Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Horyzont 2020 – struktura programu

Celem programu Horyzont 2020 jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji – od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów i technologii. Program ma zapewnić więcej przełomowych odkryć i nowatorskich rozwiązań. Otwartość i prostota programu Horyzont 2020, mają zapewnić szybsze rezultaty finansowanych projektów. Program opiera się na trzech filarach – Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle i Wyzwania społeczne.

Nowości i ułatwienia w programie Horyzont 2020:

 • uproszczony model finansowy – refundacja nawet do 100 % kosztów bezpośrednich,
 • czas na przyznanie grantu został skrócony z 12, do 8 miesięcy,
 • możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (1 etap – skrócony opis projektu),
 • zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami,
 • kwalifikowalność podatku VAT (jeśli instytucja nie może go odzyskać)
 • projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (odstępstwo w przypadku badań pionierskich i specjalnych instrumentów MŚP),
 • wsparcie dla MSP we wszystkich działaniach programu „Horyzont 2020″,
 • wprowadzenie procedury „szybka ścieżka do innowacji”(czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy),
 • zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Trzy główne filary programu:

1. Doskonała baza naukowa (Excellence in science):

 • wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
 • finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies),
 • zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie”,
 • zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

 • przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,
 • dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance),
 • zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

3. Wyzwania społeczne (Societal challenges):

 • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being),
 • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy),
 • bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),
 • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),
 • działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies),
 • bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Źródło: nauka.gov.pl,  ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Informacje na temat konkursów.

Czytaj więcej o programie Horyzont 2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 15.04.2014 o godz. 16:11
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*