Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – dotacje na patenty Patent Plus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IV nabór do Programu PATENT PLUS. Program ten jest wsparciem finansowym i narzędziem mobilizującym do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualną wypracowaną przez  pracowników naukowych.

Nabór wniosków rozpoczyna się 06.10.2014 r., a kończy 05.11 2014 r. o godz. 16:00. Wnioski będą składane za pomocą Generatora Wniosków.

Do tej pory, w poprzednich naborach, 32 podmioty, w tym 15 przedsiębiorców, skorzystało z programu Patent Plus. Tym razem, w IV naborze, do rozdysponowania jest 10 mln zł.

Główny cel Patent Plus

Program PATENT PLUS ma zachęcać do występowania o ochronę prawną wyników prowadzonych badań. Za główny cel zakłada się zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych. Zamierza się to osiągnąć poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów przygotowania zgłoszenia patentowego.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie realizacji projektu w Patent Plus

1/ dofinansowanie Etapu I, który obejmuje:

 • badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku,
 • analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową,
 • opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.

2/ dofinansowanie Etapu II, który obejmuje:

 • zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC,
 • zgłoszenie wynalazku w trybie PCT,
 • wejście w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją, ubiega się o patent.

Projekt może obejmować dofinansowanie Etapu I i Etapu II albo wyłącznie Etapu II. W ramach Projektu możliwe jest dokonanie zgłoszenia jednego lub kilku wynalazków, z których każdy może obejmować dofinansowanie Etapu I i Etapu II albo wyłącznie Etapu II.

Założenia finansowe do programu

 • budżet IV konkursu Programu – 10 mln zł,
 • maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu – do 800 tys. zł,
 • warunkiem uzyskania dofinansowania, jest zaangażowanie przez Wnioskodawcę w realizację Projektu własnych środków finansowych w wysokości co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych Projektu,
 • w przypadku Wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą, dofinansowanie nie może być wyższe od określonego we Wniosku i nie może stanowić więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych Projektu,
 • Wnioskodawcy mogą ponosić koszty kwalifikowane od dnia złożenia Wniosku, przy czym warunkiem koniecznym refundacji kosztów kwalifikowanych jest przyznanie Wnioskodawcy dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz zawarcie z Centrum umowy o wykonanie i finansowanie Projektu,
 • łączny okres realizacji projektu – do 36 miesięcy.

Dla kogo program Patent Plus – Beneficjenci

 • uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
 • instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
 • instytut naukowy PAN w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
 • mikro-, mały, lub średni przedsiębiorca będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem spełniającym kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dalej „przedsiębiorca”.

W poprzedniej (trzeciej edycji) programu PATENT PLUS złożono 57 wniosków, z czego 11 nie przeszło oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej zakwalifikowano do dofinansowania wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną tj. 14 projektów (minimalna akceptowalna punktacja wynosiła 13 pkt. z 20 pkt. możliwych do uzyskania). Spośród 14 projektów 9 to projekty zgłoszone przez przedsiębiorców .

Źródło: ncbir.pl

Temat komercjalizacji wiedzy i tematyka zgłoszeń patentowych jest bliska Zespołowi Resulto, gdyż w sierpniu opracował Biznes Plan oraz Politykę Inwestycyjną spółki celowej, której przedmiotem działalności jest: zarządzanie własnością intelektualną oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jednej z najbardziej renomowanych wrocławskich uczelni wyższych.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 19.09.2014 o godz. 16:19
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Dotacje unijne – dotacje na patenty Patent Plus

Skomentuj

*