Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – dotacje na innowacje NCBR

Mimo okresu wakacyjnego, szans na pozyskanie dofinansowania na projekty jest bardzo wiele. Na Dolnym Śląsku i Mazowszu ogłoszono w połowie  lipca ostatnie konkursy dotacyjne z Regionalnych Programów Operacyjnych – dotacje na inwestycja dla MSP – 1.1A2 na Dolnym Śląsku i 1.5 na Mazowszu. Z kolei Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło lub na dniach rozpocznie, nabór wniosków w konkursach Gekon, CuBR, Strategmed i Biostrateg. Łączna alokacja z 4 konkursów, wynosi ponad 500 mln zł.

Podstawowe informacje o konkursach na innowacje

wpis gekon cubr strateg biostrateg1

GEKON

Cel programu – dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 • Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
 • Efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
 • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
 • Pozyskiwanie energii z czystych źródeł,
 • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Jest to drugi nabór z tego programu. Pierwszy wzbudził bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców. Granty dla ekoinnowatorów finansują po połowie NCBR i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szanse na dotacje mają nie tylko firmy działające w branży ochrony środowiska, ale również przykładowo firmy produkcyjne, które mają pomysł na wdrożenie innowacji pozwalającej na osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego.

W porównaniu z pierwszą edycją konkursu znacznie uproszczony został proces składania wniosków.

 • brak wniosków wstępnych,
 • brak panelu ekspertów – w nowym naborze wniosek będzie oceniany przez 3 niezależnych ekspertów.

CuBR

Cel programu – wyłonienie projektów pozwalających uzyskać innowacyjne technologie, urządzenia, materiały i wyroby, podnoszące konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych w skali gospodarki światowej.

Podobnie jak program Gekon, również w programie CuBR, jest to drugi nabór. Program jest efektem współpracy NCBR z koncernem KGHM Polska Miedź. Każdy z partnerów przeznaczył na trwający konkurs 32,5 mln zł. Te dotacje zostaną przeznaczone na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu.

Obszary wsparcia CuBR 

 • górnictwo i geologia,
 • przeróbka,
 • metalurgia,
 • przetwórstwo, nowe materiały,
 • ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie.

Dotacje otrzymają wyłonione w konkursach nowatorskie projekty obejmujące badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 3 mln zł.

STRATEGMED

Cel programu – osiągnięcie znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej naszego kraju w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych programem oraz transfer know-how i nowych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych do gospodarki. Dodatkowo wykreowanie dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie i o silnej, udokumentowanej pozycji międzynarodowej.

Strategmed wyznacza strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Określa on choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne, jako największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat. Dodatkowo w obliczu wyzwania jakim jest starzenie się społeczeństwa, szczególny nacisk powinno się położyć na kwestie związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

W ramach programu finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny:

 • kardiologii i kardiochirurgii,
 • onkologii,
 • neurologii,
 • medycynie regeneracyjnej.

Procedura konkursu jest jednoetapowa.

W przyszłym roku centrum planuje ogłosić jeszcze jeden konkurs z pulą ok. 270 mln zł.

BIOSTRATEG

Cel programu – wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w obszarach badawczych objętych programem oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań. Realizacja programu daje też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

Biostrateg, to nowy instrument, który będzie dofinansowywał przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe i działania związane z przygotowaniem ich wyników do wdrożenia.

Program Biostrateg obejmuje pięć obszarów badawczych , tj.:

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej,
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • leśnictwo i przemysł drzewny.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Źródło:ncbr.gov.pl

Zapraszamy do współpracy przy pozyskiwaniu dotacji.

630x200-baner-resulto_2

Pomagamy w rozwoju biznesu. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 1.08.2014 o godz. 12:18
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*