Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – opolskie RPO WO 1.1.2 – dotacje dla firm

Dla firm MSP z województwa opolskiego, to ostatnia szansa na dotacje w 2014 roku. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ogłosiło nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, VI nabór wniosków do poddziałania 1.1.2. „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach”. Pula środków, to 664 393,40 EUR, w tym 564 734,39 EUR z EFRR oraz 99 659,01 EUR z Budżetu Państwa. Nabór rozpocznie się od 12.11.2014 roku, a zakończy się 26.11.2014 roku o godzinie 12:00.

Dotacje RPO WO 1.1.2 w województwie opolskim

Poddziałanie 1.1.2 jest ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji  działania mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia ich sposobu funkcjonowania i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na  Jednolitym Rynku Europejskim.

Na co mogą zostać przeznaczone środki?

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z:

 • zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych, związanych z realizacją projektu.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Na co nie mogą zostać przeznaczone środki?

Wydatkami niekwalifikowalnymi są m. in.:

 • wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu,
 • leasing oraz inne techniki finansowania środków transportu,
 • zakup środków transportu,
 • finansowanie obiektów, pomieszczeń lub elementów ich wyposażenia o charakterze
  administracyjnym, biurowym bądź socjalnym.

Dla kogo dotacje?

 • Mikroprzedsiębiorstwa – zgodnie z definicją mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa określoną w rozporządzeniu Komisji Wspólnot Europejskich nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Wg rozporządzenia – mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Aby zakwalifikować się do danej grupy, trzeba spełnić 2 z 3 wskaźników. Dodatkowo należy pamiętać o połączeniach kapitałowych i osobowych (wskaźniki liczone łącznie).

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi prawie 2,8 mln zł.
 • Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 tys. zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 tys. zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 65% wydatków kwalifikowanych.
 • Na procedurę odwoławczą przeznaczono prawie 280 tys. zł.
 • Okres realizacji projektu – 30.06.2015 r. – jednak może zostać przedłużony do 31.12.2015 r.

Kryteria oceny

Wnioski będą podlegały ocenie formalnej, merytorycznej I i II stopnia.

 

Terminy

 • nabór rozpocznie się 12.11.2014 roku,
 • nabór zakończy się 26.11.2014 roku o godzinie 12:00.

Źródło i więcej informacji:rpo.opolskie.pl/

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,