Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Go to Brand, czyli jak pozyskać dotację na promocję własnej firmy

Dotacje na promocję firmy – Go to Brand

W dzisiejszych czasach ważny jest nie tylko pomysł na biznes, jego wykonanie, ale także dobra promocja proponowanej usługi, czy produktu. Rozwój firmy poprzez rozszerzenie jej rynków zbytu, w tym wejście na rynki zagraniczne, wymaga inwestycji. Jednym ze sposobów, który pozwoli ograniczyć koszty ekspansji, jest pozyskanie dofinansowania w ramach konkursu „Go to Brand”.

 

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

btn_wyslij_zapytanie

 

 

Go to Brand jako cel główny zakłada zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty/usługi innowacyjne oraz zwiększenie świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. potencjału innowacyjnego wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji.

 

Go to Brand, jest to konkurs dla przedsiębiorców, którzy generują przychody i z powodzeniem działają na polskim rynku. Jedną z takich firm, która otrzymała wsparcie ze środków unijnych jest rodzinna firma z branży turystycznej – „Hotel na wodzie”. Jej właściciele prowadzą od pokoleń hotel, który ma ugruntowaną pozycję na polskim rynku. Chcąc wypromować rodzinny interes na rynkach zagranicznych postanowili skorzystać z dofinansowania w ramach konkursu „Go to Brand”.

 

Pierwszą rzeczą w procesie pozyskiwania dotacji było znalezienie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Harmonogramu naborów na dany rok. Dzięki temu wiadomo było, kiedy wystartuje konkurs (w 2018 roku nabór zostanie ogłoszony w marcu – „GoToBrand”). Warto podkreślić, że PARP na miesiąc przed otwarciem naboru oficjalnie ogłasza konkurs i udostępnia wszystkie niezbędne dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem wniosku, m.in. regulamin, wzór wniosku czy też instrukcję jego wypełnienia.

 

Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu (w oparciu o harmonogram), właściciele firmy zwrócili się do nas, tj. Resulto Sp. z o.o., z prośbą o opracowanie wniosku o dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy jak mniej więcej wyglądał wniosek.

 

Krótki opis projektu wyglądał w ten sposób:

 

Przedmiotem projektu jest promocja marki przedsiębiorstwa Hotel Na Wodzie na rynku międzynarodowym. Realizacja Projektu pozwoli na pozyskanie nowych zagranicznych Klientów i w konsekwencji pozwoli na wzrost wartości eksportu. Promocja prowadzona będzie zgodnie z „Programem promocji branży usług prozdrowotnych”

 

Projekt obejmie swoim zakresem m.in. następujące działania:

 

 • zakup usługi doradczej
 • zakup zindywidualizowanego elementu zabudowy – makiety obiektu
 • zakup materiałów promocyjnych (katalogi, ulotki, gadżety, spoty)
 • udział w targach MITT; Moskwa; Rosja,
 • udział w targach Reiselivsmessen; Oslo;
 • udział w targach WTM World Travel Market , Londyn,
 • udział w targach ITB Internationale Tourismus-Börse, Berlin
 • organizacja indywidualnych misji gospodarczych – Rosja i Norwegia
 • działania informacyjno-promocyjne projektu

 

W ramach w/w działań zostaną poniesione koszty związane z podróżami służbowymi, transportem, rezerwacją powierzchni wystawienniczych, organizacją stoisk wystawowych na wydarzeniach targowych, usługami doradczymi i szkoleniowymi oraz wydatkami na działania promocyjne. Wnioskodawca w wyniku projektu będzie aktywnie działać na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyni się do ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe.

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest promowanie marki Wnioskodawcy, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3 PO IR. Przewidziane w ramach projektu działania przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej i podniesienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym.

 

Realizacja działań zaplanowanych przez przedsiębiorstwo przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników rezultatu,tj.:

 

 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji – 25
 • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 5,5 mln zł
 • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 1,5 mln zł

 

Wzrost przychodów z działalności eksportowej wpłynie pozytywnie na rozwój firmy. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa będą wdrażane nowe rozwiązania, co będzie przyciągało nowych klientów, głównie tych zagranicznych.

