Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności – jak pozyskać dofinansowanie na start?

dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Regionalne i Krajowe Programy Operacyjne ogłosiły już harmonogramy na 2020 rok. Swój harmonogram ogłosił również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Od tych harmonogramów są uzależnione Instytucje, które będą ogłaszać nabory na wnioski na dotacje unijne na rozpoczęcie działalności (dla osób fizycznych) – m.in. Urzędy Pracy (powiatowe i wojewódzkie), czy Lokalne Grupy Działania (LGD, skupiające obszary wiejskie). Dodatkowo budżety regionalnych i krajowych programów zakładają również środki na oferowanie przez te instytucje instrumentów aktywizacji zawodowej – m.in. szkolenia, staże. Urzędy Pracy i LGD rozpoczęły już nabory wniosków – pozostałe, potencjalne Instytucje Pośredniczące dopiero biorą udział w naborach centralnych, które wyłonią instytucje pośredniczące (rozdzielające środki do beneficjentów końcowych – czyli osób fizycznych).

.
Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Środki na dotacje dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będą rozdzielane poprzez Instytucje Pośredniczące i będą pochodzić z:

 

 • pierwsza pula w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój
 • druga pula w ramach poszczególnych, wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych
 • oddzielna pula, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), przeznaczona dla obszarów wiejskich:
  • do 100 tys. zł na start
  • do 300 tys. zł na rozwój.

 

Niniejszy artykuł dotyczy dofinansowań w ramach PO WER oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Dofinansowanie na start i rozwój dla obszarów wiejskich (w ramach PROW) zostało opisane w oddzielnym artykule:

 

 

Dla kogo i skąd pozyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

 .

Początkujący przedsiębiorcy potrzebują szczególnego wsparcia na starcie. Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozyskane przy uruchamianiu własnego biznesu stanowią pomocny zastrzyk finansowy, wypłacany w relatywnie krótkim czasie (z reguły 1-2 miesiące) i nie wymagają ponoszenia uprzednio nakładów z własnej kieszeni – chociaż pozytywniej są oceniane wnioski, w których Wnioskodawca nabywa coś z własnych środków jako dodatkowy element uruchamianego przedsięwzięcia.

 

W ramach wojewódzkich i krajowych programów operacyjnych dofinansowania będą dla dwóch głównych grup docelowych:

 

 • dla osób powyżej 29 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – trzeba być osobą pozostającą bez pracy / niepracującą, a dodatkowo preferowane będą osoby wpisujące się w którąś z grup (preferowane w pierwszej kolejności, w zależności od województwa) – np.:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 • dla osób w wieku 18-29 – w ramach Powiatowych Urzędów Pracy – środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Tutaj jednak również będą to dotacje dla osób niepracujących / pozostających bez pracy. Dodatkowo środki będą pochodzić wyłącznie (założenia) z PUP, a więc wymagane będzie zarejestrowanie w urzędzie (założenie) oraz również będą preferowane osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – czyli wpisujące się w którąś z grup docelowych, takich jak m.in. niepełnosprawni, kobiety, nisko wykwalifikowani itp.

 

Będą sytuacje, że Powiatowe Urzędy Pracy będą prowadzić nabory dla obu grup docelowych – a może zdarzyć się, że w niektórych miejscach będą prowadzić wyłącznie nabory dla osób w wieku 18-29, a osoby powyżej 29 roku życia będą obsługiwane przez inne Instytucje Pośredniczące, które otrzymają środki m.in. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (instytucje te są właśnie wybierane w ramach prowadzonych naborów w poszczególnych RPO). Instytucje te muszą najpierw wnioskować do „centrali” – np. WUP, w ogłaszanych przez nie konkursach. Z tego względu, ostateczny odbiorca dotacji – osoba fizyczna, będzie mogła wnioskować o te środki z około 1,5 miesięcznym „poślizgiem” od daty ogłoszenia naborów dla instytucji pośredniczących.

 

Dotacje będą przeznaczone dla osób niepracujących (takie są założenia). Będą to środki w wysokości ok. 25 tys. zł, czyli 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (założenia).

 

 • wyjątek stanowią dotacje w ramach PROW – dla obszarów wiejskich – dotacja na start może wynieść nawet 100 tys. zł.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – około 23 000 zł, ale również:
  • finansowania szkolenia
  • bony dla bezrobotnych
  • doposażenie miejsca pracy
  • staże i dodatki do wynagrodzeń

 

Kiedy ubiegać się o dotacje na otwarcie działalności?

 • nabory już trwają i środków będzie coraz więcej.

 

Warunki, które należy spełniać, aby otrzymać dotację na otwarcie firmy, to m.in:

 • posiadać status osoby bezrobotnej (przede wszystkim w konkursach prowadzonych przez UP) lub być osoba niepracującą
 • otrzymać odpowiedni profil pomocy po analizie sytuacji i szans na rynku pracy przez instytucję/urząd pracy – najczęściej I (aktywni bezrobotni) lub II (wymagający wsparcia) profil dopuszcza możliwość otrzymania takiej formy pomocy jaką są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • nie prowadzić (wpis w rejestrze – czyli mając działalność zawieszoną, będzie to główną przyczyną braku możliwości aplikowania) działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niekiedy obowiązuje dłuższy okres), ani nie posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
 • nie odmawiać propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • nie posiadać statusu studenta w trybie dziennym
 • nie posiadać na koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku
 • wpisać się w grupę docelową dla której przewidziany jest dany nabór lub która jest preferowana – np. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, niepełnosprawni, osoby długotrwale bezrobotni, osoby o niskim wykształceniu
 • oraz inne specyficzne warunki dla danego naboru i danej Instytucji Pośredniczącej (np. Powiatowego Urzędu Pracy).

