Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – jak pozyskać fundusze unijne – jak otrzymać dofinansowanie

Programy operacyjny, nabory i konkursy w ramach tych programów, różnią się między sobą. Dlatego łatwo jest się zagubić w natłoku informacji, regulaminów i wymagań. Główną różnicą są przede wszystkim wymagania stawiane Wnioskodawcom. W celu pozyskania funduszy unijnych trzeba wykazać się zaangażowaniem i determinacją przy przechodzeniu przez poszczególne procedury. W takim wypadku warto wspomóc się zewnętrznymi specjalistami od pozyskiwania dofinansowania. Próbując znaleźć wspólny mianownik dla ogółu konkursów dotacyjnych, stworzyliśmy uproszczony schemat postępowania w celu pozyskania dotacji unijnej. Przedstawiamy go poniżej. Resulto wspiera Klientów od #3 punktu.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Uproszczony schemat postępowania w celu pozyskania dotacji unijnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

(resulto_schemat_pozyskiwania_dotacji)

 1. Pomysł na inwestycję

  wpisującą się w tematykę konkursu. Koncepcja biznesowa – na co potrzebuję środków? Co jest przedmiotem mojego Projektu? Opcjonalnie dostosowanie Projektu do dostępnych naborów.

 2. Zapewnienie 100% finansowania projektu

  bowiem dotacja ma zwykle charakter refundacji poniesionych nakładów (promesa kredytowa, gotówka, inne sposób wykazania zdolności inwestycyjnej) oraz wyczyszczenie zaległości/problemów finansowych przedsiębiorstwa.

 3. Przygotowanie do konkursów w celu zwiększenia szans na pozyskanie dodatkowych punktów

  audyt możliwości dotacyjnych – niektóre z punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach, są bez problemu do zdobycia w trakcie pisania wniosku, z kolei by zdobyć inne, trzeba je „zagwarantować” wcześniej, odpowiednio przygotowując przedsiębiorstwo – jak np. certyfikaty, współprace sieciowe i wiele innych – warto powalczyć o dodatkowe punkty i wyprzedzić konkurencję.

 4. Skompletowanie informacji na temat Wnioskodawcy

  Podstawowe, konieczne informacje to:

  1. Informacje o podmiocie i prowadzonej działalności,
  2. Informacje o posiadanym majątku,
  3. Sprawozdania finansowe za 2 lata i za zamknięte okresy roku bieżącego,
  4. Dostępne prognozy na lata kolejne (biznesplan, strategia, projekt budżetu JST, plan wskaźników zadłużenia JST).
 5. Zebranie/przygotowanie szczegółowych informacji o planowanym przedsięwzięciu m.in.:
  1. zidentyfikowanie problemów, jakie ma rozwiązać inwestycja oraz określenie celów
  2. podejmowania działań,
  3. nakłady inwestycyjne i harmonogram rzeczowo-finansowy,
  4. odpowiedź na pytanie – czy i w jakim stopniu inwestycja/działanie przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
  5. określenie wskaźników produktu i rezultatu,
  6. matryca logiczna.
 6. Sporządzenie prognoz ekonomiczno-finansowych dla przedsięwzięcia.
 7. Opracowanie Studium Wykonalności lub Biznes planu (jeżeli wymagane).
 8. Opracowanie / napisanie wniosku o dofinansowanie / aplikacyjnego

  w formie elektronicznej i papierowej. Przy współpracy Wnioskodawcy.

 9. Przygotowanie dokumentów dodatkowych (załączników)

  których lista jest różna w zależności od projektu i programu unijnego. Uwaga ! wszystkie dokumenty będące załącznikami muszą spełniać określone wymogi formalne (np. potwierdzenie „za zgodność z oryginałem”).

 10. Złożenie wniosku o dofinansowanie

  w odpowiedniej instytucji pośredniczącej, w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie.

 11. Korekty dokumentów

  (jeżeli potrzebne) na poszczególnych etapach oceny wniosku: formalnej i merytorycznej.

 12. Ogłoszenie wyniku naboru

  przyznanie dotacji lub w razie negatywnej decyzji – odwołanie od przyznanej punktacji.

 13. Złożenie ewentualnych, dodatkowych dokumentów

  wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie.

 14. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
 15. Realizacja i rozliczenie projektu

  (niektóre działania mogą być podejmowane przed podpisaniem umowy/po otrzymaniu potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się „co do zasady”/ lub nawet przed złożeniem wniosku /np. dokumentacja/).

  1. Upublicznienie zapytania ofertowego – informacji o planowanym zakupie maszyn/usług itp.,
  2. Wybór dostawców i zakup przewidzianych w projekcie środków trwałych,
  3. Rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu (zaliczki, rozliczenie częściowe, rozliczenie końcowe) – m. in. realizacja zakupów, instalacja urządzeń, szkolenie personelu, przygotowywanie wniosków o płatność,
  4. Prowadzenie promocji projektu w trakcie i po zakończeniu realizacji, m. in. stosowne oznaczenie inwestycji (promocja działań darczyńcy).
 16. Kontrola realizacji projektu.
 17. Zapewnienie trwałości Projektu.

 

Czytaj więcej o korzyściach z wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej o dotacjach w 2015 roku i o pisaniu wniosku o dofinansowanie.

 

Zapraszamy do współpracy przy pozyskiwaniu dotacji. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie. Pomagamy w rozwoju biznesu. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,