Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje województwo lubuskie – 11 milionów złotych na badania i rozwój technologii

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr LRPO/2.4/1/2014 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 „Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.” Termin składania wniosków – od 03.04.2014r. do 05.05.2014r. Dofinansowanie można otrzymać na dwa typy projektów. Łączna pula środków przeznaczona na konkurs wynosi 11 mln złotych.

Typ dofinansowywanych projektów w województwie lubuskim:

– I typ – zakup wyposażenia i rozwój infrastruktury sfery B+RT,

– II typ – budowa/tworzenie lub rozbudowa parków technologicznych, parków naukowo – technologicznych, inkubatorów, w tym również infrastruktury oraz wyposażenia parków naukowo – technologicznych, przemysłowych, inkubatorów oraz innej infrastruktury B+RT.

Podmioty uprawnione do składania wniosku:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające os. prawną (w tym sp. komunalne, spółki z udziałem JST),
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe (wspierające sektor MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie),
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo – rozwojowe,
 • klastry,
 • jednostki organizacyjne zarządzające i organizujące prace B+RT,
 • inkubatory przedsiębiorczości (w tym akademickie).

Środki przeznaczone na Konkurs oraz poziom dofinansowania:

 10 000 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 1 000 000,00 zł dla Beneficjentów, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna wartość projektu

– przedsiębiorstwa (MŚP): do 400 tys. PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych na wsparcie projektu inwestycyjnego związanego z nabyciem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+RT,

– pozostałe podmioty (z wyłączeniem MŚP): nie więcej niż 20 mln PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych na inwestycje w infrastrukturę sfery B+RT.

Więcej informacji o konkursie, pisaniu wniosków oraz ogłoszenia, regulamin i wzory dokumentów aplikacyjnych na lrpo.lubuskie.pl

 

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,