Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – nabór z Funduszu Norweskiego – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych – 2015

Minister Zdrowia, jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, który odbędzie się w okresie od 16 marca, do 30 czerwca. 2015 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 EUR.

Nabór odbywa się w ramach w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Celem funduszu jest rozwój współdziałania i usprawnienie kreowania partnerskich sieci, dzięki którym zostanie ułatwiony przekazywanie doświadczeń, wiedzy czy technologi między podmiotami państw darczyńców, a ich beneficjentami.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Dla kogo przeznaczony jest nabór z Funduszu Norweskiego?

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć wszystkie polskie podmioty prywatne, publiczne oraz pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

 • jednostki prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
  – podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
  instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia;
  – uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych;
  – domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
  – organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Wydatki kwalifikowalne

 • opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach,
 • koszty podróży w ramach wizyt studyjnych,
 • koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów,
 • koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • opłaty za doradztwo zewnętrzne.

Ile dofinansowania można pozyskać?

 • Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 EUR.
 • do 100% kosztów kwalifkowalnych projektu.

Kim mogą być partnerzy?

Partnerami mogą być publiczne i prywatne instytucje oraz organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Ocena wniosku – wybrane kryteria

Kryteria merytoryczne

 • Czy projekt FWD wpisuje się w cel programu PL07?
 • Czy wszystkie wskaźniki są adekwatne dla projektu FWD i czy odzwierciedlają one zaplanowane cele projektu FWD?
 • Czy opisano wartość dodaną w odniesieniu do celu podstawowego, jaka może wyniknąć z realizacji projektu FWD?

Kryteria formalne

 • Czy wniosek został złożony w wersji papierowej i elektronicznej i został sporządzony na odpowiednim formularzu?
 • Czy wszystkie wymagane załączniki zostały załączone?
 • Czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapem możliwego dofinansowania?
 • Czy wszystkie planowane koszty i działania są kwalifikowalne do finansowania zgodnie z Art. 7.7 Regulacji?
 • Czy w projekcie unika się podwójnego finansowania?

Pełna karta oceny projektówwszystkie kryteria.

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

 • Nabór projektów do programu odbywa się w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.
 • Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Wnioski o dofinansowanie należy składać w Ministerstwie Zdrowia – Departament Funduszy Europejskich, ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat), Warszawa.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowo, aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Źródło: fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=iii-nabor-w-ramach-fwd-pl07

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,