Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak rozumieć cash flow? – definicja wskaźnika DSCR (Wskaźnik pokrycia obsługi długu)

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow Statement – CF) prezentuje przepływy gotówkowe zachodzące w przedsiębiorstwie – wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. CF jest narzędziem weryfikacji ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie i dopełnieniem obrazu rentowności i stanu majątkowego firmy prezentowanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Uzupełnieniem analizy rachunku przepływów pieniężnych jest analiza wskaźnikowa, z uwzględnieniem wskaźnika pokrycia obsługi długu: DSCR.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

 

Wskaźnik DSCR

Wskaźnik pokrycia obsługi długu (DSCR) określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania odsetkowych zobowiązań finansowych z wygenerowanej nadwyżki pieniężnej. Zobowiązania do zapłacenia w danym okresie uwzględniają raty kapitałowe lub podobne do nich płatności (z tytułu kredytów, obligacji, czy bonów) oraz odsetki zapłacone z tytułu ich obsługi.

 

Pokrycie obsługi długu = (Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wygenerowana w danym okresie + gotówka posiadana na koniec poprzedniego okresu) / Zobowiązania finansowe (Raty kredytowe i podobne + odsetki) do zapłaty w tym samym okresie

 

Wskaźnik obrazuje nadwyżkę (lub niedobór) środków pieniężnych (gotówki wytworzonej i posiadanej) wytworzonych w tym samym okresie na który przypada spłata zadłużenia (może dotyczyć zobowiązania kredytowego, leasingowego oraz z tytułu obligacji itp.).

 

Wartość wskaźnika powinna przyjmować wartości powyżej jedności, co oznacza, że przedsiębiorstwo pokryje wydatki związane z regulowaniem zadłużenia finansowego. Wartość poniżej jedności świadczy o niedoborze środków finansowych niezbędnych do spłaty zadłużenia finansowego, co w konsekwencji może prowadzić do zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych i/lub koniecznością pozyskania dodatkowego kapitału od właściciela.

 

Niedobór środków na spłatę zobowiązań finansowych obrazuje (przynajmniej tymczasową) utratę płynności przedsiębiorstwa.

 

W praktyce gospodarczej kredytodawcy – banki stosują ten wskaźnik do weryfikacji  zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

 

Minimalna wartość wskaźnika dla banków wynosi (zwykle) 1,2, co oznacza, że projekt inwestycyjny, na które przedsiębiorstwo chce pozyskać środki finansowe nie będzie inwestycją podwyższonego ryzyka, co w konsekwencji może spowodować niższe oprocentowanie kredytu (bank posiada większą pewność, że potencjalny kredytobiorca będzie regularnie spłacał zaciągnięte zobowiązanie).

 

Czytaj również: Mała firma – zarządzanie w kryzysie

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,