Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak napisać dobry biznes plan na żłobek i przedszkole – porady i schemat postępowania

Szukasz potencjalnych dróg poszerzenia / zdywersyfikowania swojej działalności gospodarczej lub może zastanawiasz się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej? Załóż żłobek lub przedszkole, jest to pomysł na połączenie przyjemnego z pożytecznym (dla niektórych), a dodatkowo są duże szanse na pozyskanie dotacji unijnej.

Biznes plan na założenie przedszkola lub żłobka

Dane GUS-u pozwalają ocenić, że w Polsce istnieje niedobór placówek przedszkolnych i żłobków oraz niedobór miejsc dla dzieci w placówkach edukacji przedszkolnej (szczególnie dotyczy to żłobków). Nie wiesz od czego zacząć? Niniejszy artykuł traktuje o pisaniu biznes planu na założenie placówki przedszkolnej.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐
btn_wyslij_zapytanie

.

Jak napisać biznes plan nieruchomości komercyjnej pod wynajem?

.

Dlaczego żłobki i przedszkola?

 

W okresie przedszkolnym dziecko potrzebuje uwagi, zainteresowania, poczucia bezpieczeństwa i zabawy. Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy, którzy otworzą żłobki i przedszkola na terenie własnej firmy, będą mieli możliwość ujęcia poniesionych wydatków z tego tytułu, jako kosztu uzyskania przychodu.

 

Resulto posiada doświadczenie w pisaniu skutecznych biznes planów na założenie placówki przedszkolnej – przedstawiamy studium przypadku – jak napisać biznes plan, aby pozyskać finansowanie na utworzenie placówki przedszkolnej.

 

Poniżej zostanie przedstawiona większość elementów, niezbędnych do napisania biznes planu, wraz z krótkim opisem. Biznes plan składa się z części opisowej i finansowej (model ekonomiczny).

.

1. Wprowadzenie

 

W tym rozdziale należy opisać najważniejsze założenia i punkty projektu. Wprowadzenie piszemy po zakończeniu pozostałych rozdziałów. Ważne, aby opis był jasny i przystępny dla czytelnika, np.:

.

Projekt zakłada zakup mebli, sprzętu dydaktycznego, remontu pomieszczeń w celu przystosowania lokalu do wykonywania usług z zakresu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Warto również opisać tutaj główne zalety projektu oraz przedstawić podsumowanie analizy finansowej przedsięwzięcia tak, aby oceniający nabrał pewności, co do sukcesu naszego pomysłu i zachęcony przystąpił do czytanie szczegółowych części biznes planu.

 

Pomocne materiały przy opracowywaniu biznes planu.

.

2. Charakterystyka Inwestora

.

2.1. Informacje podstawowe

 • nazwa podmiotu
 • adres
 • NIP
 • REGON itp.

2.2. Charakterystyka firmy

W tym podrozdziale należy opisać przede wszystkim obecną działalność firmy i jej historię m.in.

 •   Historia

Opisujemy kluczowe wydarzenia z działalności firmy, od początku działalności, do okresu obecnego.

 Firma XYZ powstała w 2008 roku i od początku swej działalności funkcjonowała w branży usługowej… itd.

 •    Działalność operacyjna

Należy opisać bieżącą działalność, oferowane produkty i usługi, głównych kontrahentów, konkurentów, dostawców, obecną sytuację na rynku itp. Warto również zapewnić oceniającego, że obecna działalność zapewni płynność finansową i będzie np. gwarancją terminowej spłaty kapitału:

Firma XYZ podejmuje działania mające na celu rozszerzenie obecnej działalności o dodatkowe usługi … oraz zwiększenie liczby i zadowolenia Klientów poprzez … Usługi podmiotu cechuje wysoka jakość, co stanowi gwarancję stabilnego rozwoju firmy w najbliższych latach. Pracownicy zatrudnieni w Spółce dysponują szeroką i gruntowną wiedzą dot. zagadnień związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

 • Wyniki finansowe Inwestora

Nawiązując do punktu powyżej, należy przedstawić zestawienie wyników finansowych z bieżącej działalności za lata ubiegłe (jeśli dotyczy) – rachunek zysków i strat.

 

Czytaj więcej o praktycznych poradach jak napisać biznes plan.

.

3. Opis zamierzenia inwestycyjnego

 

Jeden z najważniejszych rozdziałów naszego biznes planu. To tutaj pokazujemy oceniającemu, że nasz plan zapewnia powodzenie rynkowe, że jest realny oraz dobrze ułożony. Opis, który będzie poświęcony projektowi budowy placówki przedszkolnej można rozpocząć np. tak:

 

 • Planowane przedsięwzięcie polega na rozpoczęciu oferowaniu usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku … w systemie całodziennym. Projekt obejmuje remont pomieszczeń oraz zakup mebli i sprzętu dydaktycznego.

 

Po krótkim wprowadzeniu opisujemy szczegółowo elementy składające się na planowaną inwestycję.

.

3.1. Dostawca mebli i sprzętu dydaktycznego

Warto szczegółowo wskazać jakie urządzenia zostaną zakupione oraz od kogo, w jakiej ilości i po jakiej cenie.

