Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Granty (dotacje) na transfer (nabycie) technologii

Dotacje na technologie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ma niebawem ogłosić konkurs na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu (zakupu) technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Innymi słowy dotacja na zakup np. technologii / know-how / patentu. W typowych naborach z programów regionalnych dot. innowacji i/lub działalności badawczo rozwojowej również można wnioskować o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych ale ten konkurs jest pierwszym dedykowanym temu celowi. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Komponent Działania 2.2 Otwarte Innowacje – wspieranie Transferu Technologii).

 

Termin na składanie wniosków:

 • prawdopodobnie I kwartał 2018 roku (w końcówce roku 2017 prowadzony był program pilotażowy)

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • będzie podany w ogłoszeniu o naborze

 

W ramach konkursu przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) do innowacyjnej technologii.

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych).

 

W przypadku wnioskowania o regionalną pomoc inwestycyjną, grant można otrzymać na nabycie technologii, która będzie skutkować u Grantobiorcy jedną z następujących form inwestycji początkowej, ocenianą w oparciu o kryteria zawarte w art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

 

 • inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, tj. gdy zakup Technologii związany jest z uruchomieniem nowego przedsiębiorstwa, które będzie wdrażać nabytą Technologię;
 • inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/ zdolności do świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana Technologia przyczyni się do wzrostu potencjału produkcyjnego / usługowego już istniejącego przedsiębiorstwa;
 • inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji / świadczonych usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieprodukowanych/nie świadczonych, tj. gdy nabywana Technologia będzie wykorzystywana do produkcji nowych lub zasadniczo zmienionych produktów (towarów, usług) w stosunku do dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac;
 • inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego/ procesu świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana Technologia będzie prowadzić do zasadniczej zmiany charakterystyki / rodzaju procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usług.

 

Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Kryteria wyboru projektów:

 

Kryteria formalne – Wnioskodawca:
 1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o Grant
 2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Wnioskodawca ma status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 4. Wnioskodawca oraz Dawca Technologii nie pozostają ze sobą w relacji podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo
 5. Wnioskodawca posiada formalne zdolności do zawarcia Umowy o powierzenie grantu

 

Kryteria merytoryczne – ocena innowacyjności:
 1. Projektodawca zobowiązał się do wdrożenia Technologii oraz przedstawił kompletny, spójny i racjonalny sposób wdrożenia tej Technologii do praktyki gospodarczej
 2. Przedmiot Projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 3. Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
 4. Wnioskodawca zidentyfikował potencjalną grupę odbiorów produktów zakupionej Technologii i uzasadnił zgodność wytworzonego produktu z ich potrzebami
 5. Wnioskodawca przedstawił koncepcję rynkowej promocji produktów będących efektem wdrożonej Technologii
 6. Wnioskodawca zapewnił trwałość rezultatów przez minimum 3 lata od zakończenia Projektu
 7. Wnioskodawca zidentyfikował ryzyka wdrożenia zakupionej Technologii i opisał działania zaradcze

 

Kryteria merytoryczne – ocena wyceny Technologii:
 1. Potwierdzenie wyceny Wartości Niematerialnej i Prawnej będącej przedmiotem transferu Technologii (Resulto dokonuje wstępnej wyceny na życzenie Zamawiajacego).

 

Kryteria merytoryczne – ocena finansowa:
 1. Zdolność finansowa do realizacji i utrzymania rezultatów projektu oraz opłacalność projektu

 

 • Wartość kosztów kwalifikowalnych: Minimalna: 100.000 PLN; Maksymalna: 4.000.000 PLN
 • Ogólna pula środków przeznaczona na granty: 10.000.000 PLN
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% kosztów nabycia technologii

 

Grant może być udzielony w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy:

 

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.)

albo

 • pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.).

 

Minimalny wkład własny: 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

Co to jest własność intelektualna? Definicja

Jak chronić własność intelektualną i przemysłową?

Metody wyceny własności intelektualnej (patentów, know-how, technologii itp.)

 

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , ,