Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak napisać biznes plan dla domu seniora?

Przygotowanie biznes planu dla domu seniora

Starzenie się społeczeństwa jest jednym z wyzwań współczesności. Na początku zeszłej dekady znaleźli się w Polsce pierwsi przedsiębiorcy, którzy uznali, że ośrodki opieki nad ludźmi w podeszłym wieku, to luka i szansa. Dostrzegli miejsce na prywatne domy seniorów o podwyższonym standardzie, z profesjonalną kadrą, budowane od podstaw. Również sami Polacy wraz z rosnącym stopniem zamożności upodabniają się do społeczeństw zachodnich, gdzie kilka procent emerytów przenosi się na starość do prywatnych ośrodków dla seniorów.

 

Przedsiębiorca, który chce zaplanować inwestycję w tym zakresie potrzebuje instrumentu określającego jej przyszły rozwój. Biznes plan jest właśnie takim narzędziem, który pomaga w prowadzeniu działalności polegającej na całodobowej opiece nad osobami starszymi. Typowy układ i zakres treści Biznes Planu dla Ośrodka Seniora i Rehabilitacji, oczekiwany przez najbardziej wymagających kredytodawców powinien przedstawiać się następująco:

 

 

1. WPROWADZENIE

 

We Wprowadzeniu należy scharakteryzować i przedstawić projekt. Czytający / oceniający zapozna się w tym rozdziale z ogólnym zarysem przedsięwzięcia. Ważne, aby opis był zrozumiały. Rozdział ten tworzymy po zakończeniu pracy nad biznes planem. Warto opisać m.in. główne walory projektu, a wnioski z analizy finansowej przedstawić tak, aby oceniający nabrał przekonania, co do przyszłego sukcesu naszego przedsięwzięcia i z dobrym nastawieniem przystąpił do czytania dalszych części biznes planu.

 

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTORA

 

Celem tej części biznes planu jest zapoznanie zainteresowanych z działalnością przedsiębiorstwa od chwili jego założenia aż do chwili obecnej. Dlatego powinna ona opisywać zarówno historię firmy (jeżeli przedsiębiorstwo już działa na rynku) jak i obecną pozycję firmy. Ta część biznes planu powinna zatem zawierać:

 

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

2.2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY

 

W tym podrozdziale należy przedstawić historię firmy (jeśli dotyczy), opisać aktualną sytuację przedsiębiorstwa (kondycja finansowa oraz sytuacja prawna), branżę i główny przedmiot działalności, dotychczasowe produkty i usługi, kadrę pracowniczą oraz podejmowane działania. Warto również opisać proces technologiczny / proces oferowania usług, aby przybliżyć oceniającemu działalność firmy. Staramy się przedstawić nasze przedsiębiorstwo / osobę, w dobrym świetle.

 

2.2.1. Historia i geneza

 

Należy opisać główne wydarzenia związane z działalnością firmy, od początku – założenia, do okresu obecnego. Powinny się tutaj znaleźć np. informacje o powstaniu i początkowej działalności, o przekształceniach prawnych, zmianach właścicieli, czy zmianach przedmiotu działalności.

 

Dotychczasowe doświadczenia biznesowe Pana Nowaka (dystrybucja sprzętu medycznego kierowana głównie do osób starszych) związane były z częstymi kontaktami z seniorami. Seniorzy zwykli dzielić się problemami, z którymi codziennie się borykają, tj. głównie:

        – brak opieki osób trzecich,

        – niski standard opieki medycznej oraz

        – samotność.

Pogłębiona analiza tego problemu, poparta zmianami demograficznymi i społecznymi zachodzącymi w polskim społeczeństwie skłoniła Inwestora do podjęcia tematu w kontekście biznesowym…

2.2.2. Działalność operacyjna

 

Należy opisać elementy, związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, m.in.:

 

 • główny przedmiot działalności
 • produkty i usługi
 • proces technologiczny / sposób oferowania usług
 • głównych kontrahentów, konkurentów, dostawców
 • obecną sytuację na rynku itp.

 

Warto również utwierdzić oceniającego w przekonaniu, że obecna działalność zapewni płynność finansową i będzie gwarantować terminową spłatę kapitału.

