Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Jak opracować i wdrożyć strategię rozwoju firmy – jak to zrobić i czego unikać – praktyczne porady. Część II.

business-graphics-1428652-m

Jak opracować i wdrożyć strategię rozwoju przedsiębiorstwa? Niniejszy artykuł opisuje procedurę budowania strategii rozwoju oraz praktyczne porady czego należy unikać w trakcie opracowywania strategii firmy.

 

Zapraszamy do lektury. Polecamy również pierwszą część artykułu o praktycznych poradach przy budowaniu i wdrażaniu strategii, w której opisaliśmy od czego należy rozpocząć opracowywanie strategii rozwoju firmy.

 

Strategia z Resulto

 

Opracowanie i wdrażanie strategii, to proces rozbudowany, czasochłonny i wymagający indywidualnego podejścia. Jednak przeprowadzony w sposób profesjonalny może przynieść bardzo pozytywne efekty dla przedsiębiorstwa.

 

Przykładowa oferta Resulto na opracowanie strategii.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Opracowanie i wdrażanie strategii – jak to zrobić i czego unikać? Praktyczne porady

 

Myśl strategicznie/przyszłościowo – znajdź czas na strategię

 

 • Nie pozwól, by bieżące sprawy odrywały zbyt mocno od myślenia o strategii w trakcie jej opracowywania i wdrażania.
 • Krótkie, częste i cykliczne spotkania strategiczne.

 

Definicja strategii przedsiębiorstwa.

 

Prace nad strategią – wysoki priorytet

 

 • Bądź przygotowany do spotkań strategicznych i realizuj je zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 • Przydziel określoną liczbę godzin pracy nad strategią – by każdy wiedział o jej priorytecie.

 

Kontroluj różnice zdań w zarządzie

 

 • Holistycznie spójrz na poglądy interesariuszy i wypracuj wspólną, spójną wizję dalszej działalności przedsiębiorstwa.

 

Zbuduj zespół strategiczny

 

 • Zaproś do zespołu strategicznego kilku pracowników o wysokim potencjale, reprezentujących kluczowe obszary w przedsiębiorstwie.

 

Rozwijaj się

 

 • Staraj się obiektywnie oceniać stan swojej wiedzy, korzystaj z pomocy zewnętrznych ekspertów i pracowników – nie buduj strategii samodzielnie.
 • Pracuj z ludźmi, którzy przede wszystkim dobrze znają proces strategiczny.
 • Czytaj uznane czasopisma biznesowe, wspieraj się literaturą, nieustannie szukaj inspiracji, nowe trendów, narzędzi strategicznych.

 

Korzyści wynikające z korzystania usług zewnętrznych konsultantów w budowaniu strategii rozwoju firmy:

 

 • poznanie obiektywnej oceny kondycji firmy,
 • poszerzenie swojej wiedzy o trendach w innych branżach, które mogą stanowić szansę rozwoju dla firmy,
 • pomoc w zaangażowaniu zespołów, nadawaniu tonu pracy, wprowadzeniu narzędzi pozwalających lepiej ustrukturyzować wiedzę o firmie i rynku,
 • okazja, by trudne, niepolityczne, jednak niezbędne dla rozwoju firmy, działania zostały wykonane cudzymi rękami.

 

Korzyści z opracowania i posiadania strategii rozwoju firmy.

 

Przygotuj analityczne uzasadnienie dla dalszych decyzji

 

 • Zidentyfikuj i przeanalizuj kluczowe dane z systemu księgowego, dokumenty źródłowe, dane o rynku z izb gospodarczych i publikacji branżowych.
 • Skup się na kluczowych zagadnieniach dotyczących strategii, wnioskuj o przyszłych trendach i tendencjach.

 

Określ kluczowe wyzwania

 

 • Podczas analiz staraj się obiektywnie identyfikować prawdziwe problemy firmy, a nie tylko ich objawy i zawsze staraj się dotrzeć do źródła zmian.
 • Rozważ zaangażowanie zewnętrznego eksperta, który obiektywnie oceni kondycję Twojej firmy.

 

Nie bój się być marzycielem

 

 • Nie koncentruj się jedynie na porządkowaniu działalności i wskaźnikach sprzedaży.
 • Przy pracy nad strategią ujawnij marzenia.
 • Opracowując strategię przełóż te ambicje na konkretne sekwencje działań, a także finansowe weryfikowanie ich zasadności.
 • Planując sesje strategiczne rozdziel jednak nieograniczone marzenia o przyszłości firmy, od planowania i oceny realności realizacji poszczególnych opcji.
 • Pamiętaj, by każde z marzeń podlegało finansowej weryfikacji– przygotuj business case dla kluczowych opcji strategicznych.

 

Liczbowo określ stawiane sobie cele

 

 • Precyzyjnie określ swoje zamierzenia. Definiuj je tak, by za rok-dwa można było jednoznacznie zmierzyć, czy udało się każdy z nich osiągnąć.
 • Pamiętaj, by cele strategiczne były ambitne i mobilizujące, ale jednocześnie realne do osiągnięcia.

 

Określ priorytetowe działania

 

 • Nie przeprowadzaj wszystkich działań strategicznych jednocześnie. Na etapie planowania odpowiedz sobie, które inicjatywy są priorytetowe na poszczególnych etapach wdrożenia strategii. Nadaj wybranym projektom priorytety realizacji.
 • Skup się na kilku kluczowych inicjatywach i konsekwentnie je realizuj. Nie włączaj do strategii projektów, które są aktualnie finalizowane – strategia powinna kreować przyszłość, nie natomiast afirmować status quo.

