Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak napisać biznes plan dla hotelu pod kredyt inwestycyjny?

Rynek turystyczny stwarza obecnie dobre warunki dla rozwoju biznesu – turystyka jest ważną, szybko rozwijającą się, dziedziną naszej gospodarki. Działalnością gospodarczą, której dotyczy (niżej omawiany – przykładowy) biznesplan, jest prowadzenie działalności hotelarskiej w jednym z największych polskich miast.

Biznes plan dla hotelu

Biznes plan obejmował działania etapowe związane z:

 

1) zakupem nieruchomości

2) wynajmem pomieszczeń restauracyjnych oraz

3) adaptacją i modernizacją części hotelowej do standardu obiektu pięciogwiazdkowego (5*).

 

(część danych została zmieniona na informacje fikcyjne)

 

1. PODSUMOWANIE

 

W tym rozdziale należy opisać najważniejsze założenia i punkty projektu. Wprowadzenie piszemy po zakończeniu pozostałych rozdziałów. Ważne, aby opis był jasny i przystępny dla czytelnika, np.:

 

Firma X, operująca na rynku wynajmu apartamentów, zaplanowała przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest zakup zabytkowej nieruchomości położonej w ścisłym centrum Poznania i jej adaptację do prowadzenia usług hotelowych w najwyższym standardzie. Hotel Y zaoferuje 150 miejsc noclegowych w 70 pokojach i w jednym apartamencie. Biznes Plan stanowi naturalny kierunek rozwoju bieżącej działalności inwestora i jednocześnie stanowi odpowiedź na duży wzrost ruchu turystyczno-biznesowego i rosnące, rynkowe zapotrzebowanie na usługi hotelowe świadczone w najwyższym standardzie. Inwestycja podzielona została na dwa etapy:

– Pierwszy etap: zakup nieruchomości oraz wynajem pomieszczeń

– Drugi etap: adaptacja i modernizacja pomieszczeń

 

Warto również opisać w tym miejscu główne zalety projektu oraz przedstawić wnioski z analizy finansowej przedsięwzięcia tak, aby czytelnik z zainteresowaniem rozpoczął analizę dalszych części biznes planu. Pomocne materiały przy opracowywaniu biznes planu.

 

2. DANE PODSTAWOWE O INWESTORZE

 

2.1. PODSTAWOWE DANE

 

 • nazwa podmiotu
 • adres
 • NIP
 • REGON itp.

 

2.2. FORMA PRAWNA

 

Firma funkcjonuje jako – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Firma opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Firma jest płatnikiem podatku VAT.

 

2.3. HISTORIA FIRMY I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

 

Opisujemy kluczowe wydarzenia z działalności firmy, od początku działalności, do okresu obecnego. Należy opisać bieżącą działalność, oferowane produkty i usługi, głównych kontrahentów, konkurentów, dostawców, obecną sytuację na rynku itp. Warto również zapewnić oceniającego, że obecna działalność zapewni płynność finansową i będzie gwarancją terminowej spłaty kapitału:

 

Firma została założona w 20xx roku przez Agnieszkę Nowak. Pani Agnieszka posiada duże doświadczenie związane z zarządzaniem nieruchomościami. Od 20xx r. po ukończeniu studiów pracowała na różnych stanowiskach w hotelach zlokalizowanych w Polsce oraz hotelach działających na terenie Anglii, gdzie zdobyła kompleksowe, branżowe doświadczenie oraz wiedzę. Po powrocie do kraju w 20xx r. postanowiła rozpocząć działalność pod własną marką. Rozpoczynając od jednego apartamentu, aby na koniec 20xx r. posiadać w zarządzie już xx apartamentów zlokalizowanych w centrum miasta X.

 

2.4. DANE FINANSOWE

 

Nawiązując do punktu powyżej, należy przedstawić zestawienie podstawowych danych historycznych charakteryzujących tempo rozwoju firmy wraz z dynamiką zmian podstawowych wielkości, wskaźnik efektywności gospodarowania – wskaźnik wykorzystania zarządzanych apartamentów wraz z przychodami miesięcznymi, maksymalnymi przychodami ogółem, dziennymi oraz średnią ceną za pokój w okresie 2016 r. oraz pierwszych miesięcy 2017 r., a także zestawienie struktury sprzedaży wraz z prowizjami płaconymi na rzecz pośredników (netto), szacunkowy bilans firmy i strukturę ponoszonych kosztów. Czytaj więcej o praktycznych poradach jak napisać biznes plan.

 

3. OPIS PROJEKTU

 

Jeden z najważniejszych rozdziałów biznes planu. To tutaj przedstawiamy szczegółowo cechy projektu i nasz plan działania.

