Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne woj. mazowieckie – Działanie 1.5 RPO WM „Rozwój przedsiębiorczości”

Perspektywa unijna 2007-2013 się kończy i podobnie jak na Dolnym Śląsku, gdzie ogłoszono ostatni program dotacyjny dla MSP, tak w województwie mazowieckim rozpoczął się konkurs. Dzięki wolnym środkom  został ogłoszony nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania RPO WM 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”.  Dostępna pula, to 6 mln euro, z czego docelowo 4 mln euro ma trafić do mikro i małych firm, a 2 mln euro do średnich. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych czeka na dobre projekty.

Czytaj o najważniejszych informacjach dotyczących dotacji w 2015 roku i latach następnych – poradnik.

Na co mogą zostać przeznaczone środki RPO na Rozwój Przedsiębiorczości?

Dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego, polegające na:

 • zakupie oraz uruchomieniu środków trwałych (np.: maszyny, urządzenia i środki transportu (np.: wozy asenizacyjne, piaskarki, betoniarki, naczepy, przyczepy, pojazdy pogotowia technicznego, żurawie, pojazdy do czyszczenia ulic, karetki pogotowia ratunkowego)).
 • nabyciu wartości niematerialnych i prawnych.

Projekty będą mogły być realizowane  wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Na co nie mogą zostać przeznaczone środki?

 • zakup nieruchomości,
 • zakup samochodów osobowych i ciężarowych,
 • koszty robót budowlanych,
 • usługi doradcze.

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa z sektora MSP,
 • Podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak pozyskać fundusze unijne?

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 6,00 mln euro (4 mln dla mikro i małych, 2 mln dla średnich).
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 600 tys. zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,6 mln zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych – z tego względu maksymalna dotacja, to około 800 tys. zł.
 • Projekty będą musiały zostać zrealizowane do 31 marca 2015 r., a rozliczone do końca 2015 r.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czwarty kwartał 2014 r.

Przygotuj się do przyszłych naborów dotacyjnych – audyt możliwości dotacyjnych.

Kryteria oceny projektów

rpo wm 1.5 wpis

 

Miejsce i termin składania wniosków

 • Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
 • Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2014 roku.

Więcej informacji na stronie rpo.mazowia.eu

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,