Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

GO_GLOBAL.PL 2015 – GoGlobal program NCBiR – Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

GO_GLOBAL.PL (GoGlobal), to kolejny, w 2015 roku, nabór ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie trwają nabory m.in. w ramach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.1.2, czyli nabory na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. GoGlobal z kolei pomaga skomercjalizować wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych poza granicami Polski. Nabór rozpoczął się 11 maja 2015 roku i potrwa do 15 lipca 2015 roku. Maksymalna wartość dofinansowania projektu, to 150 000 zł.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Dla kogo dofinansowanie w programie GO_GLOBAL.PL ?

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo status MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • preferowane są firmy z sektora wysokiej i średnio-wysokiej technologii (lista branż opracowana przez NCBiR – np. telekomunikacja, czy produkcja urządzeń elektrycznych).

Program skierowany jest do ambitnych przedsiębiorców, którzy prowadzą prace B+R i którzy dysponują unikalnym produktem, ale brak im środków, specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów, aby szybko ten produkt skomercjalizować na rynku światowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach GO_GLOBAL.PL?

Głównym celem Go_Global.PL jest zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych produktów i usług polskich innowacyjnych firm, powstałych jako rezultat prac B+R (badawczych lub rozwojowych). Program koncentruje się przede wszystkim na wsparciu innowacyjnych przedsiębiorstw, które są zainteresowane komercjalizacją wyników prac B+R na rynkach zagranicznych.

Komercjalizacja – spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku/wykreowania kapitału

lub proces polegający na udostępnieniu innym podmiotom, głównie przedsiębiorcom, nowego produktu, metody, czy rozwiązania, w celu uzyskania korzyści majątkowych na zasadach rynkowych.

Dofinansowane zostanie przeznaczone na:

 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe,
 • weryfikację opracowanej strategii.

Poprzednie nabory GO_GLOBAL.PL

NCBiR realizowało ten program od października 2012 roku. W kolejnych 3 edycjach konkursowych rosła liczba składanych aplikacji i przyznawanych grantów – łącznie złożono 203 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad 38,5 mln zł, deklarując ok. 5,75 mln zł wkładu własnego.

NCBiR przyznało dofinansowanie 50 przedsiębiorcom, na łączną kwotę ok. 10 mln zł.

 • ponad 80% beneficjentów udało się znaleźć przynajmniej jednego partnera biznesowego na rynkach zagranicznych,
 • 20% beneficjentów otworzyło biuro lub przedstawicielstwo na rynku zagranicznym w wyniku realizacji projektu,
 • 25% beneficjentów odnotowało bezpośredni wpływ realizowanego projektu na wzrost sprzedaży oferowanych produktów lub usług,
 • 15% beneficjentów udało się w ramach trwającego projektu pozyskać inwestora finansowego.

Koszty kwalifikowalne w GO_GLOBAL.PL

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • Koszty usług doradczych i usług równorzędnych nabytych na warunkach rynkowych, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego dofinansowaniem, koszty te zostają uznane jedynie w wysokości od 50% do 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. W szczególności dofinansowaniu podlegać będą koszty:
  • przygotowania strategii wejścia na rynki światowe,
  • weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami.
 • Inne koszty operacyjne (poza kosztami inwestycyjnymi, które nie są kwalifikowane), w tym:
  • koszty nabycia i zużycia materiałów,
  • koszty środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą,
  • koszty delegacji i promocji projektu (do 10 tys. zł),
 • Koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu, rozliczane ryczałtowo
  • przy czym koszty te uznaje się w wysokości do 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych bezpośrednich Op*25% = koszty ogólne, z wyłączeniem kategorii kosztów z 1 podpuntktu.

630x200-baner-resultoW celu nawiązania współpracy do opracowania wniosku i pozyskania funduszy unijnych, zapraszamy do bezpłatnego kontaktu. Każde zlecenie jest ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta i jego projektu.


Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania w GO_GLOBAL.PL

 • Pula środków – 15 mln zł,
 • Maksymalna wartość finansowania realizacji projektu – 150 000 zł,
 • Wielkość dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • okres realizacji projektu – do 6 miesięcy,
 • pomoc w ramach de minimis.

Proces oceny projektów w GO_GLOBAL.PL

 • ocena formalna (katalog kryteriów formalnych – kryteria są obligatoryjne),
 • ocena merytoryczna –
  • 1-stopnia – ocena panelowa, łącznie 100 punktów:
   • Czy komercjalizowana technologia powstała w wyniku prac B+R?
   • Poziom innowacyjności oferowanego produktu/usługi.
   • Adekwatność posiadanych przez Wnioskodawcę zasobów do realizacji projektu.
   • Spójność koncepcji projektu oraz zgodność z założeniami programu GO_GLOBAL.PL.
   • Przeprowadzona przez Wnioskodawcę wstępna analiza sytuacji rynkowej oraz przyjęte założenia w projekcie.
   • Zastosowana forma zabezpieczenia własności intelektualnej komercjalizowanej technologii.
   • Dojrzałość produktu/usługi do sprzedaży.
   • Wydatki są uzasadnione, racjonalne, adekwatne i niezbędne do zrealizowania celów projektu.
   • Data rejestracji w KRS.
   • Czy wnioskodawca posiada list intencyjny lub inną formę potwierdzającą zakwalifikowanie się przez Wnioskodawcę do programu akceleracyjnego prowadzonego przez partnera Centrum w zakresie realizacji programu GO_GLOBAL.PL?
  • 2-stopnia – prezentacja projektu i ocena ekspertów, łącznie 100 punktów:
   • Zapotrzebowanie na rynku docelowym na przedmiot projektu – produkt/usługę.
   • Wstępna strategia wejścia na rynek docelowy.
   • Adekwatność proponowanego kierunku internacjonalizacji.
   • Adekwatność posiadanych przez Wnioskodawcę zasobów do realizacji projektu.
   • Prezentacja projektu.

Kto otrzyma dofinansowanie w GO_GLOBAL.PL?

 • Lista rankingowa – suma 60% punktów uzyskanych z oceny merytorycznej I stopnia oraz 100% punktów uzyskanych z oceny merytorycznej II stopnia – wnioski, które sumarycznie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania po obu etapach oceny merytorycznej, zostaną pozytywnie zaopiniowane.

Kiedy składać wnioski w GO_GLOBAL.PL?

 • od 11 maja, do 15 lipca 2015 roku,
 • GoGlobal podzielony jest na etapy – w każdym roku – 2015, 2016, 2017 – odbędzie się jeden nabór.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych.

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Źródło: ncbr.gov.pl

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,