Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fotowoltaika dla hodowców ryb – dotacja

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  Ciekawa inicjatywa umożliwiającą dofinansowanie oszczędnych źródeł energii.

 

 

 

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury.

 

Pomoc jest związana ze zwiększeniem efektywności energetycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii  w tym OZE.

 

Kto może składać wnioski

Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot:

 1. prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb albo
 2. planujący podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Wnioski można składać w terminie od 24.02.2020 r. do 12.03.2020 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi łącznie 75 000 000,00 zł

 

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

 1. 50% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
 2. 30% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem

Pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż:

1)   w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 1:

 1. 500 000 zł – w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi do 99 ton rocznie,
 2. 1 000 000 zł – w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi od 100 ton do 249 ton rocznie,
 3. 1 500 000 zł – w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi od 250 ton do 500 ton rocznie,
 4. 2 000 000 zł – w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi powyżej 500 ton rocznie;

2) w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2 – 1 000 000 zł.

.

Komentarz do kryteriów wyboru projektów.

Rosnące ceny energii elektrycznej spowodują, że zainteresowanie będzie duże – w ocenie Resulto są bardzo duże szanse aby małe projekty (np. o mocy do 50 kWp ) pozyskały w tym konkursie dofinansowanie – kryteria oceny projektów promują takie instalacje.

.

Wybór projektów:

O kolejności wniosków o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do inwestycji produkcyjnych w akwakulturę – zwiększanie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii kryteriami wyboru operacji do dofinansowania są:

 • Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):
 • zaawansowane – prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;
 • średniozaawansowane – decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;
 • początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;
 • operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 20 pkt.
 • Wpływ operacji na poziom planowanego maksymalnego zapotrzebowania energetycznego przez odnawialne źródła energii (maksymalnie 30 pkt):
 • w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie 100% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 30 pkt;
 • w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 100% do 75% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 25 pkt;
 • w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 75% do 50% zapotrzebowania  energetycznego  przedsiębiorstwa akwakultury – 20 pkt;
 • w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 50% do 20% zapotrzebowania  energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury – 10 pkt.
 • Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 50 pkt):
 • koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi poniżej 5500 zł – 50 pkt,
 • koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 5500 zł do 7499 zł – 30 pkt,
 • koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 7500 zł do 9999 zł – 20 pkt,
 • koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 10 000 zł do 12 000 zł – 10 pkt,
 • operacja  zakłada  zastosowanie  innych  niż  odnawialne  źródła  energii  (OZE)  technologii  zwiększania  efektywności energetycznej – 30 pkt

 

Zapraszam do korzystania z naszych usług. Pomagamy w sposób profesjonalny  przygotować  i rozliczyć kompleksowo proces dotacyjny.

.

Zwracamy jednocześnie uwagę Państwa na inne formy wsparcia inwestycji ekologicznych tj. wsparcie NFOiGW dla fotowoltaki dla rolników Agroenergia i dla przedsiębiorców Energia Plus.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny. tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

.

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.