 

2.2.3. Wyniki finansowe i aktywa Inwestora

 

Podrozdział służy do przekonania oceniającego, że naprawdę jesteśmy w stanie spłacić otrzymany kapitał. Przedstawienie historycznych wyników finansowych w formie tabeli -rachunek zysków i strat – będzie czytelne i zrozumiałe. Dane z tabeli należy krótko uargumentować, mając na uwadze, że jest to tylko wstępne zestawienie, a szczegółowa analiza finansowa wraz z prognozą na kolejne lata, zostanie sporządzona w ramach części finansowej biznes planu. Jeśli prowadzisz uproszczoną księgowość i nie tworzysz sprawozdań finansowych – warto na podstawie posiadanych danych (analitycznie) opracować bilans i RZiS.

 

3. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

 

Opis zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wprowadzenie w temat czytającego biznes plan. Należy tu opisać nasze zamierzenia projektowe, jak również wspomnieć o najważniejszych celach, do których zamierzamy dążyć. W tym miejscu powinno się podkreślić, jaką specyfikę ma podejmowana przez nas działalność, jak wyjaśnić specyficzne cechy usług, których zadaniem jest przyciągnięcie jak największej liczby klientów. Opis zamierzenia inwestycyjnego jest jedną z części każdego biznesplanu, ale w jego obrębie również można wyodrębnić pewne elementy składowe, do których zalicza się:

 

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

3.2. PRAWNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

 

Jest to jeden z trudniejszych podrozdziałów, gdyż wymaga znajomości podstaw prawa w wielu obszarach. Należy opisać działania, które są wymagane przez prawo przed rozpoczęciem/w trakcie planowanej działalności oraz przedstawić na jakim etapie, w spełnieniu niniejszych wymogów, jest Wnioskodawca.

 

Aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie ośrodka opieki długoterminowej s Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej  oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia domów pomocy społecznej, określające wymogi, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o założenie działalności w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku.

Warunkiem prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na lokalizację placówki. Zezwolenie należy uzyskać zanim rozpocznie się prowadzenie placówki…

 

3.3. ZAKRES USŁUG

 

W podrozdziale tym należy, w zrozumiały dla oceniającego sposób, opisać proces oferowania usług. Tutaj też warto wspomóc się zdjęciami/wizualizacjami/ikonografikami. W zależności od branży, należy przedstawić kluczowe elementy procesu oferowania usług:

 

 • surowce/zasoby oferowania usług wraz z opisem dostawców tych surowców/zasobów
 • rodzaje usług jakie będą oferowane
 • opis etapów oferowania usług – krok po kroku
 • poziom sprzedaży usług wraz z analizami
 • analiza zużycia surowców
 • rynek docelowy dla usługi z opisem potencjalnych końcowych odbiorców.

Ośrodek świadczył będzie usługi, zgodnie z obowiązującym standardem usług:

 • Bytowe, zapewniając:
  • miejsce zamieszkania, wyposażenie niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową,
  • wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie ze wskazówkami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych…
 • Opiekuńcze, polegające na:
  • opieka społeczna,
  • leczenia – dostęp do lekarza internisty oraz specjalistów,w tym rehabilitacji leczniczej…
 • Wspomagające, polegające na:
  • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców…

 

3.4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWANEGO OBIEKTU

 

Ważny punkt szczególnie jeżeli budowa nowego obiektu jest zasadniczym wydatkiem inwestycyjnym – należy dość szczegółowo scharakteryzować kluczowe parametry techniczne i funkcjonalne planowanego obiektu

 

3.5. WIZUALIZACJA OŚRODKA

 

Dobre miejsce aby zaprezentować koncepcję architektoniczną budynku, otoczenia i wnętrz.

 

3.6. LOKALIZACJA INWESTYCJI

 

Ze względu na niektóre rodzaje działalności, jest to kluczowy element biznes planu. Oceniający musi być przekonany, że lokalizacja naszego projektu jest „pewna i bezpieczna” (mamy dostępne miejsce, w którym projekt będzie realizowany). Radzimy załączać akty własności nieruchomości lub umowy najmu/dzierżawy. Dodatkowo, warto pokazać (dosłownie), gdzie znajduje się niniejsza lokalizacja i jak ona wygląda. Można użyć w tym celu miejscowych planów zagospodarowania, map drogowych, zdjęć satelitarnych, zdjęć pomieszczeń itp. Ważne, aby scharakteryzować lokalizację, w tym sytuację prawną wybranej lokalizacji oraz przystosowanie do planowanej działalności (cechy budynku/pomieszczeń). Jeśli lokalizacja nie spełnia wymogów lub wymaga adaptacji – należy opisać działania w tym zakresie. Oceniający musi mieć pewność, że nasza inwestycja nie jest zagrożona przez brak odpowiedniej lokalizacji lub przykładowo niezawartą jeszcze umowę najmu.

