Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak napisać biznes plan na mini browar – porady na dobry biznes plan mini browaru

Jesteś amatorem piwa i jesteś przedsiębiorczy? Szukasz potencjalnych dróg poszerzenia / zdywersyfikowania swojej działalności gospodarczej lub może zastanawiasz się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej? Załóż mini browar, jest to idealny pomysł na połączenie przyjemnego z pożytecznym.

 

Polska jest w czołówce światowej, jeśli chodzi o ilość spożywanego piwa na głowę jednego mieszkańca. Wyprzedzają nas tylko Czesi i Niemcy. Nie wiesz od czego zacząć? Niniejszy artykuł traktuje o pisaniu biznes planu pod mini browar.

.

Biznes plan dla mini browaru

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Jak napisać biznes plan nieruchomości komercyjnej pod wynajem?

 .

Dlaczego mini browar?

 

W Polsce powstaje wiele lokalnych mini browarów. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu zainteresowania Polaków niszowymi trunkami oraz perspektywą wysokich zysków dla piwowarów, dzięki niskim kosztom produkcji. Resulto posiada doświadczenie w pisaniu skutecznych biznes planów na założenie mini browaru. Z tego względu, w tym artykule, przedstawimy studium przypadku – jak napisać biznes plan, aby pozyskać finansowanie na browar.

 

Poniżej zostanie przedstawiona większość elementów, niezbędnych do napisania biznes planu na mini browar, wraz z krótkim opisem. Biznes plan składa się z części opisowej i finansowej – model ekonomiczny.

 

1. Wprowadzenie

 

W tym rozdziale należy opisać najważniejsze założenia i punkty projektu. Wprowadzenie piszemy po zakończeniu pozostałych rozdziałów. Ważne, aby opis był jasny i przystępny dla czytelnika, np.:

 

Projekt zakłada zakup i uruchomienie linii technologicznej do produkcji piwa, jej instalację oraz rozpoczęcie produkcji w posiadanym i przystosowanym budynku.

 

Warto również opisać tutaj główne zalety projektu oraz przedstawić pokrótce podsumowanie analizy finansowej przedsięwzięcia tak, aby oceniający nabrał pewności, co do sukcesu naszego pomysłu i zmotywowany rozpoczął czytanie dalszych części biznes planu.

 

Pomocne materiały przy opracowywaniu biznes planu.

 .

2. Charakterystyka Inwestora

.

2.1. Informacje podstawowe

 

 • nazwa podmiotu,
 • adres,
 • NIP,
 • REGON itp.

 

2.2. Charakterystyka firmy

 

beer-bottles-814100-mW tym podrozdziale należy opisać przede wszystkim obecną działalność firmy i jej historię, m.in.:

 

 • Historia

Opisujemy kluczowe wydarzenia z działalności firmy, od początku działalności, do okresu obecnego.

Spółka XYZ SC. powstała w 2002 roku i od początku swej działalności funkcjonowała w branży piwnej…

 

 • Działalność operacyjna

 

Należy opisać bieżącą działalność, oferowane produkty i usługi, głównych kontrahentów, konkurentów, dostawców, obecną sytuację na rynku itp. Warto również zapewnić oceniającego, że obecna działalność zapewni płynność finansową i będzie gwarancją terminowej spłaty kapitału:

 

Spółka XYZ wciąż podejmuje działania mające na celu rozwój obecnej działalności o dodatkowe usługi … oraz zwiększenie liczby i zadowolenia Klientów. Usługi spółki cechuje wysoka jakość, co stanowi gwarancję stabilnego rozwoju firmy w najbliższych latach. Pracownicy zatrudnieni w spółce dysponują szeroką i gruntowną wiedzą dot. zagadnień związanych z zapewnieniem …

 

 • Wyniki finansowe Inwestora

 

Nawiązując do punktu powyżej, należy przedstawić zestawienie wyników finansowych z bieżącej działalności za lata ubiegłe (jeśli dotyczy) – rachunek zysków i strat.

 

Czytaj więcej o praktycznych poradach jak napisać biznes plan.

 

3. Opis zamierzenia inwestycyjnego

 

Jeden z najważniejszych rozdziałów naszego biznes planu. To tutaj pokazujemy oceniającemu, że nasz plan ma powodzenie rynkowe i że jest realny oraz poukładany. Opis, który będzie poświęcony projektowi budowy browaru, można rozpocząć np.:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozpoczęciu produkcji piwa w mini browarze . Projekt obejmuje remont budynku, a następnie zakup i instalację urządzeń browarniczych oraz finalnie rozpoczęcie wytwarzania piwa niepasteryzowanego…

 

Po krótkim wprowadzeniu opisujemy elementy składające się na planowaną inwestycję.

 

3.1. Dostawca urządzeń browarniczych

 

Warto szczegółowo wskazać jakie urządzenia zostaną zakupione oraz od kogo, w jakiej ilości i po jakiej cenie.

