Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Jak opracować i wdrożyć strategię rozwoju firmy – jak to zrobić i czego unikać – praktyczne porady. Część II.

Jak opracować i wdrożyć strategię rozwoju przedsiębiorstwa? Niniejszy artykuł opisuje procedurę budowania strategii rozwoju oraz praktyczne porady czego należy unikać w trakcie opracowywania strategii firmy.

 

Zapraszamy do lektury. Polecamy również pierwszą część artykułu o praktycznych poradach przy budowaniu i wdrażaniu strategii, w której opisaliśmy od czego należy rozpocząć opracowywanie strategii rozwoju firmy.

 

Strategia z Resulto

 

Opracowanie i wdrażanie strategii, to proces rozbudowany, czasochłonny i wymagający indywidualnego podejścia. Jednak przeprowadzony w sposób profesjonalny może przynieść bardzo pozytywne efekty dla przedsiębiorstwa.

 

Przykładowa oferta Resulto na opracowanie strategii.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Opracowanie i wdrażanie strategii – jak to zrobić i czego unikać? Praktyczne porady

 

Myśl strategicznie/przyszłościowo – znajdź czas na strategię

 

 • Nie pozwól, by bieżące sprawy odrywały zbyt mocno od myślenia o strategii w trakcie jej opracowywania i wdrażania.
 • Krótkie, częste i cykliczne spotkania strategiczne.

 

Definicja strategii przedsiębiorstwa.

 

Prace nad strategią – wysoki priorytet

 

 • Bądź przygotowany do spotkań strategicznych i realizuj je zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 • Przydziel określoną liczbę godzin pracy nad strategią – by każdy wiedział o jej priorytecie.

 

Kontroluj różnice zdań w zarządzie

 

 • Holistycznie spójrz na poglądy interesariuszy i wypracuj wspólną, spójną wizję dalszej działalności przedsiębiorstwa.

 

Zbuduj zespół strategiczny

 

 • Zaproś do zespołu strategicznego kilku pracowników o wysokim potencjale, reprezentujących kluczowe obszary w przedsiębiorstwie.

 

Rozwijaj się

 

 • Staraj się obiektywnie oceniać stan swojej wiedzy, korzystaj z pomocy zewnętrznych ekspertów i pracowników – nie buduj strategii samodzielnie.
 • Pracuj z ludźmi, którzy przede wszystkim dobrze znają proces strategiczny.
 • Czytaj uznane czasopisma biznesowe, wspieraj się literaturą, nieustannie szukaj inspiracji, nowe trendów, narzędzi strategicznych.

 

Korzyści wynikające z korzystania usług zewnętrznych konsultantów w budowaniu strategii rozwoju firmy:

 

 • poznanie obiektywnej oceny kondycji firmy,
 • poszerzenie swojej wiedzy o trendach w innych branżach, które mogą stanowić szansę rozwoju dla firmy,
 • pomoc w zaangażowaniu zespołów, nadawaniu tonu pracy, wprowadzeniu narzędzi pozwalających lepiej ustrukturyzować wiedzę o firmie i rynku,
 • okazja, by trudne, niepolityczne, jednak niezbędne dla rozwoju firmy, działania zostały wykonane cudzymi rękami.

 

Korzyści z opracowania i posiadania strategii rozwoju firmy.

 

Przygotuj analityczne uzasadnienie dla dalszych decyzji

 

 • Zidentyfikuj i przeanalizuj kluczowe dane z systemu księgowego, dokumenty źródłowe, dane o rynku z izb gospodarczych i publikacji branżowych.
 • Skup się na kluczowych zagadnieniach dotyczących strategii, wnioskuj o przyszłych trendach i tendencjach.

 

Określ kluczowe wyzwania

 

 • Podczas analiz staraj się obiektywnie identyfikować prawdziwe problemy firmy, a nie tylko ich objawy i zawsze staraj się dotrzeć do źródła zmian.
 • Rozważ zaangażowanie zewnętrznego eksperta, który obiektywnie oceni kondycję Twojej firmy.

 

Nie bój się być marzycielem

 

 • Nie koncentruj się jedynie na porządkowaniu działalności i wskaźnikach sprzedaży.
 • Przy pracy nad strategią ujawnij marzenia.
 • Opracowując strategię przełóż te ambicje na konkretne sekwencje działań, a także finansowe weryfikowanie ich zasadności.
 • Planując sesje strategiczne rozdziel jednak nieograniczone marzenia o przyszłości firmy, od planowania i oceny realności realizacji poszczególnych opcji.
 • Pamiętaj, by każde z marzeń podlegało finansowej weryfikacji– przygotuj business case dla kluczowych opcji strategicznych.

 

Liczbowo określ stawiane sobie cele

 

 • Precyzyjnie określ swoje zamierzenia. Definiuj je tak, by za rok-dwa można było jednoznacznie zmierzyć, czy udało się każdy z nich osiągnąć.
 • Pamiętaj, by cele strategiczne były ambitne i mobilizujące, ale jednocześnie realne do osiągnięcia.

 

Określ priorytetowe działania

 

 • Nie przeprowadzaj wszystkich działań strategicznych jednocześnie. Na etapie planowania odpowiedz sobie, które inicjatywy są priorytetowe na poszczególnych etapach wdrożenia strategii. Nadaj wybranym projektom priorytety realizacji.
 • Skup się na kilku kluczowych inicjatywach i konsekwentnie je realizuj. Nie włączaj do strategii projektów, które są aktualnie finalizowane – strategia powinna kreować przyszłość, nie natomiast afirmować status quo.

