Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności – wniosek o dofinansowanie unijne

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne.

Zakres i doświadczenie Zespołu Resulto, w realizacji usług dla biznesu, obejmuje już setki zrealizowanych i współrealizowanych projektów – ”Zrealizowane projekty. Oprócz znacznej liczby Klientów, uwiarygadnia nas członkostwo w izbach przemysłowych: Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej oraz Zachodniej Izbie Gospodarczej. Szczególnie mocne relacje posiadamy z dolnośląskim biznesem oraz dolnośląską nauką. Pozyskaliśmy dotacje w sektorach medycznym, tekstylnym, gazowym, usługowym i produkcyjnym. 

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to środki o wartości zwykle około 20 tys. zł lub około 40 tys. zł. Środki te są dostępne dla osób o szczególnym statusie społecznym, m. in.:

  • bezrobotni,
  • osoby młode,
  • absolwenci,
  • osoby powracające na rynek pracy,
  • niepełnosprawni,
  • osoby starsze niż 50 lat,
  • osoby z miejscowości o wysokiej stopie bezrobocia itp.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy?

Pozyskanie przedmiotowych środków wymaga opracowania kilku/kilkunastostronicowego wniosku o dofinansowanie o charakterze mini Biznes Planu – część formalna (m.in. dane wnioskodawcy, rodzaj wnioskowanych środków i kwota, oświadczenia, listy intencyjne, referencje i inne załączniki) oraz część opisowa-finansowa (m.in. opis przedsięwzięcia, rynku, konkurencji, produktu/usługi, uproszczony RZiS oraz plan finansowy). Dokumenty aplikacyjne, w tym wniosek o dofinansowanie, różnią się w zależności od tego, w którym urzędzie pracy ubiega się o dofinansowanie (jednak „trzon” jest ten sam). Zwykle, otrzymywane dofinansowanie pokrywa 100% początkowej inwestycji.

Resulto skutecznie wsparło wielu początkujących przedsiębiorców w pozyskaniu kapitału na start.

Dotacje unijne 2015 – aktualne nabory wniosków przez urzędy pracy

W wielu miastach urzędy pracy rozpoczęły już przyjmowanie wniosków, jednym z takich urzędów jest PUP we Wrocławiu, czy PUP w Szczecinie – czytaj więcej o tych naborach.


Zapraszamy do subskrypcji Newslettera Resulto  bezpłatna informacja o planowanych i aktualnych projektach dotacyjnych.


Więcej informacji na temat dotacji unijnych i funduszy europejskich (w tym aktualne nabory dotacyjne).

Pomagamy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,