Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne Dolny Śląsk – dotacje na inwestycje MSP konkurs 1.1.A2

Ostatnia szansa na Dolnym Śląsku – środki z kończącej się, unijnej perspektywy 2007-2013. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) planuje ogłosić, w połowie lipca, konkurs dla sektora MSP w ramach schematu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. Czyli konkurs taki sam, którego nabór zakończył się 11 lutego 2014 roku. Dla przypomnienia, nabór ten trwał kilkadziesiąt sekund. Zespół Resulto był szybki i zmieścił się w czasie.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z konkursu 1.1.A2 na Dolnym Śląsku?

Dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na terenie woj. dolnośląskiego, polegające na:

  • nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu,
  • usługach doradczych związanych z realizacją projektu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Dla kogo?

  • Przedsiębiorstwa z sektora MSP działające na rynku powyżej 2 lat.
  • W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, aby uznać mikroprzedsiębiorstwo za podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie wystarczy aby jeden ze wspólników prowadził działalność gospodarczą powyżej 2 lat.

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 6 mln euro.
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,6 mln zł.
  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych.
  • Koszty kwalifikowane projektu, to koszty poniesione najwcześniej od dnia ogłoszenia konkursu do 30.11.2014. Nie można rozpoczynać projektu w terminie wcześniejszym, a przez rozpoczęcie projektu uznaje się złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Ogłoszenie naboru na w/w warunkach będzie się wiązało z koniecznością zmiany Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Zmianę tę przewiduje się dokonać pod koniec czerwca na Komitecie Monitorującym RPO WD.

Źródło:dip.dolnyslask.pl.

Czytaj więcej o rozliczaniu projektu w ramach schematu 1.1.A2.

Czytaj więcej o zmianach w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 30.05.2014 o godz. 15:41
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*