 

Inwestor, dokonując wyboru dostawcy urządzeń browarniczych, kierował się dwoma głównymi kryteriami – ceną oraz jakością serwisu. Po wybraniu pięciu najkorzystniejszych ofert, ostatecznie zdecydował się na…

 

3.2. Charakterystyka urządzeń browarniczych

 

Z uwagi na dosyć skomplikowany proces produkcji piwa, warto opisać każde urządzenie. Radzimy również dołączyć zdjęcia, dla lepszego zobrazowania procesu produkcji piwa i planowanych zakupów.

 

3.3. Produkcja piwa i zużycie surowców

 

Elementy, które będziemy opisywać w tym punkcie, wprowadzą oceniającego w tematykę produkcji piwa. Będą znajdować się w nim szczegółowo opisane elementy takie jak:

 

 • surowce niezbędne do produkcji,
 • rodzaje piwa jakie będą produkowane wraz z uzasadnieniem,
 • opis etapów produkcji – krok po kroku,
 • poziom produkcji z powiązanymi analizami,
 • analiza zużycia surowców,
 • rynek docelowy dla naszego produktu.

 

3.4. Prawne uwarunkowania funkcjonowania browaru

 

Jest to jeden z trudniejszych podrozdziałów, gdyż wymaga znajomości prawa w wielu obszarach, należy przedstawić między innymi elementy związane z:

 

 • ochroną środowiska,
 • urzędem celnym,
 • sanepidem,
 • skomplikowaną procedurą administracyjną, przy uruchamianiu browaru (pozwolenia itp.), oraz
 • harmonogramem związanym z procedurą.

 

Po przeczytaniu tego podrozdziału, oceniający ma być przekonany, że w świetle prawa nie ma / nie będzie żadnych przeciwwskazań do uruchomienia przez nas produkcji piwa.

 

3.5. Wartość inwestycji

 

Należy, najlepiej w formie tabeli, zestawić wszystkie nakłady inwestycyjne oraz strukturę ich finansowania – kapitały własne i obce. Następnie dokonać analizy możliwości spłaty zobowiązań zaciągniętych na poczet projektu.

 

3.6. Lokalizacja inwestycji

 

Ważne, aby opisać miejsce wykonywania działalności oraz sytuację prawną tego miejsca. Oceniający musi mieć pewność, że nasza inwestycja nie jest zagrożona przez brak wybranej odpowiedniej lokalizacji lub na przykład brak umowy najmu.

 

Ile kosztuje biznes plan?

.

4. Analiza otoczenia

 

W tym miejscu należy dokonać szerokiej analizy wielu aspektów otoczenia rynkowego dla podejmowanej działalności gospodarczej. Dane oraz statystyki, należy podeprzeć badaniami rynkowymi w formie tabel lub wykresów, z zaznaczeniem źródeł ich pochodzenia, aby oceniający miał pewność, że przedstawiane mu informacje, są wiarygodne.

 

brewery-1162020-m4.1. Rynek alkoholi, w tym piwa

 

Analizę rynku rozpoczynamy od charakterystyki ogółu, przechodząc od rynku krajowego (czasem nawet od europejskiego/światowego), po rynek regionalny i lokalny. Warto również przedstawić sytuację ogólną na rynku alkoholi i jak w porównaniu z całym rynkiem wypada rynek piwa. Informacje, które powinny być tutaj zawarte, to przede wszystkim:

 

 • krótka charakterystyka polskiego rynku alkoholi,
 • charakterystyka polskiego rynku piwa,
 • rozmieszczenie podobnych działalności – najlepiej mapka z zaznaczonymi podmiotami,
 • rozwój rynku piwa w Polsce,
 • charakterystyka marek,
 • trendy konsumpcyjne na rynku piwa,
 • charakterystyka regionalnego i lokalnego rynku piwa,
 • charakterystyka najważniejszych konkurentów.

 

4.2. SWOT

 

Przydatnym narzędziem do analizy przedsięwzięć inwestycyjnych, jest analiza SWOT. Należy pokrótce podsumować nasz plan w formie tabeli SWOT, przedstawiając mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

 

Czytaj więcej o analizie SWOT.

 

4.3. Podsumowanie analiz i wnioski z analizy wpływające na planowaną inwestycję

 

Po przeprowadzeniu analizy rynku piwa, należy podsumować posiadane informacje:

 

 • wnioski płynące z analizy,
 • ocena szans.

 

Następnie, opierając się na podsumowaniu, należy przeanalizować jeszcze raz pomysł biznesowy i w razie potrzeby zrewidować koncepcję.

 

Tak wykonana część opisowa, nie będzie budzić żadnych wątpliwości u oceniających.

 

Po zakończeniu pierwszej części naszego dokumentu, należy przystąpić do analizy finansowej – najczęściej w programie kalkulacyjnym excel, z którego dane przeniesiemy do arkusza tekstowego (word) i opiszemy.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków o dofinansowanie i dotacjach.

.

Excel jest skutecznym narzędziem do profesjonalnego opracowania biznes planu. W celu przybliżenia Państwu zasad opracowywania biznes planu w excelu oraz sposobów poruszania się po pliku xls, udostępniamy nasze przykładowe – darmowe opracowania.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy biznes plany, wnioski o dofinansowanie oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,