Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – negocjacje RPO WD z KE zakończone – ile środków unijnych dla Dolnego Śląska w 2014-2020?

Dolny Śląsk jest jedynym z 7 województw, którym udało się w tym roku zakończyć negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 z Komisją Europejską na temat dofinansowania i środków unijnych.

Tym samym w 2015 roku na Dolnym Śląsku będzie można otrzymać dotacje unijne m.in. na rozwój firmy, inwestycje i innowacje.

Pula środków, to ok. 9 mld zł.

Pozostałe 9 województw, które do tej pory nie zakończyło negocjacji, szczegóły wynegocjuje dopiero w przyszłym roku. 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Jak przebiegały negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020?

  • Negocjacje zapoczątkowano 8 kwietnia 2014 roku, kiedy to założono sumę dofinansowania w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
  • Dokument przekazano Komisji Europejskiej.
  • Negocjacje zaczęły się od rozmów o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego – tematy przedsiębiorstw i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, transportu.
  • Następnie 11 listopada 2014 roku omawiano Europejski Fundusz Społeczny – tematy rynku pracy, włączenia społecznego, edukacji i pomocy technicznej.
  • Czytaj więcej o szczegółowych osiach priorytetowych na lata 2014-2020 na Dolnym Śląsku.

Jak wyglądały negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020?

Negocjacje RPO z Komisją Europejską były długotrwałym i skomplikowanym procesem. Jednak dzięki doświadczeniu osób odpowiedzialnych za negocjacje spraw Dolnego Śląska – m.in. dr Jerzego Tutaj, przebiegły one dość sprawnie. Z tego powodu w 2015 roku na Dolnym Śląsku będzie można starać się o dotacje unijne (dofinansowanie).

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

Ile środków dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020?

Na Dolny Śląsk ma trafić ok. 9 mld zł środków unijnych. Będzie to istotne źródło finansowania inwestycji w regionie. Priorytetem będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej, a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

Jak przygotować się do pozyskania dotacji ze środków unijnych (dofinansowania)?

Przygotować do pozyskania dotacji musi się samo przedsiębiorstwo, ale też jego Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Współwłaściciele. Przygotowanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Współwłaścicieli dotyczyć będzie głównie eliminacji zbędnych powiązań biznesowych wpływających na ocenę spełnienia kryteriów MŚP.

Czytaj więcej o tym jak nie przegapić szansy na dotacje unijne.

Oprócz przygotowania przedsiębiorstwa, jego Władz i Wspólników, zasadnicze jest przygotowanie samego projektu dotacyjnego, czy projektów będących podstawą do pozyskania dofinansowania. Przygotowanie Projektu obejmuje na początek identyfikację perspektywicznych kierunków rozwoju firmy, możliwości restrukturyzacji, czy też możliwości doskonalenia procesów produkcyjnych. W kolejnych krokach identyfikuje się możliwe do implementacji najnowsze rozwiązania techniczne i wybiera optymalne rozwiązanie dopasowanego do celów i możliwości przedsiębiorstwa.

Po sprecyzowaniu projektu, który byłby podstawą do opracowania wniosku dotacyjnego (aplikacyjnego), należy zapewnić mu zdolność aplikacyjną.

Im wyższy poziom oczekiwanego wsparcia dotacyjnego, tym bardziej kompleksowe muszą być uprzednio poczynione przygotowania. Przygotowanie przedsiębiorstwa, to praca jak każda inna, a jej jakość jest tym wyższa, im zaangażowane osoby są wyżej kwalifikowane i lepiej zmotywowane do działania.

Czytaj więcej o tym ile środków unijnych trafi do Polski i polskich przedsiębiorców w 2014-2020.

Źródło:umwd.dolnyslask.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resultoWszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,