 

3.1. PODSTAWOWE DANE

 

Opis, który będzie poświęcony projektowi zakupu nieruchomości oraz adaptacji i modernizacji pomieszczeń, można rozpocząć np.:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na zakupie nieruchomości zabytkowej położonej w ścisłym centrum Warszawy i adaptacji obiektu do prowadzenia hotelu w standardzie pięciogwiazdkowym. Hotel Cudowny zaoferuje 150 miejsc noclegowych w 70 pokojach i 1 apartament. Plan inwestycyjny jest odpowiedzią na mocny wzrost ruchu turystyczno-biznesowego i rosnące rynkowe zapotrzebowanie na obiekty hotelowe w najwyższym standardzie. Inwestycja podzielona została na dwa etapy.

 • Pierwszy etap to zakup nieruchomości oraz wynajem pomieszczeń
 • Drugi etap to adaptacja i modernizacja pomieszczeń do standardu hotelu pięciogwiazdkowego

 

3.2. FORMA PRAWNA I UDZIAŁOWCY

 

Przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej: Firma X Agnieszka Nowak. Inwestor nie będzie tworzył osobnego podmiotu do zarządzania zakupionym obiektem. Kwalifikacje zawodowe Pani Agnieszki Nowak oraz kluczowych pracowników przedsiębiorstwa zostały przedstawione w dalszej części biznes planu. Inwestor zamierza zatrudnić profesjonalnego managera do działalności operacyjnej hotelu oraz doświadczony personel.

3.3. LOKALIZACJA PROJEKTU

 

Ważne, aby opisać miejsce wykonywania działalności oraz sytuację prawną tego miejsca. Oceniający musi mieć pewność, że nasza inwestycja nie jest zagrożona przez brak wybranej odpowiedniej lokalizacji lub na przykład brak umowy najmu. Ile kosztuje biznes plan?

 

3.4. DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE

 

Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji zawierają podstawowe ustalenia okre­ślające cel, program i wymagania stawiane inwestycji, metody i cykl realizacji oraz nieprzekraczalny jej koszt.

Hotel prowadzić będzie dwa podstawowe rodzaje działalności: – wynajem pokoi (usługi noclegowe), – wynajem sali bankietowo – konferencyjnej, Powierzchnia użytkowa planowanego hotelu wyniesie około 2.300 m2, będzie posiadał 70 dwuosobowe pokoje z łazienkami oraz jeden apartament. Planowana cena pokoi (brutto) wynosić będzie – pokoje 140-150 Euro/dobę, – apartament 300 Euro/dobę, Dodatkowo inwestor będzie wynajmował lokale użytkowe na prowadzenie: – kawiarni ( powierzchnia 150 m.kw. ) – restauracji (powierzchnia 300 m. kw.) – SPA (powierzchnia 150 m. kw.) Na podstawie przeprowadzonych rozmów z potencjalnymi najemcami Inwestor zakłada, że ceny najmu będą kształtowały się następująco: – Gastronomia 150 zł/m kw. – SPA 75 zł/ m kw.

3.5. NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 

Należy, najlepiej w formie tabeli, zestawić wszystkie nakłady inwestycyjne oraz strukturę ich finansowania – kapitały własne i obce. Następnie dokonać analizy możliwości spłaty zobowiązań zaciągniętych na poczet projektu.

 

3.6. HARMONOGRAM REALIZACJI

 

Harmonogram inwestycji powinien zakładać okres realizacji inwestycji – następujące terminy realizacji podstawowych zadań.

 

4. KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

Osobą pełniącą funkcję kierowniczą w firmie jest Pani Agnieszka Nowak: Agnieszka Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w branży hotelarskiej. Inwestor planuje zatrudnienie managera z dużym doświadczeniem do zadań operacyjnych. Personel zostanie wybrany na podstawie ogłoszonego naboru po sprawdzeniu doświadczenia i predyspozycji zgodnie ze specyfiką biznesu.

5. ANALIZA RYNKU

 

5.1. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

 

W tym miejscu należy dokonać szerokiej analizy wielu aspektów otoczenia rynkowego dla podejmowanej działalności gospodarczej. Dane oraz statystyki, należy podeprzeć badaniami rynkowymi w formie tabel lub wykresów, z zaznaczeniem źródeł ich pochodzenia, aby oceniający miał pewność, że przedstawiane mu informacje, są wiarygodne.

 

5.2. BRANŻA HOTELARSKA

 

Przedstawienie branży rozpoczynamy od przedstawienia popytu na usługi hotelarskie (tendencji i trendów), przechodząc do zestawienia hoteli w Polsce według kategorii hoteli, aż po sytuację finansową branży oraz jej perspektywy i prognozy.

