Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2016 – RPO Dolny Śląsk – Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna w MŚP – Schemat 3.2 C – Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

dotacje dla firm - start

W dniu 30 czerwca 2016 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach RPO Dolnego Śląska w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.2 C „Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)”. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Pula środków do rozdysponowania w naborze, to ok. 20 mln zł (wspólna pula dla schematów 3.2 A, B i C). Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 25.07.2016 r.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Schemat 3.2 C – RPO Dolny Śląsk 2016

Czytaj więcej o schemacie 3.2 A

Czytaj więcej o schemacie 3.2 B

Czytaj więcej o schemacie 1.4 B.

Czytaj więcej o schemacie 1.5.1 A

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP,
 • grupy producentów rolnych,
 • przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Projekt musi być realizowany na terenie Dolnego Śląska.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 3.2 C?

Głównym przedmiotem schematu 3.2 C jest dofinansowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym:

 • modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Jako element uzupełniający powyższe – możliwe jest wsparcie w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 • pozwalające na oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%,
 • uwzględniające OZE,

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną.

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego (w uzasadnionych przypadkach wraz ze zdjęciami termowizyjnymi) –  przed i po realizacji projektu. Raport po audycie powinien zawierać opis i analizę istniejącego stanu wykorzystywania energii – raport dołączamy do wniosku o dofinansowanie. Jeśli projekt obejmuje wykonywanie prac wykraczających poza przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wówczas wymagany jest audyt efektywności energetycznej (większy zakres niż audyt energetyczny).

 • Audyt energetyczny – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego,

 • Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 3.2 C – 20 mln zł (wspólna pula dla schematów 3.2 A, B i C)
 • Maksymalna wartość projektu – 10 000 000 zł (równowartość w zł do 2 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST),
 • Minimalna wartość projektu  – 50 000 zł,
 • Wysokość dotacji inwestycje dot. osiągnięcia efektywności energetycznej:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 65%,
  • średnie – do 65%,
  • duże – do 45%.
 • Wysokość dotacjiinwestycje dot. badań związanych z inwestycjami (np. audyty energetyczne):
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%,
  • średnie – do 70%,
  • duże – do 60%.
 • Zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu oraz wniosek o płatność końcową – do 30 czerwca 2018 r.

Proces oceny projektów w działaniu 3.2 C

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy poniesione wydatki zaliczane są do kosztów kwalifikowalnych oraz czy koszty kwalifikowalne nie zostały podwójnie ujęte w projekcie?
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Weryfikacja czy wydatki kwalifikowane są racjonalnie zaplanowane i uzasadnione zgodnie z założonymi celami projektu?
  • Sprawdzenie poprawności opracowania planu realizacji inwestycji zawartej w projekcie.
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych.
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt),
  • Gotowość projektu do realizacji (0-4 pkt),
  • Czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości? (0-2 pkt).
  • Czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0-2 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) (0-1 pkt),
  • Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt),
  • Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego beneficjenta), które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji? (0-2 pkt),
  • Rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt),
  • Badanie ponadregionalnego charakteru projektu (0-1 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • sprawdzenie czy dla projektu przeprowadzono właściwą ocenę potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów,
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • obligatoryjne – ocena efektywności energetycznej (0-5 pkt) – 5 pkt dla oszczędności powyżej 60%,
  • wykorzystanie OZE (0-5 pkt) – udział OZE w ogólnym zużyciu energii / wykorzystanie OZE powyżej 60% – 5 pkt,
  • wykorzystanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK jako element uzupełniający (0-1 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne obligatoryjne,
  • maksymalna liczba punktów – 20 pkt w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych (dodatkowych), w ramach kryteriów merytorycznych specyficznych 11 pkt. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 31 punktów.

Kiedy składać wnioski?

 • od 25.07.2016 r.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2016 roku i latach kolejnych.

Czytaj więcej o harmonogramie woj. dolnośląskiego na 2016 rok.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, OZE dnia 16.06.2016 o godz. 10:06
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*