Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2020 – RPO Dolny Śląsk – Schemat 1.2 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Konkurs dotacyjny w ramach RPO Dolnego Śląska na działalność badawczo – rozwojową dla firm. Od kiedy składać wnioski? Od 30.01.2020 r. do 31.03.2020 r. Organizatorem naboru jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”. Pula naboru: 100 683 960,00  zł (bardzo duża).

.

Znajdź adekwatną dotacje dla siebie i firmy

wycena znaku - zapytanie

 

Schemat 1.2 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – RPO Dolny Śląsk 2019/2020

 

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
  • w tym typu spin off
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi lub ich spółkami celowymi
 • konsorcja przedsiębiorstw z Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.2 A?

Głównym celem działania 1.2 A, jest wzrost innowacyjności firm.

 

Dofinansowane zostaną projekty polegająca na:

 

 • prowadzeniu prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych)
 • wdrożeniu wyników tych prac (tylko w przypadku MŚP i tylko do 49% kosztów kwalifikowanych), rozumianym jako wprowadzenie wyników eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej beneficjenta-przedsiębiorcy lub konsorcjanta będącego przedsiębiorcą poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

 

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

– branża chemiczna i farmaceutyczna;

– mobilność przestrzenna;

– żywność wysokiej jakości;

– surowce naturalne i wtórne;

– produkcja  maszyn  i  urządzeń, obróbka materiałów;

– technologie  informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty personelu – koszty wynagrodzeń badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem / koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę (pomoc de minimis)
 • koszty aparatury, sprzętu:
  • przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
  • jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające
   okresowi realizacji projektu
 • koszty budynków i gruntów:
  • budynki – koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu
  • grunty – koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe
 • koszty badań (zlecane podmiotom zewnętrznym niezbędnych w celu realizacji projektu) oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu (pomoc de minimis)
 • koszty ogólne – w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu
 • szkolenia – działania związane z rozwojem umiejętności kadr (pomoc de minimis).

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula naboru – 100 683 960,00 zł,
 • Min. wartość kosztów kwalifikowalnych – 100 tys. zł,
 • Maks. wartość kosztów kwalifikowalnych – 20 mln zł,
 • Okres realizacji projektu – do 31.03 2023.

 

Wysokość dotacji

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75%- 35% 50%
Duży 50% 65%- 25% 40%

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.2 A dla przedsiębiorców

 • ocena formalna, np.:
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
  • Czy projekt wpisujące się obszary merytoryczne?
  • Czy projekt ma charakter badawczy, w którym ujęto badania rozwojowe i prace wdrożeniowe lub tylko badania rozwojowe?
  • Lokalizacja projektu
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, np.:
  • Czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy przedstawiony plan finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
  • Sprawdzenie, czy projekt wpływa negatywnie na którąś z zasady horyzontalnych.
  • Sprawdzanie, czy wymienione wydatki są zasadne i adekwatne.
  • Sprawdzanie poprawności doboru wskaźników.
  • Oddziaływanie projektu na środowisko
 • ocena merytoryczna – ogólne, dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji – czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0-3 pkt)
  • Struktura organizacyjna/ potencjał administracyjny (0-2 pkt)
  • Zagrożenia realizacji projektu (0-2 pkt)
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej
  • sprawdzenie czy pomoc będzie skupiać się na obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności i czy są to projekty o wyjątkowym charakterze
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • struktura organizacyjna (0-2 pkt)
  • zagrożenia realizacji projektu (0-2 pkt)
  • poziom innowacyjności (0-10 pkt)
  • jakość uzasadnienie wydatków (-2 –  2 pkt)
  • zaplanowanie prac B+R w projekcie (0-6 pkt)
  • zgodność z Kluczowymi technologiami wspomagającymi (KET) (0-4 pkt)
  • ocena posiadanego personelu badawczego (0-2 pkt)
  • lokalizacja siedziby wnioskodawcy (0-6 pkt)
  • efektywność projektu (0-6 pkt)
  • zgodność z programem „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” (0-8 pkt)

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne
  • uzyska min. 15% punktów w merytorycznych kryteriach ogólnych
  • uzyska min. 25% punktów w merytorycznych kryteriach specyficznych
 • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie

 

Kiedy składać wnioski?

 • początek: 30.01.2020 r.
 • koniec: 31.03.2020 r.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2017 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,