Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

GO_GLOBAL.PL 2015 – GoGlobal program NCBiR – Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

blue-world-278751-m

GO_GLOBAL.PL (GoGlobal), to kolejny, w 2015 roku, nabór ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie trwają nabory m.in. w ramach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.1.2, czyli nabory na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. GoGlobal z kolei pomaga skomercjalizować wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych poza granicami Polski. Nabór rozpoczął się 11 maja 2015 roku i potrwa do 15 lipca 2015 roku. Maksymalna wartość dofinansowania projektu, to 150 000 zł.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Dla kogo dofinansowanie w programie GO_GLOBAL.PL ?

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo status MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • preferowane są firmy z sektora wysokiej i średnio-wysokiej technologii (lista branż opracowana przez NCBiR – np. telekomunikacja, czy produkcja urządzeń elektrycznych).

Program skierowany jest do ambitnych przedsiębiorców, którzy prowadzą prace B+R i którzy dysponują unikalnym produktem, ale brak im środków, specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów, aby szybko ten produkt skomercjalizować na rynku światowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach GO_GLOBAL.PL?

Głównym celem Go_Global.PL jest zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych produktów i usług polskich innowacyjnych firm, powstałych jako rezultat prac B+R (badawczych lub rozwojowych). Program koncentruje się przede wszystkim na wsparciu innowacyjnych przedsiębiorstw, które są zainteresowane komercjalizacją wyników prac B+R na rynkach zagranicznych.

Komercjalizacja – spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku/wykreowania kapitału

lub proces polegający na udostępnieniu innym podmiotom, głównie przedsiębiorcom, nowego produktu, metody, czy rozwiązania, w celu uzyskania korzyści majątkowych na zasadach rynkowych.

Dofinansowane zostanie przeznaczone na:

 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe,
 • weryfikację opracowanej strategii.

Poprzednie nabory GO_GLOBAL.PL

NCBiR realizowało ten program od października 2012 roku. W kolejnych 3 edycjach konkursowych rosła liczba składanych aplikacji i przyznawanych grantów – łącznie złożono 203 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad 38,5 mln zł, deklarując ok. 5,75 mln zł wkładu własnego.

NCBiR przyznało dofinansowanie 50 przedsiębiorcom, na łączną kwotę ok. 10 mln zł.

 • ponad 80% beneficjentów udało się znaleźć przynajmniej jednego partnera biznesowego na rynkach zagranicznych,
 • 20% beneficjentów otworzyło biuro lub przedstawicielstwo na rynku zagranicznym w wyniku realizacji projektu,
 • 25% beneficjentów odnotowało bezpośredni wpływ realizowanego projektu na wzrost sprzedaży oferowanych produktów lub usług,
 • 15% beneficjentów udało się w ramach trwającego projektu pozyskać inwestora finansowego.

Koszty kwalifikowalne w GO_GLOBAL.PL

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • Koszty usług doradczych i usług równorzędnych nabytych na warunkach rynkowych, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego dofinansowaniem, koszty te zostają uznane jedynie w wysokości od 50% do 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. W szczególności dofinansowaniu podlegać będą koszty:
  • przygotowania strategii wejścia na rynki światowe,
  • weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami.
 • Inne koszty operacyjne (poza kosztami inwestycyjnymi, które nie są kwalifikowane), w tym:
  • koszty nabycia i zużycia materiałów,
  • koszty środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą,
  • koszty delegacji i promocji projektu (do 10 tys. zł),
 • Koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu, rozliczane ryczałtowo
  • przy czym koszty te uznaje się w wysokości do 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych bezpośrednich Op*25% = koszty ogólne, z wyłączeniem kategorii kosztów z 1 podpuntktu.

630x200-baner-resultoW celu nawiązania współpracy do opracowania wniosku i pozyskania funduszy unijnych, zapraszamy do bezpłatnego kontaktu. Każde zlecenie jest ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta i jego projektu.


Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania w GO_GLOBAL.PL

 • Pula środków – 15 mln zł,
 • Maksymalna wartość finansowania realizacji projektu – 150 000 zł,
 • Wielkość dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • okres realizacji projektu – do 6 miesięcy,
 • pomoc w ramach de minimis.

Proces oceny projektów w GO_GLOBAL.PL

 • ocena formalna (katalog kryteriów formalnych – kryteria są obligatoryjne),
 • ocena merytoryczna –
  • 1-stopnia – ocena panelowa, łącznie 100 punktów:
   • Czy komercjalizowana technologia powstała w wyniku prac B+R?
   • Poziom innowacyjności oferowanego produktu/usługi.
   • Adekwatność posiadanych przez Wnioskodawcę zasobów do realizacji projektu.
   • Spójność koncepcji projektu oraz zgodność z założeniami programu GO_GLOBAL.PL.
   • Przeprowadzona przez Wnioskodawcę wstępna analiza sytuacji rynkowej oraz przyjęte założenia w projekcie.
   • Zastosowana forma zabezpieczenia własności intelektualnej komercjalizowanej technologii.
   • Dojrzałość produktu/usługi do sprzedaży.
   • Wydatki są uzasadnione, racjonalne, adekwatne i niezbędne do zrealizowania celów projektu.
   • Data rejestracji w KRS.
   • Czy wnioskodawca posiada list intencyjny lub inną formę potwierdzającą zakwalifikowanie się przez Wnioskodawcę do programu akceleracyjnego prowadzonego przez partnera Centrum w zakresie realizacji programu GO_GLOBAL.PL?
  • 2-stopnia – prezentacja projektu i ocena ekspertów, łącznie 100 punktów:
   • Zapotrzebowanie na rynku docelowym na przedmiot projektu – produkt/usługę.
   • Wstępna strategia wejścia na rynek docelowy.
   • Adekwatność proponowanego kierunku internacjonalizacji.
   • Adekwatność posiadanych przez Wnioskodawcę zasobów do realizacji projektu.
   • Prezentacja projektu.

Kto otrzyma dofinansowanie w GO_GLOBAL.PL?

 • Lista rankingowa – suma 60% punktów uzyskanych z oceny merytorycznej I stopnia oraz 100% punktów uzyskanych z oceny merytorycznej II stopnia – wnioski, które sumarycznie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania po obu etapach oceny merytorycznej, zostaną pozytywnie zaopiniowane.

Kiedy składać wnioski w GO_GLOBAL.PL?

 • od 11 maja, do 15 lipca 2015 roku,
 • GoGlobal podzielony jest na etapy – w każdym roku – 2015, 2016, 2017 – odbędzie się jeden nabór.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych.

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Źródło: ncbr.gov.pl

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 18.05.2015 o godz. 14:37
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*