Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – harmonogram naborów w 2015 roku

Dofinansowania z nowej perspektywy nabierają tempa. Również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ogłasza swoje pierwsze konkursy. PARP będzie prowadził swoje nabory oraz nabory, jako instytucja pośrednicząca, w ramach krajowych programów operacyjnych – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Czytaj więcej o dotacjach w 2015 roku.

 

btn_wyslij_zapytanie

Jakie własne konkursy planuje PARP?

  • Fundusz pożyczkowy dla kobiet „Pożyczka dla kobiet” – nabór będzie przeprowadzany w trybie ciągłym – do wyczerpania środków. Pożyczki na rozwój oraz rozpoczęcie działalności. Łączna pula w tym naborze, to 20 mln zł. Czytaj więcej o Pożyczka dla kobiet.
  • Wsparcie na uzyskanie grantów – wsparcie w wysokości 35 lub 75 tys. zł. Nabór jest przeznaczony na dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych – refundacja za przygotowanie i złożenie wniosku, gdyż często koszty przygotowania takich wniosków są zbyt wysokie dla sektora MSP. Nabór odbędzie się w trybie zamkniętym. Łączna pula konkursu, to 2 mln zł. Czytaj więcej o Wsparcie na uzyskanie grantów.
  • Duży bon „Wsparcie w ramach dużego bonu” – nabór dotyczy dofinansowania usługi na opracowanie nowego wyrobu/produktu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Nabór odbędzie się w trybie zamkniętym. Łączna pula konkursu, to 4,12 mln zł. Czytaj więcej o Wsparcie w ramach dużego bonu.

Harmonogram PARP w 2015 roku

parp harmonogram 2015 pierwszy

 

 

Jak pozyskać dofinansowanie?

Sukces w ubieganiu się o dotacje bierze się z dwóch głównych elementów:

 

  • przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku formalne, które uprawnią je do ubiegania się o dotację (innymi musi mieć prawo, aby wziąć udział w zawodach), jednak mieć prawo do wzięcia udziału w zawodach to jedno, a
  • uzyskać punktowane miejsce to drugie – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty – zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.

 

Czytaj więcej o tym jak pozyskać fundusze unijne.

 


Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,