 

3.7. WARTOŚĆ INWESTYCJI

 

Należy opisać strukturę finansowania inwestycji (kapitały własne i obce) oraz wszystkie nakłady inwestycyjne, które zamierzamy ponieść w związku z realizacją projektu. Tabela będzie tutaj odpowiednią formą przedstawienia danych.

 

3.8. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

 

Ważny, choć krótki podrozdział – najczęściej w formie tabeli. Należy zestawić planowane działania oraz daty ich realizacji, wraz z krótkim wyjaśnieniem, dlaczego planujemy właśnie takie, a nie inne daty realizacji projektu.

 

Harmonogram inwestycji zakłada jedenastomiesięczny okres realizacji inwestycji – następujące terminy realizacji podstawowych zadań:

 • Rozpoczęcie: Zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcą – kwiecień 2018
 • Rozpoczęcie procedur administracyjnych, w tym wniosek o zgodę do Urzędu Wojewódzkiego – kwiecień 2018
 • Rozpoczęcie budowy budynku – Etap I – maj 2018
 • Rekrutacja personelu i jego szkolenie – styczeń – kwiecień 2019
 • Zakończenie budowy budynku – Etap I – kwiecień 2019
 • Rozpoczęcie świadczenia usług – maj 2019
 • Rozpoczęcie budowy budynku – Etap II – czerwiec 2019
 • Zakończenie budowy budynku – Etap II – maj 2020
 • Rozpoczęcie świadczenia usług rozszerzonych – maj 2020

 

3.9. GENERALNY WYKONAWCA I INNI DOSTAWCY

 

Rozdział ważny dla podmiotu finansującego inwestycję i ponoszącego ryzyko, które dobry wykonawca może minimalizować.

 

3.10. MARKETING I SPRZEDAŻ

 

W tym miejscu, warto zaprezentować koncepcje zapewnienia możliwie pełnej obsady ośrodka. Konkurencja wśród prywatnych obiektów jest już zauważalna i nie można liczyć na to, że obiekt „sprzeda się sam”

 

3.11. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

3.11.1. Ramowy podział zadań i zasady kierowania Ośrodkiem

 

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Domu określa Kodeks etyczny pracowników Ośrodka. W działalności Ośrodka obowiązują zasady praworządności, sprawiedliwości, gospodarności, służebności wobec swoich klientów i współdziałania ze społeczeństwem.

        Dyrektor – zadania główne:

 1. określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy,
 2. dokonuje podziału zadań i kieruje pracą…

        Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny. Zadania główne działu:

 1. zapewnienie właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad mieszkańcami Domu
 2. zaopatrzenie mieszkańców w leki…

        Dział administracyjno-gospodarczy. Zadania główne działu:

 1. utrzymanie w czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców oraz będącej na wyposażeniu,
 2. prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele…

        Specjalista ds. administracji i finansów – zadania główne:

 1. opracowywanie budżetu – planów finansowych, dochodów i wydatków oraz wniosków w sprawie tych planów i ich realizacji,
 2. realizacja budżetu, kontrole i analizy wykorzystania środków finansowych…

 

3.11.2. Usługi obce i specyficzne koszty operacyjne

 

4. ANALIZA OTOCZENIA

 

Jednym z kluczowych rozdziałów biznes planu, jest szeroko rozumiana analiza otoczenia. Ma ona na celu przeanalizowanie wielu aspektów otoczenia rynkowego które będą miały wpływ na planowane przedsięwzięcie. Dane oraz statystyki, należy podeprzeć badaniami rynkowymi w formie tabel lub wykresów, z zaznaczeniem źródeł ich pochodzenia, aby oceniający miał pewność, że przedstawiane mu informacje, są wiarygodne.

