Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Duży bon na wsparcie innowacji

Pieniądze na wyciągnięcie ręki. Tym razem z programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, który ma za zadanie zwiększenie współpracy między biznesem i nauką.

Wsparcie w ramach dużego bonu

Przedsiębiorcy mogą dostać dotacje, które należy przeznaczyć na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, technologii produkcji lub na znaczącym ulepszeniu dotychczasowych rozwiązań. Wykonania tego etapu powinni podjąć się przedstawiciele świata nauki. Nabór wystartował we wtorek, a do wzięcia jest łącznie ponad 3 mln zł. O te pieniądze mogą ubiegać się mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną na terenie Polski. Każdy z tych przedsiębiorców może dostać wsparcie w wysokości do 50 tys. zł. Limit dofinansowania, to 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem.

Organizacją konkursu i podziałem pieniędzy zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W pakiecie swoich usług ma ona już instrument pod nazwą „Bon na innowacje”, w którym dofinansowanie wynosi maksymalnie 15 tys. zł. Tu pomoc jest większa, dlatego w nazwie jest mowa o „dużym bonie”. Usługa, którą kupią firmy, może obejmować także opracowanie oceny potencjału i otoczenia działania oraz planu rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji. W grę wchodzi też stworzenie prognozy rynku nowego wyrobu lub projektu wzorniczego albo strategii wprowadzenia go do obrotu. Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa lub firma, która ma status centrum badawczo-rozwojowego i prowadzi badania lub prace rozwojowe. Co istotne, przedsiębiorca, który otrzymał już wsparcie w ramach programu, nie może ubiegać się o nie ponownie. W ubiegłorocznym naborze złożonych zostało 141 wniosków. Ich łączna wartość ponad trzykrotnie przekraczała budżet dostępny w konkursie. Ostatecznie dotacje zostały przyznane 44 przedsiębiorcom.

Termin składania wniosków mija 20.03. Niewykluczone jednak, że PARP zamknie konkurs wcześniej – w przypadku, gdy łączna kwota dofinansowania, w ramach złożonych wniosków, przekroczy 120 proc. budżetu. O skróceniu terminu agencja poinformuje z trzydniowym wyprzedzeniem.   Źródło: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258   Dodatkowych informacji udziela doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,