Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Fundusze norweskie – rozwój przedsiębiorczości i innowacje – dotacje

Resulto

Fundusze norweskie, to ciekawa opcja do rozważenia dla tych, którzy chcą sięgnąć po dofinansowanie. Norweskie wsparcie  nie podlega wytycznym narzuconym przez Brukselę, a decyzje o jego przyznaniu zapadają szybciej. Wymogi formalne związane z aplikowaniem o fundusze norweskie są zbieżne z praktyką w programach unijnych (ta sama instytucja zarządzająca tj. PARP).

Fundusze Norweskie i fundusze EOG czyli Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE.

W nowym okresie finansowania na lata 2014- 2021 Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro.

.

Wspierane będą przede wszystkim inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się również: bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne i zwiększona współpraca pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów zostanie ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – jeden z dwunastu programów opracowanych i finansowanych w ramach funduszy norweskich  w Polsce. Został opracowany przez PARP we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ambasadą Norwegii i norweską agencją ds. innowacji – Innovation Norway.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski oraz przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i innymi podmiotami z Norwegii. W wyniku realizacji programu ma nastąpić poprawa produktywności i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, jak również zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

.

Kto może starać się o wsparcie – „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”

Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce. Wsparcie będzie oferowane w formule otwartych konkursów w trzech obszarach tematycznych, tj. składane projekty powinny kwalifikować się do co najmniej jednego obszaru tematycznego:

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation)
 • Innowacje w obszarze wód morskichi śródlądowych (blue growth)
 • Technologie poprawiające jakość życia(welfare technologies)

Dodatkowo realizowany będzie instrument małych grantów we wszystkich trzech obszarach tematycznych dla firm prowadzonych przez przedsiębiorcze kobiety. Uzyskane środki będzie można przeznaczyć na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania programu będzie współpraca w zakresie innowacji i wymiany wiedzy pomiędzy polskimi a norweskimi przedsiębiorstwami oraz jednostkami badawczymi. Projekty partnerskie nie będą obowiązkowe, ale będą mogły otrzymać dodatkowe punkty w ramach procedury wyboru projektów do dofinansowania i tym samym będą preferowane w programie.

Program jest na etapie szczegółowego opracowywania konkursów (pierwsze w październiku). Poniżej zaprezentowano  założenia które mogą zostać dodatkowo uszczegółowione i skorygowane na etapie wdrażania poszczególnych konkursów.

.

Tak więc w programie wystąpią cztery bloki wsparcia dla MŚP.

 1. Innowacje w zakresie zielonych technologii

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.

 • Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie firmy, które: zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy, oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

 • wydatki inwestycyjne: maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • usługi doradcze.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania – od 200 tysięcy do 1 miliona euro.

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • usługi doradcze: do 50% wartość wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych.
 1. Technologie poprawiające jakość życia (Welfare Technology)

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, które poprawią jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie firmy, które: zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

 • wydatki inwestycyjne:maszyny i urządzenia,roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne,
 • usługi doradcze

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania – od 200 tysięcy do 1 miliona euro

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • usługi doradcze: do 50% wartośc wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na usługi związane z testowaniem,certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych.
 1. Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (Blue Growth)

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji prowadzących do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz wybrzeża. W szczególności wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na zastosowaniu nowych technologii i procesów zmierzających do ograniczania zanieczyszczenia wód morskich i śródlądowych oraz ich bezpośredniego otoczenia (porty, mariny, infrastruktura przybrzeżna).

 • Kto może otrzymać dofinansowanie?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: są prowadzone i zarządzane przez kobiety,

prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

 • wydatki inwestycyjne:maszyny i urządzenia,roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • usługi doradcze
 • Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania – od 200 tysięcy do 1 miliona euro

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • usługi doradcze: do 50% wartość wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych.
 1. Technologie dla kobiet — Schemat Małych Grantów

Celem programu małych grantów „Technologie dla kobiet” jest finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP prowadzonych przez kobiety.Kto może otrzymać dofinansowanie?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: są prowadzone i zarządzane przez kobiety,prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

–              usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, nowego projektu wzorniczego,

–           mentoring wspierający rozwój firmy,

–           inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym,

–     ochrona środowiska, m.in. zastosowanie norm surowszych niż unijne, zwiększenie efektywności energetycznej, recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania: od 12 tys. do 200 tys. EUR

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • usługi doradcze: do 85% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
 • na mentoring 100 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Kiedy składać wnioski?

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone październik/listopad 2019.

Zapraszamy do korzystania z usług wycena znaku - zapytanie.

.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,