Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fundusze Norweskie 2020 – Technologie przyjazne środowisku

Resulto Fundusze Norweskie 2020

Ogłoszony został konkurs w ramach którego biznes może pozyskać dotacje na implementację technologii przyjaznych środowisku. Projekt winien obejmować jednocześnie poniższe składowe:

1) wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które

2) rozwinięcie  działalności  gospodarczej  przedsiębiorcy, w      tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie

3) przyczynienie się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Wg. ustaleń z PARP  w konkursie mogą  być dofinansowane samodzielne  instalacje w OZE  np. fotowoltaika 

Adresaci konkursu: Mikro-, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro.

Premiowane dodatkowymi punktami są projekty partnerskie z przedsiębiorstwami / organizacjami z kraju darczyńcy: Norwegia.

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne:
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Poziom dofinansowania:

 • do 1 000 000 euro,
 • do 70% wartości projektu (wkład własny minimum 30% całkowitego kosztu projektu) ale uwaga dotacje rżne w różnych regionach Polski wg Mapy pomocy regionalnej.
 • dodatkowe warunki:
  • Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:
   • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
   • na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
   • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
   • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa)
  • Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro.

Terminy aplikowania:

 • od 7.01.2020
 • do 31.03.2020

Kryteria wyboru projektów:

W konkursie są typowe – dość rozbudowane kryteria wyboru – stosowane często przez PARP, punkty przyznawane będą m.in. za:

 1. zgodność Projektu z celem ogólnym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,
 2. ocenę w jakim stopniu realizacja projektu jest uzasadniona i opłacalna,
 3. czy i w jakim stopniu produkt(y) (towar lub usługa), proces(y) lub rozwiązanie(a) będące przedmiotem wdrożenia w projekcie są innowacyjne, a także znaczenie innowacji dla potrzeb odbiorcy produktu,
 4. czy i w jakim stopniu wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu,
 5. czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem:1. są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków
  1. są kwalifikowalne zgodnie z zasadami pomocy publicznej,
  2. są uzasadnione i racjonalne,
  3. czy projekt dotyczy jednej z form inwestycji początkowej,
 6. ocenę planowanego partnerstwo w ramach projektu,
 7. czy i w jakim stopniu wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Wymagane jest m.in. uzyskanie co najmniej połowy dostępnych punktów. 

.

Zwracamy jednocześnie uwagę Państwa na inne formy wsparcia inwestycji ekologicznych tj. wsparcie NFOiGW dla fotowoltaki dla rolników Agroenergia i dla przedsiebiorców Energia Plus.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny.

.

wycena znaku - zapytanietel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,