 

4.1. ANALIZA DEMOGRAFICZNO-SOCJOLOGICZNA

 

4.1.1. Trendy konsumenckie

 

4.2. KRAJOWY RYNEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA SENIORÓW

 

Analizę rynku rozpoczynamy od charakterystyki ogólnej, przechodząc od rynku krajowego (czasem nawet od europejskiego/światowego), po rynek regionalny i lokalny. Informacje, które powinny być tutaj zawarte, to przede wszystkim:

 

 • krótka charakterystyka polskiego rynku jako całości
 • charakterystyka polskiego rynku dla naszej usługi
 • rozwój rynku naszego produktu/usługi w Polsce
 • trendy konsumpcyjne na rynku naszej usługi
 • charakterystyka regionalnego i lokalnego rynku naszej usługi
 • analiza konkurentów – np. w formie mapki z zaznaczonymi podmiotami
 • charakterystyka najważniejszych konkurentów – wielkość, skala działalności, liczba klientów, ceny, itp.

 

4.3. RYNEK DOLNOŚLĄSKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA SENIORÓW

 

4.3.1. Opieka społeczna – GMINA WROCŁAW

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Pomoc społeczna ma więc pomagać osobom i rodzinom w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, ale również ma wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapobiegać trudnym sytuacjom i aktywizować świadczeniobiorców, korzystających z pomocy.

Jednostką organizacyjną, która na szczeblu gminnym odpowiada za pomoc społeczną, jest ośrodek pomocy społecznej, w przypadku Gminy Twardogóra jest to

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszczący się przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze.

(…)

 • Dom Pomocy Strategia w Jemielnej (Gmina Bierutów).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podlega administracji powiatowej i przyjmuje podopiecznych z całego powiatu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze udziela pomocy społecznej zgodnie z zadaniami nałożonymi na gminy, ale również zajmuje się świadczeniami rodzinnymi i dożywianiem dzieci.

W 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał świadczenia 261 osobom, co stanowiło 2,0% mieszkańców Gminy (ryc. 12). W ciągu kolejnych lat odsetek osób korzystających z pomocy społecznej systematycznie malał do wartości 1,29% w 2012 roku.

Do najczęstszych przyczyn udzielania świadczeń, a zarazem najważniejszych problemów występujących w Gminie Twardogóra, należały w 2012 roku bezrobocie i bezradność spowodowana problemami w sprawowaniu opieki i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w dalszej kolejności niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym dominującą rolę odgrywa wielodzietność, bezrobocie bezradność potrzeba ochrony macierzyństwa niepełnosprawność ubóstwo długotrwała lub ciężka choroba alkoholizm inne. Gmina opłacała w 2012 roku pobyt 8 osobom w domu pomocy społecznej.

 

Pomoc społeczna nie jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeb wszystkich wymagających wsparcia, jednakże pracownicy socjalni i inni pracownicy MGOPS podejmują aktywne działania na rzecz udzielenia wsparcia wszystkim potrzebującym i jednoczesnej aktywizacji beneficjentów.

 

4.4. PODSUMOWANIE ANALIZ I WNIOSKI Z ANALIZY WPŁYWAJĄCE NA PLANOWANĄ INWESTYCJĘ – SWOT

 

Przydatnym narzędziem do analizy przedsięwzięć inwestycyjnych, jest analiza SWOT. Należy pokrótce podsumować nasz plan w formie tabeli SWOT, przedstawiając mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Istnieje wiele metod analizy otoczenia przedsięwzięcia, jednak SWOT, według nas, jest najbardziej przystępną i efektywną formą.

 

5. ANALIZA FINANSOWA

 

Do tej części biznes planu potencjalni inwestorzy i banki przywiązują największą wagę. Stanowi on bowiem „fundament” całego biznes planu i punkt wyjścia do jego opracowania. Powinna przedstawiać dane ilustrujące finanse firmy w przyszłości oraz prognozę finansów na przyszłość. Niezbędnymi elementami analizy finansowej, są przede wszystkim:

 

5.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGNOZY FINANSOWEJ

 

5.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 

5.2.1. Nakłady inwestycyjne na przedmiotowe przedsięwzięcie

 

5.2.2. Planowane finansowanie inwestycji

 

5.2.3. Przyszłe nakłady inwestycyjne (odtworzeniowe)

 

5.3. PROGNOZA PRZYCHODÓW

 

5.4. PROGNOZA KOSZTÓW

 

5.4.1. Koszty bezpośrednie (zmienne i semi zmienne)

 

5.4.2. Koszty stałe i koszty operacyjne ogółem

 

5.5. PROGNOZA KAPITAŁU OBROTOWEGO

 

