Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – nabór z Funduszu Norweskiego – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych – 2015

Minister Zdrowia, jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, który odbędzie się w okresie od 16 marca, do 30 czerwca. 2015 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 EUR.

Nabór odbywa się w ramach w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Celem funduszu jest rozwój współdziałania i usprawnienie kreowania partnerskich sieci, dzięki którym zostanie ułatwiony przekazywanie doświadczeń, wiedzy czy technologi między podmiotami państw darczyńców, a ich beneficjentami.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Dla kogo przeznaczony jest nabór z Funduszu Norweskiego?

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć wszystkie polskie podmioty prywatne, publiczne oraz pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

 • jednostki prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
  – podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
  instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia;
  – uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych;
  – domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
  – organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Wydatki kwalifikowalne

 • opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach,
 • koszty podróży w ramach wizyt studyjnych,
 • koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów,
 • koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • opłaty za doradztwo zewnętrzne.

Ile dofinansowania można pozyskać?

 • Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 EUR.
 • do 100% kosztów kwalifkowalnych projektu.

Kim mogą być partnerzy?

Partnerami mogą być publiczne i prywatne instytucje oraz organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Ocena wniosku – wybrane kryteria

Kryteria merytoryczne

 • Czy projekt FWD wpisuje się w cel programu PL07?
 • Czy wszystkie wskaźniki są adekwatne dla projektu FWD i czy odzwierciedlają one zaplanowane cele projektu FWD?
 • Czy opisano wartość dodaną w odniesieniu do celu podstawowego, jaka może wyniknąć z realizacji projektu FWD?

Kryteria formalne

 • Czy wniosek został złożony w wersji papierowej i elektronicznej i został sporządzony na odpowiednim formularzu?
 • Czy wszystkie wymagane załączniki zostały załączone?
 • Czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapem możliwego dofinansowania?
 • Czy wszystkie planowane koszty i działania są kwalifikowalne do finansowania zgodnie z Art. 7.7 Regulacji?
 • Czy w projekcie unika się podwójnego finansowania?

Pełna karta oceny projektówwszystkie kryteria.

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

 • Nabór projektów do programu odbywa się w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.
 • Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Wnioski o dofinansowanie należy składać w Ministerstwie Zdrowia – Departament Funduszy Europejskich, ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat), Warszawa.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowo, aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Źródło: fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=iii-nabor-w-ramach-fwd-pl07

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 19.03.2015 o godz. 13:14
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*