Opis rodzaju działalności:

 

PKD działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem eksportu wpisuje się bezpośrednio w listę kodów PKD określoną w branżowym programie promocji. Usługa będąca przedmiotem eksportu: Usługa hotelowa wraz z towarzyszącymi usługami prozdrowotnymi.

 

Wniosek o dofinansowanie należy składać w wersji elektronicznej  poprzez wypełnienie formularza w generatorze wniosków. W momencie wypełniania należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę znaków, która jest przeznaczona do opisu każdej komórki. Pamiętać należy również o tym, żeby opisywać poszczególne sekcje zgodnie z instrukcją wypełnienia i dostarczać wyczerpujących informacji. Wniosek należy przesłać w czasie określonym przez PARP.

 

W tym momencie kończy się etap aplikowania. Po tym czeka się już tylko na informację o rozpoczęciu oceny formalnej złożonego wniosku. W jej ramach musimy spełnić odpowiednie kryteria, np. czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, czy projekt zakłada realizację działań wymaganych w wybranym programie promocji.

 

Jeśli we wniosku pojawią się oczywiste pomyłki (np. brak adresu firmy), to wnioskodawca wzywany jest do poprawki w wyznaczonym terminie – takiej poprawki może dokonać tylko raz.

 

Po ocenie formalnej, czas już na ocenę merytoryczną. Wówczas oceniający zapoznają się z całym wnioskiem. Należy mieć na uwadze, że wszystko to, co piszemy we wniosku na temat promowanego produktu, który ma być przedmiotem ekspansji rynkowej może być zweryfikowany ogólnodostępnymi kanałami, chociażby poprzez ofertę firmy na jej stronie www.

 

Cały proces oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z regulaminem powinien trwać do 90 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie (zwykle niestety ocena trwa dłużej).

 

Jak wygląda rozliczanie takiej dotacji?

 

Środki unijne pozyskane w ramach projektu są wypłacane w ratach z tym, że można ubiegać się o wypłacenie zaliczki na przyszłe wydatki w wysokości maksymalnie 40%. Pozostałe 60% wypłacane jest na zasadzie refundacji, więc z własnych środków musimy ponieść wydatki i dopiero możemy ubiegać się o ich refundację. Oznacza to, że realizując taki projekt musimy zapewnić płynność finansową jego realizacji w ramach własnych środków.

 

Należy wziąć pod uwagę, że są to środki publiczne, więc musimy realizować projekt zgodnie z zasadami dotyczącymi m.in. zakupów w ramach projektu i wyboru wykonawców, co oznacza, że trzeba stosować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców i dostawców usług. W skrócie oznacza to tyle, że wskazane jest pozyskiwanie wielu ofert z różnych firm i dopiero wybranie najlepszej.

 

Jeśli we wniosku zobowiązaliśmy się do obecności na 8 targach, to musimy się na nich koniecznie pojawić. Oczywiście sprawami związanymi z logistyką, pobytem czy organizacją stoiska, zajmują się wyspecjalizowane w tym kierunku przedsiębiorstwa. Po każdych odbytych targach, należy dostarczyć do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości raport, w którym wskazujemy, z kim zostały przeprowadzone rozmowy i czy udało się podpisać jakiś kontrakt.

 

Należy pamiętać, że skuteczne przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest niezwykle czasochłonne i nie należy do najłatwiejszych czynności. Można skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji, takich jak Resulto Sp. z o.o.

 

Branżowe programy promocji

 

 1. Biotechnologia i farmaceutyka obowiązuje od 21.02.18
 2. Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 21.02.18
 3. Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 21.02.18
 4. IT_ICT obowiązuje od 27.02.18
 5. Jachty i łodzie obowiązuje od 21.02.18
 6. Kosmetyki obowiązuje od 21.02.18
 7. Maszyny i urządzenia obowiązuje od 21.02.18
 8. Meble obowiązuje od 21.02.18
 9. Moda polska obowiązuje od 21.02.18
 10. Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 21.02.18
 11. Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 21.02.18
 12. Sprzęt medyczny obowiązuje od 21.02.18

 

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , , , , , , ,