Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Zasady działania funduszy europejskich – jak działają fundusze europejskie 2015 – 2020?

Z budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 (nabory i szanse na pozyskanie dofinansowania od 2015 roku) do Polski trafi około 82,5 mld EUR. Jest to kwota większa, niż w poprzedniej perspektywie 2007-2013. Kwota ta zostanie podzielona na krajowe oraz regionalne programy operacyjne. O tym fakcie wie wiele osób. Jednak jak wygląda wcześniejsza procedura oraz jaki jest cel funduszy europejskich oraz struktura i zasady ich działania? O tym będzie traktował niniejszy artykuł.

 

Unia Europejska (UE), jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem. Tworzą go głównie środki pochodzące od państw członkowskich. Ustalanie wielkości i sposobu rozdzielania budżetu należy do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. 

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

Jaki jest cel Funduszy Europejskich?

 

Z unijnego budżetu finansowane są różnorodne działania, których wspólnym celem jest umocnienie UE w wymiarze gospodarczym, społecznym i obywatelskim. Jeden wspólny budżet, to możliwość łatwiejszego sprostania wspólnym wyzwaniom. Dodatkowo działanie to jest tańsze i skuteczniejsze, niż 28 odrębnych budżetów narodowych.

 

Skąd pochodzą pieniądze w budżecie Unii Europejskiej?

 • Środki finansowe UE podlegają zasadom budżetowym, ale budżet UE różni się od budżetów krajowych.
 • Tworzą go głównie środki pochodzące od państw członkowskich.
 • Ma on w większości charakter inwestycyjny.
 • Nigdy nie może wykazywać ani deficytu, ani nadwyżki. UE wydaje tyle, ile otrzymuje. Budżety roczne są ustalane w granicach wyznaczonych przez długoterminowy plan finansowy, zwany także perspektywą finansową UE.
 • Ustalanie wielkości i sposobu rozdzielania budżetu należy do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego.

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Podział budżetu unijnego w latach 2014 – 2020 [EUR]

 

Głównym kryterium podziału środków jest poziom dochodu narodowego brutto (DNB) na mieszkańca.

 

 • Polska 82,5 mld
 • Włochy 32,82 mld
 • Hiszpania 28,56 mld
 • Rumunia 22,99 mld
 • Czechy 21,98 mld
 • Węgry 21,91 mld
 • Portugalia 21,47 mld
 • Niemcy 19,23 mld
 • Francja 15,85 mld
 • Grecja 15,52 mld
 • Słowacja 12,99 mld
 • Wielka Brytania 11,84 mld
 • Chorwacja 8,61 mld
 • Bułgaria 7,59 mld
 • Litwa 6,82 mld
 • Łotwa 4,51 mld
 • Estonia 3,59 mld
 • Słowenia 3,07 mld
 • Belgia 2,28 mld
 • Szwecja 2,11 mld
 • Austria 1,23 mld
 • Finlandia 1,47 mld
 • Holandia 1,4 mld
 • Irlandia 1,19 mld
 • Cypr 0,735 mld
 • Malta 0,725 mld
 • Dania 0,553 mld
 • Luksemburg 0,059 mld.

 

Wśród regionów zaliczonych do mniej rozwiniętych, w których poziom dochodu narodowego na mieszkańca jest poniżej 75% średniego poziomu unijnego zaliczono:

 

 • Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę bez województwa mazowieckiego, Czechy bez Pragi, Słowację, Węgry bez rejonu Kozep, Rumunię bez Bukaresztu, Bułgarię, znaczną część Grecji, południowe Włochy z Sycylią, Maltę, Portugalię bez Lizbony i Algavre, Hiszpanię bez Extremadui oraz zachodnią część Wielkiej Brytanii.

 

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

 

Struktura i zasady działania Funduszy Europejskich

 

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – jego celem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów UE i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. Podział środków uzależniony jest od specyficznych cech terytorialnych oraz kategorii regionu. Ważnym kryterium jest tu także możliwość realizacji projektów odpowiadających priorytetowym obszarom (innowacje i badania, agenda cyfrowa, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna).
 2. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Projekty są realizowane we wszystkich regionach UE. W latach 2014–2020 inwestycje z EFS będą się koncentrować na czterech spośród celów tematycznych polityki spójności: 1/ promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej, 2/ promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa, 3/ inwestowanie w edukację, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie, 4/ zwiększanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywności administracji publicznej.
 3. Fundusz Spójności (FS) – jest przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB w UE. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
 5. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)– wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

 

Dodatkowe fundusze inwestycyjne

 

 • Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) – zapewnia wsparcie w przypadku poważnych klęsk żywiołowych
 • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – stanowi wsparcie dla krajów kandydujących i dla potencjalnych kandydatów do UE.

 

Cztery instrumenty finansowe

 

 • JASPERS i JASMINE – tworzą wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych
 • JEREMIE – ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania, czytaj więcej o Jeremie
 • JESSICA – wspomaga rozwój obszarów miejskich.

 

Dodatkowe, nowe programy

 

UE, w ramach perspektywy finansowej 2014–2020, przeznacza również specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:

 

 • Program „Horyzont 2020” – prace badawcze na najwyższym poziomie, współpraca międzynarodowa, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro), m.in. program Instrument MSP
 • Program COSME – gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro)
 • Program „Łącząc Europę” – infrastruktura na szczeblu europejskim: budowa dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld euro)
 • Program „Erasmus+” – staże itp. za granicą (15 mld euro)
 • Program „Kreatywna Europa” – kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld euro).

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Ekonomia na co dzień, Źródła finansowania dnia 18.03.2015 o godz. 11:55
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*