 

5.3. HOTELARSTWO POZNAŃ

 

Opis, który będzie poświęcony hotelarstwu w Poznaniu, można rozpocząć następująco:

 

Stolica Wielkopolski stanowi atrakcyjne miejsce zarówno dla turystów biznesowych jak i turystyki wypoczynkowej. Poznań jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, gospodarczych czy politycznych. Jest głównym miastem aglomeracji poznańskiej…

 

Następnie opis ten należy rozszerzyć o takie kategorie jak: liczba turystów korzystających z bazy hotelowej, liczba miejsc noclegowych oraz pokoi hotelowych, dynamika miejsc noclegowych na przestrzeni lat czy stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Poznaniu.

 

5.4. SEGMENT RYNKU

 

W tym miejscu należy opisać do jakiej grupy klientów kierowane są oferowane usługi noclegowe.

 

5.5. KONKURENCJA RYNKOWA

 

Konkurencja rynkowa to miejsce na charakterystykę bezpośredniej konkurencji projektowanego hotelu. W tym punkcie należy m.in zestawić minimalne i maksymalne ceny pokoi w poszczególnych hotelach, a także zamieścić zestawienie średnich cen pokoi w większych miastach Polski.

 

5.6. ZAŁOŻENIA MARKETINGOWE

 

Założenia marketingowe to przede wszystkim ceny najmu powierzchni, ceny usług oraz cechy obiektu skategoryzowanego jako pięciogwiazdkowy. W tym miejscu należy również umieścić rodzaje kanałów, za pomocą których prowadzone będą działania marketingowe i promocyjne, jak np. internet, sprzedaż bezpośrednia, czy sprzedaż miejsc noclegowych biurom turystycznym.

 

5.7. ANALIZA SWOT

 

Przydatnym narzędziem do analizy przedsięwzięć inwestycyjnych, jest analiza SWOT. Należy pokrótce podsumować nasz plan w formie tabeli SWOT, przedstawiając mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

 

MOCNE STRONY:

 • doświadczenie kadry zarządzającej w branży
 • wysoka jakość usług
 • najwyższy standard pokoi
 • doskonała lokalizacja, tuż obok rynku starego miasta

ZAGROŻENIA:

 • wzrost rynkowych stóp procentowych podnoszący koszty finansowe
 • duże prawdopodobieństwo nasilenia się konkurencji na rynku
 • wzrost kosztów uruchomienia powodowany niespodziewanymi kosztami będącymi pochodną zabytkowego charakteru obiektu i wymaganiami konserwatora zabytków
 • kryzys gospodarczy

 

Czytaj więcej o analizie SWOT.

 

5.8. RYNEK NAJMU NIERUCHOMOŚCI

 

Ze względu na fakt, że pierwszy etap inwestycji polega na zakupie oraz wynajęciu powierzchni użytkowych, w tym punkcie należy dokonać charakterystyki lokalnego rynku wynajmu powierzchni komercyjnych. W szczególności należy opisać lokalny rynek nieruchomości biurowych, rynek nieruchomości handlowych oraz rynek nieruchomości na wynajem.

 

6. OCENA INWESTYCJI

 

Punkt ten ma odpowiedzieć na pytanie, czy planowana inwestycja jest opłacalna, czy przyniesie korzyści finansowe i czy na podstawie przyjętych założeń inwestycja zwróci się. W tym miejscu należy obliczyć wskaźniki finansowe określające kondycje firmy, tj. płynność, rentowność, zadłużenie.

 

7. ZAŁĄCZNIKI: PROGNOZOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE, ZESTAWIENIE ANALITYCZNE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSOWYCH

 

Opierając się na ocenie inwestycji, należy przeanalizować jeszcze raz pomysł biznesowy i w razie potrzeby zrewidować koncepcję.   Tak wykonana część opisowa, nie będzie budzić żadnych wątpliwości u oceniających. Po zakończeniu pierwszej części naszego dokumentu, należy przystąpić do analizy finansowej – najczęściej w programie kalkulacyjnym excel, z którego dane przeniesiemy do arkusza tekstowego (word) i opiszemy. Czytaj więcej o pisaniu wniosków o dofinansowanie i dotacjach.

 

Excel jest skutecznym narzędziem do profesjonalnego opracowania biznes planu. W celu przybliżenia Państwu zasad opracowywania biznes planu w excelu oraz sposobów poruszania się po pliku xls, udostępniamy nasze przykładowe – darmowe opracowania.

 

Pomagamy w opracowywaniu biznes planów dla różnych branż. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl. Zapraszamy.

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , , , ,