się wiązało z koniecznością zmiany Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Zmianę tę przewiduje się dokonać pod koniec czerwca na Komitecie Monitorującym RPO WD.

Źródło:dip.dolnyslask.pl.

Czytaj więcej o rozliczaniu projektu w ramach schematu 1.1.A2.

Czytaj więcej o zmianach w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,