Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Horyzont 2020 – struktura programu

Celem programu Horyzont 2020 jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji – od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów i technologii. Program ma zapewnić więcej przełomowych odkryć i nowatorskich rozwiązań. Otwartość i prostota programu Horyzont 2020, mają zapewnić szybsze rezultaty finansowanych projektów. Program opiera się na trzech filarach – Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle i Wyzwania społeczne.

Nowości i ułatwienia w programie Horyzont 2020:

 • uproszczony model finansowy – refundacja nawet do 100 % kosztów bezpośrednich,
 • czas na przyznanie grantu został skrócony z 12, do 8 miesięcy,
 • możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (1 etap – skrócony opis projektu),
 • zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami,
 • kwalifikowalność podatku VAT (jeśli instytucja nie może go odzyskać)
 • projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (odstępstwo w przypadku badań pionierskich i specjalnych instrumentów MŚP),
 • wsparcie dla MSP we wszystkich działaniach programu „Horyzont 2020″,
 • wprowadzenie procedury „szybka ścieżka do innowacji”(czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy),
 • zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Trzy główne filary programu:

1. Doskonała baza naukowa (Excellence in science):

 • wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
 • finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies),
 • zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie”,
 • zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

 • przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,
 • dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance),
 • zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

3. Wyzwania społeczne (Societal challenges):

 • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being),
 • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy),
 • bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),
 • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),
 • działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies),
 • bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Źródło: nauka.gov.pl,  ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Informacje na temat konkursów.

Czytaj więcej o programie Horyzont 2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,