 

Planuj racjonalnie

 

 • W realizację projektów wdrożeniowych angażuj właściwe i kompetentne osoby.
 • Nie przypisuj realizacji osobom, które poza działaniem strategicznym mają także szereg operacyjnych obowiązków.
 • Pamiętaj, że tego typu oszczędność może skończyć się porażką zarówno na froncie operacyjnym i strategicznym.
 • Racjonalnie rozłóż pracę w czasie i dostosuj liczbę projektów strategicznych do możliwości swojej firmy.

 

Przygotuj grunt

 

 • Uporządkuj procesy w firmie, przygotuj zasoby i usystematyzuj aktualne działania.
 • Oceń, które procesy mogą wstrzymywać realizację planów.
 • Uwzględnij prace nad nimi w początkowej fazie wdrażania strategii.

 

Zaplanuj „quick-wins” i dąż do ich realizacji

 

 • Utrzymuj motywację pracowników do realizacji zaplanowanych działań dzięki zaplanowaniu szybko odczuwalnych przez pracowników efektów.
 • Określ tzw. „quick-wins” czyli takie inicjatywy ujęte w strategii, które w najkrótszym czasie poprawią sytuację przedsiębiorstwa i potwierdzą trafność przyjętej strategii.

 

Postaw zobowiązania sobie i innym

 

 • Buduj zaangażowanie kluczowych pracowników w strategię.
 • Zapisz pomysły w postaci konkretnych planów działań wraz z budżetami.
 • Pozwól przyszłym kierownikom przygotować harmonogramy działań projektów – zapewnij sobie ich zaangażowanie.
 • Planuj realistycznie by w przyszłości uniknąć opóźnień i odpowiedzialności za niewykonanie zadania w terminie.

 

Kreuj strategię po to, by ją realizować

 

 • Nadaj przedsiębiorstwu odpowiednią dynamikę pracy i wdrażaj na wszystkich szczeblach płynące z samego zarządu  przekonanie, że to, co właśnie zaplanowaliśmy ma sens i należy to wdrożyć, bo pomoże firmie się rozwinąć skrzydła.
 • Strategię rozpisuj precyzyjnie – zawsze informuj pracowników o aktualnych planach na dany dzień, tydzień lub kwartał.
  Przyjmuj strategię tylko, gdy jesteś przekonany, że obrany kierunek rozwoju jest właściwy, działania precyzyjnie zaplanowane, a ty chcesz je zrealizować.

 

Buduj świadomość pracowników

 

 • Przygotuj komunikację dla nadchodzących zmian – począwszy od spotkania komunikującego strategię, aż do regularnego komunikowania osiąganych rezultatów i sukcesów.
 • Powiedz każdemu z pracowników, co bezpośrednio dla niego oznacza nowa strategia firmy i jaką rolę w jej budowaniu będzie pełnił.
 • Unikaj ogólników.

 

Zarządzaj projektami w sposób konsekwentny

 

 • Precyzyjnie definiuj i monitoruj harmonogram projektowy.
 • Określ zakres projektu i spodziewane rezultaty.
 • Racjonalnie alokuj zasoby niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
 • Podstawowe zasady zarządzania portfelem projektów dostosuj do możliwości.
 • Określ zasady regularnych spotkań statusowych – ustal zespół stanowiący komitet sterujący i podejmujący strategiczne decyzje.
 • Wymagaj raportowania osiąganych rezultatów, na bieżąco analizuj ryzyka projektowe i przestrzegaj czasu w jakim pracownicy są dedykowani do realizacji projektu strategicznego (nie powierzaj im w tym czasie innych zadań).

 

Zarządzaj rozsądnie

 

 • Nie ingeruj w operacyjne działania, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.
 • Monitoruj postępy podczas spotkań zamiast codziennej kontroli.
 • Nie narzucaj gotowych rozwiązań – pozwól kierownikom ustalić własne sposoby radzenia z problemami, pozwól im się wykazać.

 

Monitoruj strategię i poddawaj ją nieustannej konfrontacji z otoczeniem

 

 • Bądź świadomy, że strategia to nie sztywny plan na najbliższe klika lat, a rynek ulega nieustannym zmianom. Kierunek rozwoju firmy powinien być nakreślany w horyzoncie kilkuletnim, jednak wszystkie zaplanowane cele nieustannie konfrontowane z uwarunkowaniami otoczenia biznesowego.
 • Ustal kto i jak często będzie będzie regularnie monitorował kluczowe parametry otoczenia.
  Przynajmniej co pół roku staraj się poświęcić spotkać nie zespołu strategicznego na przegląd uwarunkowań otoczenia i ewentualną aktualizację strategii.

 

Działaj metodycznie

 

 • Nie ulegaj chwilowym impulsom i nie zmieniaj postawionych sobie priorytetów strategicznych.
 • Nie rezygnuj jeśli od razu nie widać konkretnych rezultatów przyjętej strategii, myśl długofalowo.
 • Zaplanuj jednak w strategii działania tak, by regularnie obrazowały rezultaty, dzięki temu utrzymasz motywację i konsekwentnie zrealizujesz zaplanowane działania.

 

Źródło: PARP, 20 przykazań strategicznych.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz strategię. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,