Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – podsumowanie perspektywy unijnej

W poprzednim artykule informowaliśmy o szczegółowych statystykach unijnej perspektywy 2007-2013. Od tego czasu udało się poprawić te statystyki. Dodatkowo została podpisana ustawa regulująca sposób wydawanie funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020. Ustawa opisuje, w jaki sposób i przez kogo mają być realizowane programy operacyjne – m. in. zasady  wyboru projektów, procedury odwoławcze, rozliczenie projektów, czy monitorowanie efektów inwestowania środków unijnych. Ustawa ma również ułatwić wymianę informacji i uprościć procedurę rozliczania.

Podsumowanie perspektywy unijnej

Perspektywa 2007-2013

 • Od początku uruchomienia programów do 10.08.2014 r. złożono 299,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (środki unijne i krajowe) 607,4 mld zł.
 • Podpisano z beneficjentami 102 440 umów o dofinansowanie na kwotę 407,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 282,4 mld zł (100,4% alokacji na lata 2007-2013).
 • Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wyniosła 287,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 203,1 mld zł.

Nowa perspektywa 2014-2020, to będzie, prawdopodobnie, ostatnia szansa na znaczące środki z UE dla Polski. Stawia się w niej na regiony, które według KE są bardziej efektywne w rozdzielaniu środków, niż rozdzielanie ich na centralnym poziomie krajowym. Z tego względu regiony, które najgorzej poradziły sobie w kończącej się perspektywie 07-13, mają ostatnią szansę na poprawę i dobre przygotowanie, by lepiej wykorzystać środki dotacyjne w latach 2014-2020.

Perspektywa 2014-2020

 • Polska może liczyć na około 82,5 mld euro,
 • na krajowe programy operacyjne przeznaczono 45,58 mld euro,
 • 31,28 mld euro na programy regionalne (przykładowo na Dolny Śląsk trafi 2,253 mld euro),
 • środki będą inwestowane przede wszystkim w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową,
 • podatek VAT, w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, będzie kosztem kwalifikowalnym,
 • największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców,
 • z 11 celów tematycznych wskazanych przez KE, 2 dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstw – ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności,
 • przedsiębiorcy mogą liczyć na prawie 18 mld euro z całej puli (82,5 mld euro),
 • dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki z programu Horyzont 2020 – łącznie nawet 9 mld euro, w tym z nowo powstałego Instrumentu dla MSP ok. 3 mld euro.

Źródło:funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej o nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,