5.6. PROGNOZA RACHUNKU WYNIKÓW

 

5.7. PROGNOZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

5.8. PROGNOZA BILANSU

 

5.9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA ORAZ PRÓG RENTOWNOŚCI

 

5.10. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

 

Analiza sytuacji konkurencyjnej oraz poszukiwanie wyższych rentowności niż rentowność obecnie prowadzonego biznesu xxx Sp. z o.o., w połączeniu z dobrymi perspektywami rozwoju xxxxx lokalnych, stanowią podstawę do dywersyfikacji prowadzonej działalności biznesowej. xxxx Sp. z o.o. zaplanował uruchomienie xxx wyspecjalizowanego w xxxx. Docelowo xxx Sp. z o.o. zamierza sprzedać dotychczasowy biznes informatyczny i skoncentrować rozwój na rynku xxxxx.

Biznes oparty jest na potwierdzonych kompetencjach kadry zarządzającej oraz na jakości i rzetelności świadczonych usług. Inwestor dowiódł umiejętności prowadzenia działalności biznesowej w branży informatycznej, w międzyczasie zdobywając kwalifikacje w xxxx.

(…)

Satysfakcjonująca, prognozowana stopa zwrotu IRR, zaprezentowana w opracowanym Biznes Planie, uzasadnia realizację inwestycji i stwarza bufor bezpieczeństwa dla amortyzacji ewentualnych, nieprzewidzianych, niekorzystnych zjawisk.

 

Wnioski z analizy rynku:

 1. Ponadprzeciętne, prognozowane tempo wzrostu gospodarczego Polski, pozytywnie wyróżniające się na tle innych rynków europejskich stanowi silną podstawę dla tworzenia pozytywnych prognoz uwzględniających wzrost konsumpcji unikalnych gatunków piwa (szczególnie w pubach i restauracjach),
 2. (..)

 

5.11. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI WYNIKÓW

 

 • W analizie finansowej, warto rozważyć różne warianty rozwoju sytuacji (np. scenariusz optymistyczny oraz scenariusz ostrożny).
 • Pomysł, w wariancie ostrożnym, powinien generować zyski, aby było biznesowe uzasadnienie do rozpoczęcia jego realizacji.
 • Dane uzyskane w analizie finansowej (np. w excelu, który jest skutecznym narzędziem do opracowywania części finansowej biznes planu), należy przenieść do arkusza tekstowego (np. word) i podsumować je w zrozumiały, dla czytelnika, sposób.

 

6. PODSUMOWANIE

 

Podsumowanie jest ważnym rozdziałem biznes planu, które powinno zawierać najważniejsze informacje oraz mieć charakter sprzedażowy – sprzedajemy swój pomysł na biznes. Podsumowanie należy napisać w sposób przejrzysty, nie zapominając o potrzebach odbiorcy, który szuka tam najważniejszych dla siebie informacji. Zestawiamy tutaj wnioski z każdego rozdziału – nie należy również zapominać o przedstawieniu elementów ryzyka, aby nasza praca była odebrana jako rzetelna i kompletna.

 

 • wnioski z analizy rynku – najważniejsze elementy analizy rynku
 • wnioski z analizy cech przedsiębiorcy – co możemy zrobić / czego brakuje w celu osiągnięcia sukcesu
 • wnioski z analizy finansowej – wnioski płynące z poszczególnych elementów analizy finansowej.

 

7. ZAŁĄCZNIKI

 

Jest to formalna część dokumentu i załączamy tutaj informacje / dokumenty, które są z jakiegoś powodu istotne, ale nie zamieściliśmy ich wcześniej w biznes planie – np. z powodu ograniczonego miejsca. Do biznes planu załączamy ważne, z punktu widzenia składającego, jak i oceniającego, dokumenty.

 

 • niezbędnym załącznikiem jest przede wszystkim prognozowane sprawozdanie finansowe – bilans, RZiS oraz CF
 • ważne są również dokumenty potwierdzające posiadanie nieruchomości/lokalu (własność, wynajem)
 • w wielu przypadkach, nie należy zapominać o dokumentach potwierdzających doświadczenie, kwalifikacje itp.
 • inne – o których wspominaliśmy w opisie i związane ze specyfiką przedsięwzięcia.

 

Dodatkowo, jeśli powołujesz się np. na badania rynkowe albo piszesz o posiadanej strategii rozwoju innowacji – załącz je do biznes planu.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,