Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fundusze europejskie 2014-2020 – ile dla Polski i przedsiębiorców?

W latach 2014-2020 Polska może liczyć na 82,5 mld euro ze środków unijnych. Na co zostaną przeznaczone te środki i ile dotacji z nowego budżetu trafi do przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MSP? Mimo startu perspektywy 2014-2020, z poprzedniej 2007-2013.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro:

 • około 76,9 mld euro w programach operacyjnych (krajowych i regionalnych), w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nieuczącej się młodzieży,
 • około 700 mln euro w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • około 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich,
 • 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
 • ok. 287 mln z puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
 • ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Krajowe a regionalne programy operacyjne

Z zaplanowanej na programy operacyjne puli 76,9 mld euro, na krajowe programy operacyjne przeznaczono 45,58 mld euro:

 • Program Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld euro,
 • Program Inteligentny Rozwój 8,61 mld euro,
 • Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro,
 • Program Polska Wschodnia 2 mld euro,
 • Program Pomoc Techniczna 700,12 mln euro,

a 31,28 mld euro na programy regionalne (przykładowo na Dolny Śląsk trafi 2,253 mld euro).

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Na co zostaną przeznaczone środku unijne w latach 2014-2020?

Środki te zostaną zainwestowane przede wszystkim w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową.

Dodatkowo podatek VAT, w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, będzie kosztem kwalifikowalnym.

Najwięcej będzie inwestowane w infrastrukturę transportową, ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń), będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez sektor MSP.

Samorządy województw będą zarządzać większą, niż dotąd, pulą europejskich pieniędzy – prawie 2 razy więcej (około 40% puli dostępnych środków, w porównaniu z 25% w latach 07-13).

W latach 2014-2020 środki dotacyjne dla przedsiębiorców pochodzić będą z trzech głównych źródeł:

 • Programu Inteligentny Rozwój – budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki, a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
 • Programu Polska Wschodnia (m. in. Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka: 1/ Infrastruktura uczelni, 2/ Instrumenty inżynierii finansowej, 3/ Wspieranie innowacji, 4/ Promocja i współpraca), oraz
 • programów regionalnych (przykładowo dla Dolnego Śląska – m. in. OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE (około 421 mln euro): 1/ finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej, 2/ wspieranie rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, 3/ tworzenie i rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości, 4/ wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej dolnośląskich firm i zwiększenie ich aktywności na rynkach zagranicznych, 5/finansowanie inwestycji poprawiających konkurencyjność firm, zapewniających ich rozwój oraz tworzących trwałe miejsca pracy.

 

Z 11 celów tematycznych wskazanych przez KE, 2 dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstw – ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności. Przedsiębiorcy mogą liczyć na prawie 18 mld euro. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki z programu Horyzont 2020 – łącznie nawet 9 mld euro, w tym z nowo powstałego Instrumentu MSP ok. 3 mld euro

 

Źródło:funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

 

 

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,