Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – warmińsko – mazurskie RPO 1.1.7

dotacje 2021-2027

Dla firm z Warmii i Mazur to ostatnia szansa na dotacje w 2014 roku. Regionalny Program Operacyjny ogłosił nabór dla MSP – Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii. Pula środków, to prawie 6,2 mln zł, w tym 1 245 794,26 EUR (5 250 399,91 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 219 846,05 EUR (926 541,18 PLN) z budżetu państwa. Nabór zakończy się 7 listopada o godzinie 15:00.

Na co mogą zostać przeznaczone środki RPO 1.1.7 w warmińsko-mazurskim?

 • na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz: 1/ na zmiany organizacyjne i procesowe, 2/ na zmiany organizacyjne i produktowe, 3/ na zmiany procesowe, 4/ na zmiany produktowe.

Projekt musi być realizowany w województwie warmińsko-mazurskim (z wyłączeniem projektów promocyjnych).

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Projekty będą mogły być realizowane  wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

630x200-baner-resulto_2

Na co nie mogą zostać przeznaczone środki?

 • na projekty kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
 • na projekty spełniające warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • na projekty dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,
 • na projekty z zakresu hotelarstwa, gastronomii,
 • na projekty dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.
 • w ramach Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby/przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa z sektora MSP – mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.).

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi prawie 6,2 mln zł.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,6 mln zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych – z tego względu maksymalna dotacja, to około 800 tys. zł.

Kryteria oceny

Ocena projektu składa się z:

 • oceny formalnej,
 • oceny merytorycznej zerojedynkowej (tak/nie),
 • oceny merytorycznej punktowanej (maks. 48 punktów) oraz
 • oceny strategicznej (maks. 20 punktów).

Ocena merytoryczna punktowa – wymagane uzyskanie co najmniej 60% punktów (29 pkt), aby projekt trafił do ostatniego etapu – oceny strategicznej.

rpo warmia merytoryczna

Ocena strategiczna

W ocenie strategicznej punktowany jest:

 • Wpływ projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki – 8 pkt,
 • Wpływ projektu na wyższą konkurencyjność województwa jako  miejsca pracy i życia – 4 pkt,
 • Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych – 8 pkt.

Terminy naboru

 • od 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. do godziny 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Więcej informacji na temat naboru oraz dokumenty konkursowe na stronie organizatora – rpo.warmia.mazury.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

logo_resulto

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,