Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Etapy procesu due diligence

 

Dla każdego przedsiębiorstwa, w zależności od sytuacji podmiotu i oczekiwań właścicieli, przeprowadza się zindywidualizowany i każdorazowo dostosowany proces due diligence.

Aby przybliżyć proces i etapy analizy, wyodrębniliśmy pewną gamę schematów i reguł postępowania, według których dokonuje się analizy. Podstawowe etapy realizowanego procesu due diligence przedstawione są poniżej.

 

Podstawowe etapy realizowania procesu due dilligence:

Pierwszy – Wstępna analiza potencjalnej inwestycji, budżetu i dodatkowych dokumentów.

 1. Sprawdzenie oferty pod względem zgodności z celem inwestora, z wytycznymi i strategią.
 2. Zaznajomienie się z podstawowymi projektami i organizacją firmy.
 3. Badania sprawozdań finansowych i dodatkowych dokumentów m.in. realizacji planów strategicznych, marketingu mix, kadry.
 4. Sprawdzenie rodzaju i wartości aktywów, zaangażowanych w realizację  projektów biznesowych.
 5. Ocena realizacji budżetu i ogólnej sytuację finansowej.

Drugi – Przeprowadzenie dodatkowego wstępnego badania.

 1. Zasięgnięcie wiedzy od branżowych specjalistów w celu poznania ich opinii i uzyskania ewentualnych wskazówek dot. kierunków badania.
 2. Przeanalizowanie strony internetowej firmy.
 3. Analiza innych publicznie dostępnych danych i informacji dotyczące działalności spółki.

Trzeci – Przeprowadzenie wywiadu/ów z prezesem i pracownikami firmy.

 1. Poznanie głównego dyrektora, kluczowych pracownik i kierowników.
 2. Badanie kondycji organizacji i jej możliwości, włączając doświadczenie zarządu oraz dyrektora wykonawczego, wizje i strategie, zatrudnienie, komunikację i finanse.
 3. Dostarczenie głębszych informacji na temat realizowanych projektów.

Czwarty – Przeprowadzenie dodatkowych badań zmierzających do poznania potrzeb przedsiębiorstwa.

 1. Zbadać obszar przedsiębiorstwa poprzez dodatkową analizę i rozmowy z pracownikami i kierownikami.

Piąty – Analiza i zastosowanie ustalonych dzięki due diligence stwierdzeń.

 1. Wziąć pod uwagę zagrożenia i dokonać oceny ryzyka dla osiągnięcia sukcesu inwestycji.
 2. Uwzględnić ważne czynniki mające wpływ na inwestora oraz zdeterminowanie czy istnieją przeszkody który uniemożliwią przeprowadzenie inwestycji.

Szósty – Synteza informacji i opracowanie raportu z badania.

 1. Sporządzenie założeń due duligence i przedstawienie raportu będącego podstawą podjęcia decyzji inwestycyjnej (wyceny firmy).

Podczas badania due diligence podmiot badany winien oceniać ryzyko ujawnienia niektórych informacji. Zdarza się, że badane przedsiębiorstwa ujawniają informacje nieuzasadnione potrzebami analizy. Może to być powodem do wycofania się potencjalnego inwestora z transakcji, a zarazem prowadzić do osłabienia pozycji konkurencyjnej i przetargowej badanego przedsiębiorstwa (poprzez np. ujawnienie, upublicznienie planów strategicznych). Umowa dot. badania (zawierana pomiędzy stronami potencjalnej transakcji i firmą doradczą) winna należycie zabezpieczać interes badanej spółki.  Zabezpieczenie stanowią klauzule tajności i ewentualne sankcje wynikających z nieprzystąpienia do transakcji czy ujawnienia tajemnic spółki.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Przeprowadzenie skrupulatnego procesu due diligence pozwola na dogłębne poznanie kondycji i sytuacji spółki. Due dilignece nie jest jedynie badaniem pod względem finansowym i zgodnością z przepisami prawa. Metody zarządzania, role pracowników, relacje pomiędzy pracownikami a dyrektorem wykonawczym również wpływają na wartość firmy. Coraz częściej proces due diligence doceniany jest przez potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji strategicznych i kształtowaniu programów inwestycyjnych. Wobec pojawiających się bogatych możliwości inwestowania, aliansów kapitałowych, czy ewentualnych przejęć dogłębna analiza staje się coraz bardziej oczywista.

Czytaj więcej o analizie due diligence.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.
tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,