Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Przedmiot i zakres badania due diligence

Proces due diligence przeprowadzany jest najczęściej w przypadku fuzji i przejęć oraz bezpośrednich inwestycji dokonywanych np. przez fundusze Venture Capital / Private Equity, czy też branżowych inwestorów.

Dodatkowo coraz częściej zdążają się analizy typu due diligence prowadzone na rzecz Aniołów biznesu.

Analiza due diligence generuje wiele pytań na temat działalności danego przedsiębiorstwa.

Na jakie pytania należy odpowiedzieć w trakcie due diligence?

Pomimo tego, że dla każdej spółki przeprowadza się zindywidualizowany i każdorazowo dostosowany proces due dilligence, wyodrębniono pewną gamę schematów i reguł postępowania, według których dokonuje się analizy. Proces ten generuje wiele pytań na temat działalności danego przedsiębiorstwa, a mianowicie:

 • Czy kierownictwo firmy jest wiarygodne i ma odpowiednie doświadczenie?
 • Czy strategia przedsiębiorstwa jest zgodna ze strategią potencjalnego inwestora?
 • Czy branża jest atrakcyjna w długim okresie i czy produkty spółki są lub mogą być konkurencyjne?
 • Czy biznes plan jest wiarygodny?
 • Czy potencjalny inwestor osiągnie wymaganą stopę zwrotu?
 • Czy struktura transakcji odpowiednio zmotywuje pracowników spółki do osiągnięcia sukcesu?
 • Czy występuje odpowiednia struktura zarządzania przedsiębiorstwem?

Due diligence jest kluczowym krokiem w procesie analizy spółki – nie może zostać przeprowadzone powierzchownie. Często do przeprowadzenia tego procesu inwestorzy (zarówno branżowe firmy jak i fundusze venture capital) zatrudniają wykwalifikowanych doradców, którzy są specjalistami w tej dziedzinie. Dzięki nim przeprowadzanie due diligence staje się szybsze i pozwala uzyskać kompletny obraz analityczny, jednak generuje dodatkowe koszty. Zatrudnienie specjalistów, jest najczęściej dobrą inwestycją gdyż koszty procesu due diligence zwykle zwracają się poprzez uzyskanie niższej wyceny Spółki czy też innych korzystnych dla inwestora zapisów umownych.

Due diligence przeprowadza się w kliku obszarach działania przedsiębiorstwa m.in.:

 1. Biznesowym:
  • Określenie czy biznes w którym działa przedsiębiorstwa jest przyszłościowy z punktu widzenia inwestora,
  • Ocena atrakcyjności branży/sektora w długim horyzoncie czasowym,
  • Ocena potencjału rozwoju branży, otoczenia konkurencyjnego, pozycji firmy na tle branży.
 2. Finansowym:
  • Potwierdzenie historycznych wyników finansowych przedstawionych inwestorowi,
  • Określeniu rzeczywistych marż przedsiębiorstwa,
  • Określeniu czy planowane wyniki finansowe przedstawione w biznesplanie/memorandum inwestycyjnym są zgodne z rzeczywistą sytuacją przedsiębiorstwa,
 3. Podatkowym:
  • Zidentyfikowaniu ryzyk/obciążeń/zaległości podatkowych, jakie mogą ujawnić się w przyszłości,
  • Optymalizacja struktury podatkowej transakcji,
 4. Prawnym:
  • Identyfikację prawnych ryzyk istniejących w danej firmie,
  • Przygotowaniu prawnej struktury transakcji,
 5. Środowiskowym:
  • Określenie, czy działalność prowadzona przez firmę wiąże się z istotnymi naruszeniami prawa w kwestiach ochrony środowiska,
  • Przeprowadzenie niezbędnych badań gleby, ścieków, powietrza w celu potwierdzenia stanu środowiska,
 6. Technologicznym:
  • Określeniu stanu parku maszynowego i technologii stosowanej w firmie,
  • Oszacowaniu czy zdolności technologiczno-maszynowe firmy pozwalają na zwiększenie poziomu produkcji bez znaczących nakładów inwestycyjnych,
 7. Ubezpieczeniowym:
  • Sprawdzającym czy aktywa istotne z punktu widzenia prowadzenia biznesu są objęte ubezpieczeniem,
  • Ocenie na jakich warunkach są zawarte polisy ubezpieczeniowe,
  • Zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają dodatkowego ubezpieczenia.

Dzięki tak szerokiemu przeprowadzeniu due diligence, można poznać szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony przedsiębiorstwa, które będą podstawą do wyceny inwestycji.

Podsumowanie analizy due diligence

Proces due diligence, to nie tylko badanie spółki pod względem finansowym, ale również poznanie jej strategii, wewnętrznych struktur organizacji oraz atmosfery pracy. Ważnym czynnikiem do poznania jest również sposób podejścia pracowników do wykonywanej przez nich pracy. Czy są zadowoleni z warunków w jakich pracują, czy ich nastawienie jest skierowane na realizowanie wspólnych celów z przedsiębiorstwem. W tym celu można wejść na bardziej szczegółowy poziom poznania spółki, a mianowicie przeprowadzić wywiad z dyrektorem wykonawczym, zarządem czy pozostałymi pracownikami mającymi kluczowe znaczenie dla realizacji strategii spółki, aby poznać ich opinię na temat warunków pracy i ich oczekiwań co do przyszłej ich pozycji w firmie oraz jak widzą firmę w przyszłości.

Czytaj więcej o analizie due diligence.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,