Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Jak pozyskać fundusze unijne z budżetu 2018-2020? Jak przygotować firmę do pozyskania dofinansowania?

Jak przygotować firmę do pozyskania dotacji? Co warto zrobić, aby zwiększyć szanse firmy na uzyskanie dotacji? Niżej podpowiadamy jak się przygotować do pozyskania funduszy unijnych lub funduszy norweskich.

wycena znaku - zapytanie

.

Jak uzyskać dofinansowanie unijne dla firm?

Sukces w ubieganiu się o dotacje jest pochodną dwóch, głównych elementów:

 

 • warunków formalnych – przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku, które uprawniają je do ubiegania się o dofinansowanie,
 • kryteriów merytorycznych – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty / trzeba zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.

 

Firmy zdobywające za mało punktów dotacji nie uzyskają. Zdarzają się konkursy o bardzo wysokim poziomie rywalizacji, w których konieczne jest zdobycie ponad 90% dostępnej puli punktów, aby uzyskać dofinansowanie. Na szczęście zdarzają się też „łatwe” nabory, w których (dla sukcesu) wystarcza zdobycie zaledwie wymaganego punktowego minimum.

 

Resulto opracowało metodę audytu możliwości dotacyjnych, która pozwala, w oparciu o:

 

 • znajomość wymogów nowej perspektywy dotacyjnej 2014-2020,
 • znajomość kryteriów wyboru stosowanych w wielu zrealizowanych konkursach, oraz
 • pozyskaną wiedzę ekspercką,

 

ocenić zdolność przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Co ważniejsze, audyt pozwala opracować zalecenia, których realizacja podnosi szanse podmiotu na pozyskanie środków z funduszy unijnych.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem dot. kluczowych aspektów skutecznego pozyskiwania dofinansowania i statystyk na ten temat.

.

Jak przygotować firmę do pozyskania funduszy unijnych?

 

Poniżej skrót wybranych informacji:

 

 1. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy

  miej na uwadze, że dotacja stanowić będzie jedynie jedno, częściowe źródło finansowania inwestycji – zapewnij wkład własny, patrz mapa pomocy regionalnej

 2. Gotowość do realizacji projektu

  jeśli realizacja projektu wymaga pozyskania urzędowych zgód i pozwoleń – pozyskaj je z wyprzedzeniem (np. przeprowadzenie prac budowlanych może wymagać pozwolenia na budowę i odpowiednich decyzji środowiskowych)

 3. Posiadane certyfikaty

  urzędnicy wolą wpierać dotacjami firmy oferujące produkty i usługi wysokiej jakości i podmioty odpowiedzialne społecznie – udowodnij, że jesteś taką firmą poprzez pozyskanie certyfikatów jakości (np. ISO)

 4. Inteligentne specjalizacje

  sprawdź, jakie w Twoim województwie wybrano inteligentne specjalizacje i dopasuj do nich Twój projekt

 5. Zadbaj o patenty

  w konkursach, w których duża waga jest przykładana do innowacji, bardzo znaczące mogą okazać się dokumenty związane z ochroną własności intelektualnej – zadbaj o patenty i inne formy ochrony własności intelektualnej – im bardziej innowacyjny będzie Twój projekt, tym łatwiej będzie Ci pozyskać bezzwrotną dotację

 6. Lokalizacja inwestycji w aspekcie bezrobocia

  większe szanse na pozyskanie funduszy unijnych mają firmy inwestujące na obszarach o relatywnie wysokim bezrobociu – planując nową inwestycję rozważ takie lokalizacje

 7. Czy firma posiada dział B+R?

  środki z funduszy europejskich mocno wspierają firmy innowacyjne – jeżeli masz taką możliwość, to utwórz dział B+R i wykaż się innowacyjnością

 8. Procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów/usług

  darczyńca może oczekiwać, że firmy wsparte dotacjami, będą w przyszłości płacić wyższe podatki – przygotuj dobry Biznes Plan, który pozwoli ci szybko urosnąć

 9. Szukaj sojuszników

  więcej punktów zdobędą te podmioty, które będą działać zespołowo – np. partnerstwo/konsorcjum – zadbaj o zaproszenie do współudziału w planowanych projektach innych przedsiębiorców i instytucje badawczo – naukowe

 10. Nowi pracownicy

  zaplanuj utworzenie nowych miejsc pracy – im większą liczbę pracowników zatrudnisz, tym Twój wniosek o dofinansowanie zostanie wyżej oceniony

 11. Czy masz strategię rozwoju i strategię wdrożenia innowacji?

  jeżeli nie masz, czas ją przygotować – urzędnik uzna, że jeżeli masz strategię (to nie działasz po omacku), to szansa, że Twój projekt się powiedzie, jest większa.

 

Pozyskaj dofinansowanie

 

Jak wiadomo urzędnicy mają dużo więcej czasu (do zmarnowania), niż przedsiębiorcy, więc kryteriów, według których będą oceniać Twój projekt biznesowy, opracowali dużo. Jeżeli własne plany rozwojowe mocno wiążesz z pozyskaniem dotacji, zaproś nas do współpracy – znacznie podniesiemy Twoje szanse i pozyskasz dofinansowanie na to, na co potrzebujesz (a nie na to co urzędnik uważa za właściwe).

 

Schemat pozyskiwania funduszy unijnych


Poniżej harmonogramy na lata 2019/20 – dzięki którym znajdziesz adekwatny do potrzeb nabór dotacyjny.

(harmonogramy naborów dotacyjnych na rok 2020 rozpoczniemy publikować od listopada 2019)

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2020

 

Ogólnopolskie Pogramy Operacyjne – harmonogram 2020

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,