Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

EFIS (Plan Junckera) – duże środki dla firm

Resulto

 

Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany potocznie Planem Junckera, to przygotowany przez Komisje Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej (EFIS) w dwóch obszarach – szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, o wartości ok. 315 mld EUR.

 

Duże środki dla firm – finansowania z EFIS (Plan Junckera)

Pomagamy w sporządzeniu memorandum, biznes planów, due diligance oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o finansowanie z tego funduszu.

 

Jakie projekty mogą otrzymać finansowanie?

 

Projekty musza być uzasadnione z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, a także zgodne z polityka Unii Europejskiej w takich obszarach jak ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, tworzenie miejsc pracy czy poprawa konkurencyjności gospodarki europejskiej. Muszą być także zgodne z zasadą dodatkowości oznaczającą, że ich realizacja bez wsparcia EFIS nie byłaby możliwa, przynajmniej w określonym czasie lub pożądanej skali. Nie istnieją ograniczenia co do wielkości projektów. O wsparcie można ubiegać się zarówno dla projektów realizowanych w jednym państwie członkowskim (lub kandydującym) UE, jak i dla projektów transgranicznych.

 

Wsparcie mogą uzyskać projekty z sześciu różnych sektorów:

 

 1. badania, rozwój i innowacje
 2. energetyka
 3. infrastruktura transportowa
 4. technologie informacyjne
 5. ochrona środowiska
 6. kapitał ludzki, kultura i zdrowie

 

lub z sektora MSP, w zakresie kapitału obrotowego i finansowania inwestycji oraz zapewnienia finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspansji.

 

Kto może ubiegać się o finansowanie?

 

Podmioty prywatne dowolnej wielkości, w tym podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe; MSP lub spółki o średniej kapitalizacji; krajowe banki lub instytucje prorozwojowe; instytucje finansowe zajmujące się pośrednictwem; fundusze kapitałowe oraz dłużne; podmioty sektora publicznego.

 

Jak to działa?

 

W ramach EFIS nie są udzielane dotacje – koncepcja EFIS opiera się na instrumentach finansowych o charakterze zwrotnym. Ze środków budżetu unijnego przyznawana jest tzw. gwarancja UE dla różnych instrumentów finansowych oferowanych przez EBI oraz EFI, takich jak kredyty, pożyczki podporządkowane, gwarancje, regwarancje, wkłady kapitałowe i quasi-kapitałowe. EBI może także przyznawać na rzecz krajowych banków rozwoju gwarancje. Finansowanie udzielane przez EBI pokryje tylko cześć kosztów projektu. Pozostałe środki będą mogły pochodzić od krajowych banków rozwoju, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego oraz od inwestorów prywatnych. Finansowanie EBI zostaje przyznane pod warunkiem pozytywnej weryfikacji w standardowym procesie due diligence. O przyznaniu gwarancji UE decyduje specjalnie powołany w tym celu niezależny Komitet Inwestycyjny, działający przy EBI. Komitet ocenia kwalifikowalność projektów do objęcia gwarancja UE w oparciu o wytyczne inwestycyjne EFIS.

 

Czy przewidziana jest pomoc w przygotowaniu projektu?

 

Tak – obok EFIS drugim filarem Planu Junckera jest właśnie pomoc techniczna. W tym celu uruchomione zostało Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, działające w ramach grupy EBI.

 

Do kogo zgłosić taki projekt?

 

Dla podmiotów zainteresowanych realizacja dużego projektu inwestycyjnego ze wsparciem EFIS, Bank Gospodarstwa Krajowego, jako krajowy bank rozwoju może być naturalnym lokalnym partnerem do pierwszego kontaktu lub też udzielić kredytu ze środków EBI. Po wstępnej weryfikacji to BGK zgłosi projekt do właściwych instytucji UE. Z uwagi na fakt, że w ramach procedury oceny kredytowej projektów przez EBI nie funkcjonuje formalny dokument, który stanowiłby rodzaj wniosku kredytowego, we współpracy z EBI wypracowano zakres informacji (tzw. memorandum informacyjne), który jest potrzebny do rozpoczęcia przez Bank oceny kredytowej.

 

Rola BGK jako lokalnego banku rozwoju jest różna w zależności od wielkości przedsiębiorstwa/projektu:

 

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
  • kredyty w 11 bankach komercyjnych z gwarancją BGK (np. program COSME)
 • Projekty średnie (do 25 mln EUR)
  • kredyty ze środków EBI i KfW(niemiecki bank rozwoju) na preferencyjnych warunkach, umowa zawierana wyłącznie z BGK
 • Projekty duże (pow. 25 mln EUR)
  • EBI angażuje się bezpośrednio, ale do maks. 50% współfinansowanie BGK.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne, dokumentacji kredytowej oraz pisaniu biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się w celu ustalenia szczegółów współpracy, tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

kontakt z analitykiem

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Źródła finansowania dnia 20.12.2016 o godz. 14:26
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*