Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zasady działania funduszy europejskich – jak działają fundusze europejskie 2015 – 2020?

Z budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 (nabory i szanse na pozyskanie dofinansowania od 2015 roku) do Polski trafi około 82,5 mld EUR. Jest to kwota większa, niż w poprzedniej perspektywie 2007-2013. Kwota ta zostanie podzielona na krajowe oraz regionalne programy operacyjne. O tym fakcie wie wiele osób. Jednak jak wygląda wcześniejsza procedura oraz jaki jest cel funduszy europejskich oraz struktura i zasady ich działania? O tym będzie traktował niniejszy artykuł.

 

Unia Europejska (UE), jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem. Tworzą go głównie środki pochodzące od państw członkowskich. Ustalanie wielkości i sposobu rozdzielania budżetu należy do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. 

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

Jaki jest cel Funduszy Europejskich?

 

Z unijnego budżetu finansowane są różnorodne działania, których wspólnym celem jest umocnienie UE w wymiarze gospodarczym, społecznym i obywatelskim. Jeden wspólny budżet, to możliwość łatwiejszego sprostania wspólnym wyzwaniom. Dodatkowo działanie to jest tańsze i skuteczniejsze, niż 28 odrębnych budżetów narodowych.

 

Skąd pochodzą pieniądze w budżecie Unii Europejskiej?

 • Środki finansowe UE podlegają zasadom budżetowym, ale budżet UE różni się od budżetów krajowych.
 • Tworzą go głównie środki pochodzące od państw członkowskich.
 • Ma on w większości charakter inwestycyjny.
 • Nigdy nie może wykazywać ani deficytu, ani nadwyżki. UE wydaje tyle, ile otrzymuje. Budżety roczne są ustalane w granicach wyznaczonych przez długoterminowy plan finansowy, zwany także perspektywą finansową UE.
 • Ustalanie wielkości i sposobu rozdzielania budżetu należy do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego.

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Podział budżetu unijnego w latach 2014 – 2020 [EUR]

 

Głównym kryterium podziału środków jest poziom dochodu narodowego brutto (DNB) na mieszkańca.

 

 • Polska 82,5 mld
 • Włochy 32,82 mld
 • Hiszpania 28,56 mld
 • Rumunia 22,99 mld
 • Czechy 21,98 mld
 • Węgry 21,91 mld
 • Portugalia 21,47 mld
 • Niemcy 19,23 mld
 • Francja 15,85 mld
 • Grecja 15,52 mld
 • Słowacja 12,99 mld
 • Wielka Brytania 11,84 mld
 • Chorwacja 8,61 mld
 • Bułgaria 7,59 mld
 • Litwa 6,82 mld
 • Łotwa 4,51 mld
 • Estonia 3,59 mld
 • Słowenia 3,07 mld
 • Belgia 2,28 mld
 • Szwecja 2,11 mld
 • Austria 1,23 mld
 • Finlandia 1,47 mld
 • Holandia 1,4 mld
 • Irlandia 1,19 mld
 • Cypr 0,735 mld
 • Malta 0,725 mld
 • Dania 0,553 mld
 • Luksemburg 0,059 mld.

 

Wśród regionów zaliczonych do mniej rozwiniętych, w których poziom dochodu narodowego na mieszkańca jest poniżej 75% średniego poziomu unijnego zaliczono:

 

 • Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę bez województwa mazowieckiego, Czechy bez Pragi, Słowację, Węgry bez rejonu Kozep, Rumunię bez Bukaresztu, Bułgarię, znaczną część Grecji, południowe Włochy z Sycylią, Maltę, Portugalię bez Lizbony i Algavre, Hiszpanię bez Extremadui oraz zachodnią część Wielkiej Brytanii.

 

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

 

Struktura i zasady działania Funduszy Europejskich

 

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – jego celem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów UE i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. Podział środków uzależniony jest od specyficznych cech terytorialnych oraz kategorii regionu. Ważnym kryterium jest tu także możliwość realizacji projektów odpowiadających priorytetowym obszarom (innowacje i badania, agenda cyfrowa, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna).
 2. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Projekty są realizowane we wszystkich regionach UE. W latach 2014–2020 inwestycje z EFS będą się koncentrować na czterech spośród celów tematycznych polityki spójności: 1/ promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej, 2/ promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa, 3/ inwestowanie w edukację, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie, 4/ zwiększanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywności administracji publicznej.
 3. Fundusz Spójności (FS) – jest przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB w UE. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
 5. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)– wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

 

Dodatkowe fundusze inwestycyjne

 

 • Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) – zapewnia wsparcie w przypadku poważnych klęsk żywiołowych
 • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – stanowi wsparcie dla krajów kandydujących i dla potencjalnych kandydatów do UE.

 

Cztery instrumenty finansowe

 

 • JASPERS i JASMINE – tworzą wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych
 • JEREMIE – ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania, czytaj więcej o Jeremie
 • JESSICA – wspomaga rozwój obszarów miejskich.

 

Dodatkowe, nowe programy

 

UE, w ramach perspektywy finansowej 2014–2020, przeznacza również specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:

 

 • Program „Horyzont 2020” – prace badawcze na najwyższym poziomie, współpraca międzynarodowa, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro), m.in. program Instrument MSP
 • Program COSME – gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro)
 • Program „Łącząc Europę” – infrastruktura na szczeblu europejskim: budowa dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld euro)
 • Program „Erasmus+” – staże itp. za granicą (15 mld euro)
 • Program „Kreatywna Europa” – kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld euro).

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,