Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo dolnośląskie – harmonogram naborów w 2020 roku

2020 to szansa dla przedsiębiorców, osób fizycznych, JST i pozostałych podmiotów na otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich. Dostępne będą dotacje na rozwój – inwestycje, innowacje, prace badawczo – rozwojowe, na otwarcie działalności. Środki będą dostępne w ramach RPO (regionalne) i krajowych programów operacyjnych. W niniejszym artykule znajduje się harmonogram województwa dolnośląskiego na 2020 rok.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

btn_wyslij_zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2020 roku Dolny Śląsk

pobierz harmonogram 2

 

.

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. dolnośląskim?

 

Pierwsze nabory dla firm zostaną ogłoszone już w styczniu.

.

Na co będzie można otrzymać środki w 2020 na Dolnym Śląsku?

 

Mamy do czynienia z końcówką obecnej perspektywy dotacyjnej i nie będzie z programu regionalnego woj. dolnośląskiego zbyt wielu możliwości pozyskania dotacji dla biznesu ale jest na to sposób! Ten sposób nazywa się programy ogólnopolskie, a w szczególności Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR – czytaj więcej o harmonogramie 2020 POIR

 

Zapowiada się jednak jeden atrakcyjny konkurs umożliwiający dotowanie inwestycji dotyczących m.in. budowy nowych instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych:Działanie: 3.1.A.  Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikro instalacji), takich jak:

.

a)      energia wiatru (poniżej 5 MWe),

b)      energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),

c)      biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),

d)      biogaz (poniżej 1 MWe),

e)      energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),

f)       energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

Powyższe limity nie dotyczą projektów realizowanych przez pilotażowe klastry energii posiadające certyfikat Ministra Energii. Dopuszcza się przekroczenie limitów zarówno przez pojedyncze instalacje, jak i sumarycznie, jeśli projekt zakłada budowę/modernizację więcej niż jednej instalacji.

 

Harmonogram 3.1.A.:

– opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 15 kwietnia 2020 r.

– termin rozpoczęcia składania wniosków: 18 maja 2020 r.”

.

Uwaga: Nabór kierowany wyłącznie do klastrów energii posiadających Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii wystawione przez Ministra Energii. Lista klastrów znajduje się pod linkiem.

Fundusze Unijne Wrocław: Możliwe dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Jak już wcześniej wzmiankowaliśmy końcówka obecnej perspektywy dotacyjnej wiąże się z ograniczeniem szans na uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich przez przedsiębiorców działających na terenie miasta Wrocław, jak i w całym województwie. Warto jednak wiedzieć, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie województwo dolnośląskie oferuje dotacje unijne dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Dostępne są również inne dotacje i subwencje, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które najbardziej ucierpiały w wyniku światowej epidemii.

Dotacje unijne dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii już są i z pewnością jeszcze będą udzielane, dlatego warto monitorować ten temat na bieżąco. Pomoc w tym zakresie kierowana jest przede wszystkim do mikro- i małych przedsiębiorstw i jest realizowana w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

Pozostałe dotacje unijne – województwo dolnośląskie

Na dofinansowanie z funduszy europejskich wciąż mogą liczyć przedsiębiorstwa z grupy MŚP. Dotacje będą udzielane m.in. na:

  • Inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R działalności przedsiębiorstw wynikających z Działania 1.2,
  • Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP,
  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych
  • Przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej.

Przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego zachęcamy do bieżącego śledzenia harmonogramów dotacji, w szczególności w zakresie dofinansowań i pomocy dla firm, które ucierpiały w wyniku światowej epidemii i restrykcji wynikających z konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,