 

Czytaj więcej o dotacjach na rozpoczęcie działalności.

 

Jak napisać skuteczny wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. z Urzędu Pracy (PUP)?

Dla każdego początkującego przedsiębiorcy, planującego założenie własnej działalności gospodarczej, otrzymanie bezzwrotnej dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności (m.in. z Urzędu Pracy i innych Instytucji Pośredniczących) stanowi ogromną szansę. Jednak, aby otrzymać dofinansowanie, trzeba napisać dobry i skuteczny wniosek. Skuteczność wiąże się z posiadaniem lepszego wniosku od osób składających konkurencyjne wnioski o dotacje (środki na te cele, jak wiemy, są ograniczone i nie wszyscy je pozyskują).

 

Jak się odpowiednio przygotować do pozyskania dotacji? Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie?

.

Pisanie wniosku o dofinansowanie na start działalności

 

Wniosek o dofinansowanie, to najważniejszy dokument dla ubiegającego się o dofinansowanie – na jego podstawie zapada decyzja – przyznać / nie przyznać środki. Napisanie wniosku wymaga odpowiedniego przygotowania oraz cierpliwości i dokładności.

Pozyskanie przedmiotowych środków wymaga opracowania kilku/kilkunastostronicowego wniosku o dofinansowanie o charakterze mini Biznes Planu – część formalna oraz część opisowa-finansowa.

 

Standardowy Wniosek składa się z następujących elementów:

 

 • informacje o Wnioskodawcy – np. dane teleadresowe itp.
 • wnioskowana kwota oraz sposoby jej wykorzystania – wartość dotacji oraz krótki opis rodzaju planowanej działalności
 • uzasadnienie planowanych zakupów – uzasadnienie każdego wydatku – tak, aby pokazać, że jest niezbędny do wykonywania planowanej działalności (np. trudno będzie uargumentować kamerę termowizyjną bądź stół do masażu, jeśli planowana działalność będzie polegała na usługach dziennikarskich)
 • szerszy opis planowanego przedsięwzięcia (opis działalności, opis produktu/usługi i procesu ich świadczenia/sprzedaży, lokalizacja, rynek zbytu/klienci, konkurenci),
 • rachunek zysków i strat – przewidywane koszty i przychody oraz często uzasadnienie planowanych wielkości
 • załączniki, np. oświadczenie właściciela lokalu, zabezpieczenie dofinansowania (np. oświadczenie poręczyciela, czy oświadczenie o blokadzie środków na koncie), oświadczenie właściciela samochodu, list intencyjny, referencje, umowa najmu, kwalifikacje, zezwolenia, certyfikaty.

 

Spośród wszystkich części najważniejsza jest część dotycząca planowanego przedsięwzięcia oraz uzasadnienie planowanych wydatków, to głównie na podstawie tych części oceniana będzie inwestycja. Najlepiej jeśli jest przygotowana w formie biznesplanu (elementów biznes planu), a jeżeli organizator wymaga innej, wówczas dokument taki można ująć w załącznikach.

.

Podczas oceny wniosku, zwraca się również szczególną uwagę na rodzaj działalności i rynku, na którym ma być prowadzona działalność, nowość/innowacyjność pomysłu, przygotowanie Wnioskodawcy do prowadzenia danej działalności (posiadane wykształcenie, doświadczenie, umiejętności), analizę ekonomiczną (jej realność – projekcja finansowa i założenia dot. działalności oparte o stawki rynkowe i faktyczne dane gospodarcze) oraz posiadane zabezpieczenia.

.

Biznesplan (elementy biznes planu) może być szczególnie ważny w sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie posiada wykształcenia lub doświadczenia odpowiadającego profilowi planowanej działalności. Dodatkowo, biznes plan jest nie tylko wartościowy w kontekście składania wniosku, ale może się on również przydać już po otrzymaniu dotacji – powinien być tak skonstruowany, by na jego podstawie firma mogła utrzymać się na rynku co najmniej przez 12 miesięcy.

Podsumowanie – dotacje na rozpoczęcie działalności

 

 • Każdy urząd/instytucja/organizator ma swoją specyficzną dokumentację. Wzory dokumentów posiadają obligatoryjne cechy i elementy wspólne – „trzon” jest ten sam.
 • Formularz należy pobrać ze strony właściwego urzędu/instytucji/organizatora i uzupełnić go zgodnie z regulaminem naboru oraz z celami i założeniami dotyczącymi planowanej działalności gospodarczej.
 • Warto dzwonić do organizatora i po prostu pytać o planowane nabory i ich terminy oraz adekwatność naborów co do naszej osoby.
 • Zwykle, otrzymywane dofinansowanie pokrywa 100% początkowej inwestycji.
 • Planowane są przede wszystkim nabory, w których preferowane będą osoby pozostające bez zatrudnienia – bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo – np. o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawni, kobiety, czy osoby powyżej 50 lat. Nabory będą dotyczyć dwóch grup docelowych – powyżej i poniżej 29 roku życia – za przyznawanie środków będą odpowiedzialne Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy.
 • Jeśli czujesz, że brak Ci wiedzy do przygotowania wniosku lub wypełniając formularz będziesz miał jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości, skontaktuj się z profesjonalną firmą doradczą – Resulto skutecznie wsparło wielu początkujących przedsiębiorców w pozyskaniu kapitału na start.

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Analiza pomoże ocenić wstępnie szansę na dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz określić w ramach, jakich działań początkujący przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,