Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Go to Brand – branża IT/ICT

Go to Brand w branży IT oraz ICT

Ekspansja na rynki zagraniczne wiąże się z dużą inwestycją, na którą nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić. Problem dotyka głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Z myślą o takich firmach zostały wprowadzone dotacje na wsparcie eksportu. Pozyskanie i mądre wydatkowanie środków z dotacji na eksport (internacjonalizację) może być wyjątkową szansą na nawiązanie relacji biznesowych z partnerami z wielu (nawet odległych) zakątków świata.

 

Jednym z programów, w ramach którego można pozyskać dotacje na eksport jest projekt  GotoBrand działanie 3.3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

btn_wyslij_zapytanie

 

Celem realizacji poddziałania 3.3.3 POIR – „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji, w celu promowania polskich marek. Wsparcie jest ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne.

 

Dotacja Go To Brand przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć eksport oraz działają w jednej z dwunastu branż, tj.:

 

 1. Biotechnologia i farmaceutyka obowiązuje od 21.02.18
 2. Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 21.02.18
 3. Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 21.02.18
 4. IT_ICT obowiązuje od 27.02.18
 5. Jachty i łodzie obowiązuje od 21.02.18
 6. Kosmetyki obowiązuje od 21.02.18
 7. Maszyny i urządzenia obowiązuje od 21.02.18
 8. Meble obowiązuje od 21.02.18
 9. Moda polska obowiązuje od 21.02.18
 10. Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 21.02.18
 11. Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 21.02.18
 12. Sprzęt medyczny obowiązuje od 21.02.18

Poniżej przedstawiamy (jako przykład) wymogi dotyczące programu promocji opracowane dla branży IT/ICT.

 

Adresaci programu promocji branży IT/ICT

 

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców promujących markę produktową przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

 

 • 26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
 • 26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.3 – produkcja sprzętu
 • 26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.8 – produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
 • 62.0 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • 63.1 – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

 

Termin realizacji programu – 1 marca 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie

 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027 z późn. zm.). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców

 

 • Zakres obowiązkowych działań promocyjnych:
  • Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy: Brazylia, Japonia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA), Iran, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)
  • Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech (4) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej dwa (2) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne
  • Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne
  • Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu
 • Zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych:
  • Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach 8 perspektywicznych
  • Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch (2) grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej
  • Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego
  • Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą IT/ICT, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu
 • Zakres uzupełniających rodzajów działań promocyjnych:
  • Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
   • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG
   • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki
   • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych
   • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy
   • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , ,