Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie budowy centrów handlowych – podstawowe zasady

Finansowanie nieruchomości komercyjnych – przedsiębiorcy poszukujący finansowania kredytowego na budowę np. centrum handlowego (galerii, supermarketu, biurowca) najczęściej spotkają się z poniższymi wymogami banków:

Podstawowe zasady finansowania budowy centrów handlowych

 1. okres kredytowania nie może przekroczyć okresu amortyzacji inwestycji – zwykle wynosi do 15 – 20 lat,
 2. wkład własny (zależny od rodzaju inwestycji) zwykle mieści się w widełkach 20%-40% – najczęściej jest to nie mniej niż 30%,
 3. dla uzyskania dobrych warunków kredytu (niskie oprocentowanie i prowizja) liczy się długie, adekwatne doświadczenia dewelopera (inwestora) oraz  ocena obecnej i przyszłej konkurencji prawidłowo dokonana w ramach Biznes Planu,
 4. zwyczajowo wymagane są umowy przedwstępne zawarte z najemcami którzy najmować będą powierzchnie handlowe (i/lub biurowe).  Wymogi określone są zwykle 40% -60% budowanej powierzchni,
 5. docelowo przychody z umów najmu muszą gwarantować obsługę rat z nadwyżką (na poziomie minimum 120%),
 6. wysokość kredytu wynosi przeważnie 70-80% wartości zabezpieczenia/inwestycji,
 7. walutą kredytu jest zwykle Euro ponieważ umowy najmu również zwykle określają ceny w Euro (jeżeli dochodzi o rozbieżności walutowej znaczenia nabiera ograniczenie ryzyka walutowego),
 8. stopa rentowności przyjmowana w takich inwestycjach to zwykle około 6-8% rocznie,
 9. wymaganym załącznikem do wniosku jest  Biznes Plan obejmujący m.in. analizy określające szanse osiągania zysków z nieruchomości.
 10. projekty deweloperskie są coraz częściej finansowane metodą project finance – w tej metodzie wyodrębnia się część aktywów inwestorów i tworzy osobną spółkę celową, która zajmuje się wyłącznie jednym projektem,
 11. niektóre banki oferują finansowanie typu mezzanine,  obejmując obligacje lub akcje uprzywilejowane, dające wierzycielowi prawo uczestniczenia w podziale zysków.

Rynek kredytowania centrów handlowych jest traktowany do tej pory przez banki jako relatywnie bezpieczny bowiem szacuje się, że 96 proc. krajowych centrów i galerii handlowych funkcjonuje dobrze,  co daje bankom rozpatrującym wnioski kredytowe podstawę by przyglądać się im z życzliwością.

 

Schemat opracowania Biznes Planu,

Przykładowy spis treści Biznesplanu

Cena Biznes Planu.

Przykładowy Biznes Plan (bezpłatny model ekonomiczny),

Bezpłatne Zapytanie o Biznes Plan

wycena znaku - zapytanie Resulto Sp. z o.o.
tel. +48 783 366 476
www.resulto.pl; poczta@resulto.pl
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,