Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Horyzont 2020 – wypełnianie wniosków o dotacje unijne

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dotacje unijne.

Zakres i doświadczenie Zespołu Resulto, w realizacji usług dla biznesu, obejmuje już setki zrealizowanych i współrealizowanych projektów – Zrealizowane projekty. Oprócz znacznej liczby Klientów, uwiarygadnia nas członkostwo w izbach przemysłowych: Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej oraz Zachodniej Izbie Gospodarczej. Szczególnie mocne relacje posiadamy z dolnośląskim biznesem oraz dolnośląską nauką. Pozyskaliśmy dotacje w sektorach medycznym, tekstylnym, gazowym, usługowym i produkcyjnym.

Wypełnianie wniosków Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 to największy w historii UE program na rzecz badań naukowych i innowacji, o łącznym budżecie około 80 mld euro. W 2014 r. łączny budżet na badania naukowe wyniesie ok. 9,3 mld euro, a w 2015 r. ok. 9,9 mld euro. 

Program Horyzont 2020 jest szansą na pozyskanie znacznych środków dotacyjnych rozdysponowywanych na poziomie komisji europejskiej (a nie na poziomie krajowym). Celem programu Horyzont 2020 jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji – od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów i technologii. Program ma zapewnić więcej przełomowych odkryć i nowatorskich rozwiązań. Otwartość i prostota programu Horyzont 2020, mają zapewnić szybsze rezultaty finansowanych projektów. Program opiera się na trzech filarach – Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle i Wyzwania społeczne. Projekty, które będą wspierane tymi środkami, muszą cechować innowacyjność na poziomie co najmniej ogólnoeuropejskim. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc z kilku programów, jednak przede wszystkim na dotacje z nowego programu – Instrument MSP (SME Instrument), za pośrednictwem którego, do MSP trafi około 3 mld euro.

Celem nowego instrumentu jest pobudzanie innowacji przełomowych oraz wsparcie finansowania badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz innowacji. Wsparcie zostało przygotowane w taki sposób, żeby był nim objęty cały proces tworzenia innowacji – od studium wykonalności, po komercjalizację. Z tego względu instrument składa się z trzech faz. Zakończenie jednej, kwalifikuje Beneficjenta do przystąpienia, do kolejnej.W ramach Instrumentu MŚP wsparcie można uzyskać już na projekty będące w fazie zaledwie pomysłu opisanego na kilku/kilkunastu stronach. Pierwsze środki (50 tys. €) można przeznaczyć m.in. na opracowanie profesjonalnego Biznes Planu przez ekspertów Resulto.

Zapraszamy do subskrypcji Newsettera Resulto  bezpłatna informacja o planowanych i aktualnych projektach dotacyjnych.

Więcej informacji na temat dotacji unijnych i funduszy europejskich (w tym aktualne nabory dotacyjne).

Pomagamy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,