Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – warmińsko – mazurskie RPO 1.1.7

Dla firm z Warmii i Mazur to ostatnia szansa na dotacje w 2014 roku. Regionalny Program Operacyjny ogłosił nabór dla MSP – Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii. Pula środków, to prawie 6,2 mln zł, w tym 1 245 794,26 EUR (5 250 399,91 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 219 846,05 EUR (926 541,18 PLN) z budżetu państwa. Nabór zakończy się 7 listopada o godzinie 15:00.

Na co mogą zostać przeznaczone środki RPO 1.1.7 w warmińsko-mazurskim?

 • na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz: 1/ na zmiany organizacyjne i procesowe, 2/ na zmiany organizacyjne i produktowe, 3/ na zmiany procesowe, 4/ na zmiany produktowe.

Projekt musi być realizowany w województwie warmińsko-mazurskim (z wyłączeniem projektów promocyjnych).

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Projekty będą mogły być realizowane  wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

630x200-baner-resulto_2

Na co nie mogą zostać przeznaczone środki?

 • na projekty kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
 • na projekty spełniające warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • na projekty dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,
 • na projekty z zakresu hotelarstwa, gastronomii,
 • na projekty dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.
 • w ramach Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby/przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa z sektora MSP – mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.).

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi prawie 6,2 mln zł.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,6 mln zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych – z tego względu maksymalna dotacja, to około 800 tys. zł.

Kryteria oceny

Ocena projektu składa się z:

 • oceny formalnej,
 • oceny merytorycznej zerojedynkowej (tak/nie),
 • oceny merytorycznej punktowanej (maks. 48 punktów) oraz
 • oceny strategicznej (maks. 20 punktów).

Ocena merytoryczna punktowa – wymagane uzyskanie co najmniej 60% punktów (29 pkt), aby projekt trafił do ostatniego etapu – oceny strategicznej.

rpo warmia merytoryczna

Ocena strategiczna

W ocenie strategicznej punktowany jest:

 • Wpływ projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki – 8 pkt,
 • Wpływ projektu na wyższą konkurencyjność województwa jako  miejsca pracy i życia – 4 pkt,
 • Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych – 8 pkt.

Terminy naboru

 • od 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. do godziny 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Więcej informacji na temat naboru oraz dokumenty konkursowe na stronie organizatora – rpo.warmia.mazury.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

logo_resulto

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 14.10.2014 o godz. 11:28
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Dotacje unijne – warmińsko – mazurskie RPO 1.1.7

Skomentuj

*