Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2018/2019 – RPO Dolny Śląsk – Schemat 1.2 A ZiT WrOF – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Konkurs dotacyjny w ramach RPO Dolnego Śląska na działalność badawczo – rozwojową dla firm. Od kiedy składać wnioski? Od 05.12.2018 r. do 01.02.2019 r. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”. Pula naboru: 21,2 mln zł.

Znajdź adekwatną dotacje dla siebie i firmy (tabelka) w 2017 roku

btn_wyslij_zapytanie

 

Schemat 1.2 A ZIT WrOF- Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – RPO Dolny Śląsk 2018/2019

Czytaj więcej o schemacie 1.2 B

 

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
  • w tym typu spin off
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi lub ich spółkami celowymi
 • konsorcja przedsiębiorstw z Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.2 A?

Głównym celem działania 1.2 A, jest wzrost innowacyjności firm.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych, służących opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych usług, produktów, procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe):
  • projekto może dotyczyć prac rozowjowych i badań przemysłowych lub samych prac rozowjoweych – projekty objmujące wyłącznie badania przemysłowe nie są kwalifikowane do dofinansowania
  • projekty mogą obejmować cały proces powstania innowacji – do etapu pierwszej produkcji włącznie
   • w przypadku pierwszej produkcji – projekt musi dotyczyć też innych, wcześniejszych etapów (prace rozwojowe/faza demonstracji i walidacji)
  • wsparcie mogą otrzymać m.in.:
   • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
   • innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdrożenie)
   • linie pilotażowe
   • prototypy demonstracyjne
   • ocenę potencjału komercyjnego przedsięwzięcia.
 • dotyczące zakupu i przystosowania do wprowadzania wyników prac B+R oraz własności praw intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej) do działalności:
  • przystosowanie zakupionych wyników B+R / własności praw intelektualnych możliwe wyłącznie jeśli istnieje konieczność dodatkowych prac rozwojowych (samodzielnie lub przez inny podmiot)
  • dodatkowo wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem mogą być również kwalifikowalne, sa to m.in.:
   • wydatki na infrastrukturę B+R
   • ochrona własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu (oprócz kosztów postępowań sądowych)
   • wzornictwo przemysłowe
   • rozwój pracowników badawczych.

Dodatkowo:

 

 • projekty muszą wpisywać się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska, np.:
  • branża chemiczna i farmaceutyczna
  • mobilność przestrzenna
  • żywność wysokiej jakości
  • surowce naturalne i wtórne
  • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty personelu – koszty wynagrodzeń badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem / koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę (pomoc de minimis)
 • koszty aparatury, sprzętu:
  • przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
  • jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające
   okresowi realizacji projektu
 • koszty budynków i gruntów:
  • budynki – koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu
  • grunty – koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe
 • koszty badań (zlecane podmiotom zewnętrznym niezbędnych w celu realizacji projektu) oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu (pomoc de minimis)
 • koszty ogólne – w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu
 • szkolenia – działania związane z rozwojem umiejętności kadr (pomoc de minimis).

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula naboru – 21 151 290 zł
 • Min. wartość kosztów kwalifikowalnych – 100 tys. zł
 • Maks. wartość kosztów kwalifikowalnych- 4,3 mln zł
 • Okres realizacji projektu – nie dłuższy niż 30 miesięcy od decyzji o otrzymaniu dofinansowania.

 

Wysokość dotacji

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.2 A dla przedsiębiorców

 • ocena formalna, np.:
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy projekt wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska?
  • Czy przedsięwzięcie wpisuje się w strategię SET?
   • w przypadku realizacji działań w obszarze energetyki oraz inwestycji w technologię energetyczną
  • Czy projekt ma charakter badawczy, w którym ujęto badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, np.:
  • Czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy przedstawiony plan finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych.
  • Sprawdzanie, czy wymienione wydatki są zasadne i adekwatne.
  • Sprawdzanie poprawności doboru wskaźników.
 • ocena merytoryczna – ogólne, dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt)
  • Struktura organizacyjna/ potencjał administracyjny (0-2 pkt)
  • Zagrożenia realizacji projektu (0-2 pkt)

kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:

  • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej
  • sprawdzenie czy pomoc będzie skupiać się na obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności i czy są to projekty o wyjątkowym charakterze
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • poziom innowacyjności (0-10 pkt)
  • wzrost liczby etatów badawczych (0-2 pkt)
  • ocena zgodności z Kluczowymi technologiami wspomagającymi KET (mikro i nanoelektronika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, fotonika, nanotechnologia, zaawansowane systemy wytwarzania (0-4 pkt)
  • ocena współpracy z jednostką naukową (0-2-4 pkt)
  • ocena partnerstwa (0-2 pkt)
  • ocena jakości przedstawionych kosztów kwalifikowalnych (od -2 do 2 pkt)
  • ocena posiadanego personelu badawczego (0-2 pkt)
  • lokalizacja siedziby wnioskodawcy (0-4 pkt)
  • efektywność projektu (0-6 pkt)
  • zgodność z programem „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” (0-10 pkt)

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne
  • uzyska min. 15% punktów w merytorycznych kryteriach ogólnych
  • uzyska min. 25% punktów w merytorycznych kryteriach specyficznych
 • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie

 

Kiedy składać wnioski?

 • początek: 05.12.2018 r.
 • koniec: 01.02.2019 r.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2017 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 14.11.2018 o godz. 15:54
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*