Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – dotacje na innowacje NCBR

Mimo okresu wakacyjnego, szans na pozyskanie dofinansowania na projekty jest bardzo wiele. Na Dolnym Śląsku i Mazowszu ogłoszono w połowie  lipca ostatnie konkursy dotacyjne z Regionalnych Programów Operacyjnych – dotacje na inwestycja dla MSP – 1.1A2 na Dolnym Śląsku i 1.5 na Mazowszu. Z kolei Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło lub na dniach rozpocznie, nabór wniosków w konkursach Gekon, CuBR, Strategmed i Biostrateg. Łączna alokacja z 4 konkursów, wynosi ponad 500 mln zł.

Podstawowe informacje o konkursach na innowacje

wpis gekon cubr strateg biostrateg1

GEKON

Cel programu – dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 • Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
 • Efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
 • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
 • Pozyskiwanie energii z czystych źródeł,
 • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Jest to drugi nabór z tego programu. Pierwszy wzbudził bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców. Granty dla ekoinnowatorów finansują po połowie NCBR i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szanse na dotacje mają nie tylko firmy działające w branży ochrony środowiska, ale również przykładowo firmy produkcyjne, które mają pomysł na wdrożenie innowacji pozwalającej na osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego.

W porównaniu z pierwszą edycją konkursu znacznie uproszczony został proces składania wniosków.

 • brak wniosków wstępnych,
 • brak panelu ekspertów – w nowym naborze wniosek będzie oceniany przez 3 niezależnych ekspertów.

CuBR

Cel programu – wyłonienie projektów pozwalających uzyskać innowacyjne technologie, urządzenia, materiały i wyroby, podnoszące konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych w skali gospodarki światowej.

Podobnie jak program Gekon, również w programie CuBR, jest to drugi nabór. Program jest efektem współpracy NCBR z koncernem KGHM Polska Miedź. Każdy z partnerów przeznaczył na trwający konkurs 32,5 mln zł. Te dotacje zostaną przeznaczone na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu.

Obszary wsparcia CuBR 

 • górnictwo i geologia,
 • przeróbka,
 • metalurgia,
 • przetwórstwo, nowe materiały,
 • ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie.

Dotacje otrzymają wyłonione w konkursach nowatorskie projekty obejmujące badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 3 mln zł.

STRATEGMED

Cel programu – osiągnięcie znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej naszego kraju w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych programem oraz transfer know-how i nowych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych do gospodarki. Dodatkowo wykreowanie dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie i o silnej, udokumentowanej pozycji międzynarodowej.

Strategmed wyznacza strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Określa on choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne, jako największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat. Dodatkowo w obliczu wyzwania jakim jest starzenie się społeczeństwa, szczególny nacisk powinno się położyć na kwestie związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

W ramach programu finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny:

 • kardiologii i kardiochirurgii,
 • onkologii,
 • neurologii,
 • medycynie regeneracyjnej.

Procedura konkursu jest jednoetapowa.

W przyszłym roku centrum planuje ogłosić jeszcze jeden konkurs z pulą ok. 270 mln zł.

BIOSTRATEG

Cel programu – wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w obszarach badawczych objętych programem oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań. Realizacja programu daje też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

Biostrateg, to nowy instrument, który będzie dofinansowywał przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe i działania związane z przygotowaniem ich wyników do wdrożenia.

Program Biostrateg obejmuje pięć obszarów badawczych , tj.:

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej,
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • leśnictwo i przemysł drzewny.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Źródło:ncbr.gov.pl

Zapraszamy do współpracy przy pozyskiwaniu dotacji.

630x200-baner-resulto_2

Pomagamy w rozwoju biznesu. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,