 

Planuj racjonalnie

 

 • W realizację projektów wdrożeniowych angażuj właściwe i kompetentne osoby.
 • Nie przypisuj realizacji osobom, które poza działaniem strategicznym mają także szereg operacyjnych obowiązków.
 • Pamiętaj, że tego typu oszczędność może skończyć się porażką zarówno na froncie operacyjnym i strategicznym.
 • Racjonalnie rozłóż pracę w czasie i dostosuj liczbę projektów strategicznych do możliwości swojej firmy.

 

Przygotuj grunt

 

 • Uporządkuj procesy w firmie, przygotuj zasoby i usystematyzuj aktualne działania.
 • Oceń, które procesy mogą wstrzymywać realizację planów.
 • Uwzględnij prace nad nimi w początkowej fazie wdrażania strategii.

 

Zaplanuj „quick-wins” i dąż do ich realizacji

 

 • Utrzymuj motywację pracowników do realizacji zaplanowanych działań dzięki zaplanowaniu szybko odczuwalnych przez pracowników efektów.
 • Określ tzw. „quick-wins” czyli takie inicjatywy ujęte w strategii, które w najkrótszym czasie poprawią sytuację przedsiębiorstwa i potwierdzą trafność przyjętej strategii.

 

Postaw zobowiązania sobie i innym

 

 • Buduj zaangażowanie kluczowych pracowników w strategię.
 • Zapisz pomysły w postaci konkretnych planów działań wraz z budżetami.
 • Pozwól przyszłym kierownikom przygotować harmonogramy działań projektów – zapewnij sobie ich zaangażowanie.
 • Planuj realistycznie by w przyszłości uniknąć opóźnień i odpowiedzialności za niewykonanie zadania w terminie.

 

Kreuj strategię po to, by ją realizować

 

 • Nadaj przedsiębiorstwu odpowiednią dynamikę pracy i wdrażaj na wszystkich szczeblach płynące z samego zarządu  przekonanie, że to, co właśnie zaplanowaliśmy ma sens i należy to wdrożyć, bo pomoże firmie się rozwinąć skrzydła.
 • Strategię rozpisuj precyzyjnie – zawsze informuj pracowników o aktualnych planach na dany dzień, tydzień lub kwartał.
  Przyjmuj strategię tylko, gdy jesteś przekonany, że obrany kierunek rozwoju jest właściwy, działania precyzyjnie zaplanowane, a ty chcesz je zrealizować.

 

Buduj świadomość pracowników

 

 • Przygotuj komunikację dla nadchodzących zmian – począwszy od spotkania komunikującego strategię, aż do regularnego komunikowania osiąganych rezultatów i sukcesów.
 • Powiedz każdemu z pracowników, co bezpośrednio dla niego oznacza nowa strategia firmy i jaką rolę w jej budowaniu będzie pełnił.
 • Unikaj ogólników.

 

Zarządzaj projektami w sposób konsekwentny

 

 • Precyzyjnie definiuj i monitoruj harmonogram projektowy.
 • Określ zakres projektu i spodziewane rezultaty.
 • Racjonalnie alokuj zasoby niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
 • Podstawowe zasady zarządzania portfelem projektów dostosuj do możliwości.
 • Określ zasady regularnych spotkań statusowych – ustal zespół stanowiący komitet sterujący i podejmujący strategiczne decyzje.
 • Wymagaj raportowania osiąganych rezultatów, na bieżąco analizuj ryzyka projektowe i przestrzegaj czasu w jakim pracownicy są dedykowani do realizacji projektu strategicznego (nie powierzaj im w tym czasie innych zadań).

 

Zarządzaj rozsądnie

 

 • Nie ingeruj w operacyjne działania, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.
 • Monitoruj postępy podczas spotkań zamiast codziennej kontroli.
 • Nie narzucaj gotowych rozwiązań – pozwól kierownikom ustalić własne sposoby radzenia z problemami, pozwól im się wykazać.

 

Monitoruj strategię i poddawaj ją nieustannej konfrontacji z otoczeniem

 

 • Bądź świadomy, że strategia to nie sztywny plan na najbliższe klika lat, a rynek ulega nieustannym zmianom. Kierunek rozwoju firmy powinien być nakreślany w horyzoncie kilkuletnim, jednak wszystkie zaplanowane cele nieustannie konfrontowane z uwarunkowaniami otoczenia biznesowego.
 • Ustal kto i jak często będzie będzie regularnie monitorował kluczowe parametry otoczenia.
  Przynajmniej co pół roku staraj się poświęcić spotkać nie zespołu strategicznego na przegląd uwarunkowań otoczenia i ewentualną aktualizację strategii.

 

Działaj metodycznie

 

 • Nie ulegaj chwilowym impulsom i nie zmieniaj postawionych sobie priorytetów strategicznych.
 • Nie rezygnuj jeśli od razu nie widać konkretnych rezultatów przyjętej strategii, myśl długofalowo.
 • Zaplanuj jednak w strategii działania tak, by regularnie obrazowały rezultaty, dzięki temu utrzymasz motywację i konsekwentnie zrealizujesz zaplanowane działania.

 

Źródło: PARP, 20 przykazań strategicznych.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz strategię. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Case study, Zarządzanie dnia 18.09.2015 o godz. 11:05
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*