Inwestor, dokonując wyboru dostawcy sprzętu meblarskiego i urządzeń edukacyjnych, kierował się dwoma głównymi kryteriami – ceną oraz jakością. Po przeanalizowaniu pięciu najkorzystniejszych ofert, ostatecznie zdecydował się na…

3.2. Charakterystyka sprzętu dydaktycznego

Z uwagi na charakter planowanej usługi nie warto opisywać każdego urządzenie/sprzętu, a jedynie scharakteryzować grupy planowanych do nabycia środków trwałych. Radzimy również dołączyć zdjęcia, dla lepszego zobrazowania planowanych zakupów.

3.3. Świadczenie usług z zakresu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

Elementy, które będziemy opisywać w tym punkcie, wprowadzą oceniającego w tematykę usługowej działalności placówki przedszkolnej. Będą znajdować się w nim szczegółowo opisane elementy, takie jak:

 

 • sprzęt edukacyjny niezbędny do wykonywania określonych usług
 • rodzaje i opis wykonywanych usług- krok po kroku
 • poziom świadczonych usług z powiązanymi analizami
 • rynek docelowy dla dla naszych usług.

3.4. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki przedszkolnej

Jest to jeden z trudniejszych podrozdziałów, gdyż wymaga znajomości prawa w wielu obszarach, należy przedstawić między innymi elementy związane z:

 

 • wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę
 • realizacja podstawy programowej MEN
 • strażą pożarną
 • sanepidem
 • skomplikowanymi procedurami administracyjnymi, przy zakładaniu placówki przedszkolnej (pozwolenia itp.), oraz
 • harmonogramem związanym z procedurą administracyjną.

Po przeczytaniu tego podrozdziału, oceniający ma być przekonany, że w świetle prawa i wymogów administracyjnych nie ma / nie będzie żadnych przeszkód do uruchomienia przez nas biznesu.

3.5. Wartość inwestycji

Należy, najlepiej w formie tabeli, zestawić wszystkie nakłady inwestycyjne oraz strukturę ich finansowania przez kapitały własne i obce. Następnie dokonać analizy możliwości spłaty zobowiązań zaciągniętych na poczet projektu.

3.6. Lokalizacja inwestycji

Ważne, aby opisać miejsce wykonywania działalności oraz podstawę prawna do korzystania z obiektu. Oceniający musi mieć pewność, że nasza inwestycja nie jest zagrożona przez brak wybranej odpowiedniej lokalizacji lub na przykład brak umowy najmu.

 

Ile kosztuje biznes plan?

.

4. Analiza otoczenia

W tym miejscu należy dokonać szerokiej analizy otoczenia rynkowego. Dane oraz statystyki, należy podeprzeć badaniami rynkowymi w formie tabel lub wykresów, z zaznaczeniem źródeł ich pochodzenia, aby oceniający uzyskał pewność, że przedstawiane mu informacje, są wiarygodne.

 

4.1. Rynek usług przedszkolnych, w tym usługi z zakresu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

Analizę rynku rozpoczynamy od charakterystyki ogólnej, przechodząc od rynku krajowego (czasem nawet od europejskiego/światowego), po rynek regionalny i lokalny. Warto również przedstawić sytuację ogólną rynku usług edukacyjnych i określić jak na tle rynku edukacyjnego przedstawia się rynek usług opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Informacje, które powinny być tutaj zawarte, to przede wszystkim:

 

 • krótka charakterystyka polskiego rynku świadczenia usług z zakresu opieki nad dziećmi
 • charakterystyka polskiego rynku świadczenia usług z zakresu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • rozmieszczenie podobnych placówek – najlepiej mapka z zaznaczonymi podmiotami
 • rozwój rynku usług przedszkolnych w Polsce
 • trendy na rynku świadczenia usług z zakresu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • charakterystyka regionalnego i lokalnego rynku świadczenia usług z zakresu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • charakterystyka najważniejszych konkurentów.

4.2. SWOT

Przydatnym narzędziem do analizy przedsięwzięć inwestycyjnych, jest analiza SWOT. Należy pokrótce podsumować nasz plan w formie tabeli SWOT, przedstawiając mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

 

Czytaj więcej o analizie SWOT.

 

4.3. Podsumowanie analiz i wnioski z analizy wpływające na planowaną inwestycję

Należy podsumować posiadane informacje:

 

 • wnioski płynące z analizy
 • ocena szans.

Następnie, opierając się na podsumowaniu, należy przeanalizować jeszcze raz pomysł biznesowy i w razie potrzeby zrewidować koncepcję.

 

Tak wykonana część opisowa, nie będzie budzić wątpliwości u oceniających.

Po zakończeniu pierwszej części naszego dokumentu, należy przystąpić do analizy finansowej – najczęściej w programie kalkulacyjnym excel, z którego dane przeniesiemy do dokumentu tekstowego (word) i opiszemy.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków o dofinansowanie i dotacjach.

 

Excel jest skutecznym narzędziem do profesjonalnego opracowania biznes planu. W celu przybliżenia Państwu zasad opracowywania biznes planu w excelu oraz sposobów poruszania się po pliku xls, udostępniamy nasze przykładowe – darmowe opracowania.

.

Założenie przedszkoszla/żłobka, a dotacje unijne

W związku z niedoborem miejsc, jednym z priorytetów we wszystkich programach regionalnych, są programy zwiększające miejsca w placówkach oraz zwiększające liczbę placówek. Znajdź dotację dla siebie.

.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy biznes plany, wnioski o dofinansowanie oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,