Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – PO Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – Kredyt technologiczny z Banku Gospodarstwa Krajowego

12 września 2019 r. został ogłoszony w ramach PO Inteligentny Rozwój (POIR) – Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Termin naboru od 15.10.2019 do 27.02.2020 (w podziale na trzy rundy). Organizatorem naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to długo wyczekiwana kontynuacja kredytu technologicznego z poprzednich lat. Cieszył się on dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Pula środków, to 350 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności MSP, poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii.

 

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj o 1.1.1 – Szybka ścieżka dla MSP – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

Czytaj o 2.1 – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

.

Co to jest kredyt technologiczny?

Jest to kredyt na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej (rodzaj dotacji).

 

Premia technologiczna – kwota przyznawana Wnioskodawcy, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na spłatę części kapitału kredytu technologicznego.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych jest traktowana jako zwrot przedsiębiorcy wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W sensie finansowym premia działa podobnie do dotacji – ostatecznie płacimy za nabywane aktywa tylko część ich ceny.

 

Czym jest inwestycja technologiczna?

 

 • zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług lub
 • wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług
 • nowa technologia – technologia w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP
 • prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 ?

 

Głównym celem poddziałania 3.2.2 jest wzrost innowacyjności polskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów, usług i procesów.

 

Wsparcie dot. realizacji inwestycji technologicznej, mającej na celu:

 

 • wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R Wnioskodawcy lub nabywanych:
  • w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług:
   • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
   • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • innowacja co najmniej na poziomie kraju
 • wsparte będą projekty dot. nowej technologii, która  zostanie zrealizowana poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii
 • inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, ale nie inwestycje polegające na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta:
  • jeśli do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem) nie można mówić, że technologię wdraża Wnioskodawca – nabywca
  • Wnioskodawca nie wdraża więc technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego):
  • wymagany operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – potwierdzenie, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej
  • wymagana opinia rzeczoznawcy budowlanego – potwierdzenie, że nieruchomość zabudowana może być używana zgodnie z celami projektu lub określenie zmian / ulepszeń
  • wymagane oświadczenie, że dana nieruchomość w okresie 10 lat nie była zakupiona ze środków unijnych /krajowych środków pomocy publicznej /pomocy de minimis
  • wykorzystywanie nieruchomości wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.
 • środki trwałe (inne niż określone powyżej):
  • zakup
  • wytworzenie
  • koszty montażu i uruchomienia
  • z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez firmę działającą w sektorze transportu,
  • dla używanych środków trwałych:
   • cena nabycia nie przekracza ich wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych
   • wymagane oświadczenie sprzedającego określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu
   • wymagane oświadczenie, że dany środek trwały w okresie 7 lat nie był zakupiony ze środków unijnych /krajowych środków pomocy publicznej /pomocy de minimis
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej):
  • wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej
  • podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami
  • nabywane na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą
  • będą wykorzystywane przez min. 3 lata od zakończenia realizacji projektu oraz będą stanowić aktywa przedsiębiorcy
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części:
  • poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
  • umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na min. 3 lat od zakończenia realizacji projektu
 • doradztwo zewnętrzne:
  • studia
  • ekspertyzy
  • koncepcje
  • projekty techniczne
  • niezbędne do wdrożenia nowej technologii
  • brak  charakteru ciągłego ani okresowego oraz niezwiązane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi Wnioskodawcy.

 

Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji. Łączna wartość wydatków na zakup i wynajem nieruchomości nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Suma wydatków na:
  • 1/zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego) oraz
  • 2/ pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części (poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej) przekraczająca 10% całkowitych kosztów
 • zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej:
  • kredyt technologiczny może być przeznaczony na zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii, a nie zawierającego w sobie tę technologię.

.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 

 • Pula środków 3.2.2 – 350 mln zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – brak limitu
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowlanych – 50 mln EUR
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 6 mln zł
 • Udział własny – min. 25%
 • Rozpoczęcie projektu – dzień po złożeniu wniosku
 • Ostateczny termin realizacji projektów – 31.12.2023 r.
 • Wysokość dotacji:
  • dla inwestycji technologicznej:
  • doradztwo zewnętrzne – do 50%.

.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 3.2.2 

 

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • Kryteria: Panel ekspertów (ocena punktowa) 
  1. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla poddziałania (punktacja 0 lub 1 pkt)
  2. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (punktacja 0 lub 2,5 lub 4,5 pkt)
  3. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi) (punktacja od 0 do 9 pkt)
  4. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja 0 lub 1 pkt)
  5. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie a  wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla poddziałania (punktacja 0 lub 1 pkt)
  6. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 (punktacja 0 lub 1 pkt)
  7. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1 pkt)
  8. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1 pkt)
  9. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1 pkt)
  • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a projekt jest właściwie przygotowany do realizacji (punktacja 0 lub 1 pkt)
  • Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (punktacja od 0 do 3 pkt)
  • Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 lub 0,5 pkt)

.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 25 punktów.

 

 • Wnioskodawca musi posiadać zdolność kredytową:
  • najpierw Wnioskodawca składa wniosek o kredyt technologiczny w jednym z banków komercyjnych współpracujących z BGK w ramach poddziałania 3.2.2:
   • każdy bank indywidualnie określa sposób oceny inwestycji i zdolności kredytowej Wnioskodawcy (zwykle wymagany jest biznes plan)
   • oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe, niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez bank kredytujący,
   • prowizje i opłaty, nie mogą być mniej korzystne, niż warunki proponowane przy udzielaniu przez bank kredytujący innych kredytów inwestycyjnych,
   • kredyt jest udzielany na warunkach rynkowych – wynegocjowanych w trakcie rozmów Wnioskodawca – bank komercyjny,
  • dopiero jeśli uzyska promesę lub zawrze warunkową umowę kredytową z bankiem komercyjnym, składa do BGK wniosek o dofinansowanie, do którego dołącza warunkową umowę kredytu technologicznego albo promesę kredytu technologicznego,
  • jeśli wniosek zostanie pozytywnie oceniony w ramach poddziałania 3.2.2 – zostaje przyznana promesa premii technologicznej przez BGK,
  • mając promesę premii technologicznej z BGK, Wnioskodawca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową oraz podpisuje z BGK umowę o dofinansowanie projektu,
  • następnie premia technologiczna jest wypłacana w trakcie realizacji projektu (płatności pośrednie) oraz po jego zakończeniu (płatność końcowa):
   • wypłata premii może być przeznaczona wyłącznie na spłatę kapitału kredytu technologicznego i jest wypłacana na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie w banku kredytującym,
   • pozostała część kredytu technologicznego spłacana jest ze środków Wnioskodawcy.

 

Banki współpracujące

 

 • Alior
 • BGŻ BNP Paribas
 • Handlowy w Warszawie
 • Millennium
 • BOŚ
 • Polska Kasa Opieki
 • Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Zachodni WBK
 • Deutsche Bank Polska
 • Idea
 • ING
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank
 • PKO Bank Polski
 • Raiffeisen Bank Polska
 • SGB oraz zrzeszone banki spółdzielcze

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • ogłoszenie naboru: 12 wrzesień 2019
 • termin składania wniosków: od 15.10.2019 do 27.02.2020 (koniecznie w tym czasie należy pozyskać promesę kredytową)
 • zarówno w formie elektronicznej (za pośrednictwem generatora), jak i w formie papierowej (w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku w generatorze).

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj o innych naborach w ramach Inteligentny Rozwój w 2018 roku

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,