Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje dla firm Horyzont 2020 – Instrument MSP (Instrument SME)

Instrument MSP (Instrument SME) – około 3 mld euro dotacji dla firm – dotacje na badania i rozwój oraz dotacje na innowacje.

 

W ramach Horyzont 2020, sektor MSP otrzyma duże wsparcie. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc z kilku programów, jednak przede wszystkim z nowego Instrumentu MSP (SME Instrument), za pośrednictwem którego, do firm trafi około 3 mld euro. Celem nowego instrumentu jest pobudzanie innowacji przełomowych oraz wsparcie finansowania badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz innowacji.  Wsparciem objęty będzie cały proces tworzenia innowacji – od studium wykonalności, po komercjalizację.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

Instrument MSP

Instrument składa się z trzech faz. Zakończenie jednej kwalifikuje Beneficjenta do przystąpienia do kolejnej.

 

Faza I

 

Finansowanie dostępne dla: badań i oceny wykonalności technicznej i potencjału komercyjnego innowacji przełomowej, którą firma chce wykorzystać i skomercjalizować.

 

Cel: ocena potencjału technicznego i komercyjnego projektu, wykonalności koncepcji, ocena ryzyka, zarządzanie prawami własności intelektualnej oraz poszukiwanie partnerów do współpracy. Ostatecznym celem jest stworzenie nowego produktu, usługi lub procesu na rynku, poprzez innowacyjne zastosowanie istniejących technologii, metod lub procesów roboczych.

 

Rezultat: studium wykonalności, w tym biznes plan, kwalifikujące do Fazy II.

 

Beneficjenci: pojedyncze MŚP albo konsorcjum MSP.

 

Czas trwania: 6 miesięcy.

 

Wsparcie: ryczałt w wysokości 50 tys. euro na jeden projekt (do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz dedykowane szkolenia.

 

Wniosek powinien wykazać, że innowacyjna koncepcja ma potencjał, aby być rozwinięta do poziomu dojrzałości inwestycji/gotowości wprowadzenia na rynek, ale wymaga dodatkowych środków finansowych w związku z komercjalizacją.

 

Faza II

 

Cel: finansowanie działań prototypowania, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów i usług, miniaturyzacja konstrukcji produktów, planowanie i rozwój skalowania (segmenty rynku, procesy itp.), powielanie rynkowe.

 

Rezultat:

  • nowy produkt, proces lub usługa, która jest gotowa stawić czoła konkurencji na rynku;
  • plan innowacji biznesowych wraz ze strategią komercjalizacji i planem finansowym (biznes plan) w związku z wprowadzeniem na rynek (np. w jaki sposób przyciągnąć prywatnych inwestorów, jeśli dotyczy).

 

Beneficjenci: pojedyncze MSP albo konsorcjum MSP.

 

Czas trwania: około 12-24 miesiące.

 

Wsparcie: grant w wysokości 0,5-2,5 mln euro lub więcej (do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, a w szczególnych wypadkach, nawet do 100%) oraz dedykowane szkolenia.

 

Faza III

 

Faza komercjalizacji. Brak bezpośredniego dofinansowania, jedynie szereg działań wspierających: uproszczony dostęp do dłużnych i kapitałowych instrumentów finansowych, jak również innych zasobów, na przykład w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.

 

Pomyślne zakończenie jednego etapu pozwoli jednostce z sektora MSP przejść do następnego, każdy etap będzie otwarty dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak, pojedyncze przedsiębiorstwo nie może aplikować równolegle do obu faz. Przejście jednej daje „promocję” do kolejnej fazy.

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Pozostałe instrumenty finansowe dla MŚP w programie Horyzont 2020

 

  • Instrument RSFF – Risk Sharing Finance Facility – Finansowanie dłużne dla projektów związanych z badaniami, rozwojem, demonstracją i innowacjami w krajach UE i krajach stowarzyszonych.
  • Instrument RSI – Risk Sharing Instrument – System gwarancji dla MŚP i small mid caps odznaczających się potencjałem wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu.
  • Fast Track to Innovation – Cel: wspieranie działań w zakresie innowacji w ramach filarów Wiodąca Pozycja w Przemyśle oraz Wyzwania Społeczne. Procedura: Instrument będzie funkcjonował w oparciu o stale otwarte zaproszenie do składania wniosków, zainteresowane strony będą mogły przedstawić wnioski w dowolnym czasie, a Komisja Europejska ustali trzy daty w roku, w celu oceny wniosków. W trakcie akcji pilotażowej zostanie sfinansowanych około 100 wniosków projektowych. Beneficjenci: małe, 5 podmiotowe, międzynarodowe konsorcja, którym przewodzić będzie odpowiednio mała lub średnia firma, w której narodziła się koncepcja projektu lub też uczelnia, która w celu komercjalizacji swojego pomysłu powołała spółkę typu spin-out. Kwota wsparcia: grant do 3 mln euro.
  • Działania wspierające MŚP: INNO-SUP: IPR Helpdesk, IPorta2, INNOVA, wsparcie klastrów, coaching, mentoring dla MŚP; akcje dedykowane dla sieci Enterprise Europe Network, działania na rzecz transferu technologii.
  • COSME (2,3 mld euro) – Beneficjenci: MŚP, przedsiębiorcy, organizacje otoczenia biznesu, administracja regionalna i krajowa. Cel: Poprawa dostępu do finansowania – Instrument kapitałowy (inwestycje w MŚP w fazie ekspansji), Kredyt (do udzielenia gwarancji na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw). Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,